Кубрак  Руслан Миколайович

доцент кафедри

кандидат юридичних наук

ORCID:0000-0002-9912-098X

Біографічна довідка

У 2000 р. закінчив Чернігівське юридичне училище Державного департаменту України з питань виконання покарань за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» та здобув кваліфікацію юриста-молодшого спеціаліста.

У 2007 р. закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста-спеціаліста.

У 2008 р.– закінчив магістратуру Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» та здобув кваліфікацію юриста.

У 2018 р. – закінчив магістратуру Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю «Науки про освіту» та здобув кваліфікацію «викладач вищих навчальних закладів».

У 2018 р. у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ захистив дисертацію за темою «Кримінально-виконавча характеристика засуджених з психічними відхиленнями до позбавлення волі на певний строк» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (спеціальність 12.00.08. – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право).

Наукові інтереси: проблемивиконання кримінальних покарань в Україні та зарубіжних країнах; протидія та запобігання вчиненню кримінальних правопорушень в установах виконання покарань.

Публікації останніх років:

1. Кубрак Р.М. Засуджені з психічними відхиленнями як окрема пенітенціарна категорія. Права і свободи людини та їх забезпечення в умовах несвободи: матер. міжнар. наук.-практ. конф. Чернігів: Академія Державної пенітенціарної служби України, 2018. С. 290- 292.

2. Кубрак Р.М., Лень В.В Кримінально-виконавча характеристика засуджених з психічними відхиленнями до позбавлення волі на певний строк: монографія. Дніпро: Видавець Біла К.О., 2018. 272с.

3. Кубрак Р.М., Лень В.В. Морська та річкова галузь в Україні: корупційні діяння, стан, тенденції. Правовий часопис Донбасу: зб. наук. праць. Кривий Ріг: Донецький юридичний інститут, 2018. № 3 (64) С. 108 – 113.

4. Кубрак Р.М. Нормативно-правове регулювання професійної діяльності персоналу органів і установ виконання покарань: тематична добірка. Дніпро: Видавець Біла К.О., 2019. 396 с.

5. Кубрак Р.М., Лень В.В Засуджені з психічними відхиленнями до позбавлення волі на певний строк: стан, тенденції, перспективи: монографія. Дніпро: Видавець Біла К.О., 2019. 412 с.

6. Кубрак Р.М. Окремі питання пенітенціарного впливу відносно засуджених, які відбувають покарання у виді позбавлення волі на певний строк за розбещення неповнолітніх. Місце юридичних наук у формуванні правової культури сучасної людини: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м.Запоріжжя, 27-28 грудня 2019 року. Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2019. Ч.2. С. 98-101.

7. Кубрак Р.М. Особливості забезпечення правопорядку в установах виконання покарань у контексті пенітенціарного впливу на засуджених із психічними відхиленнями. Порівняльно-аналітичне право: елект. фахове вид. Ужгород: ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2019. № 5 (64) С. 337 – 339.

8. Кубрак Р.М. Окремі питання забезпечення правопорядку в установах виконання покарань. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2019 № 41 том 2.  С. 84 – 87.

9.Кубрак Р.М. Вчинення втеч засудженими як елемент посягання на загальний стан правопорядку в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах. Правова система України в умовах євроінтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (9 квітня 2020 р.) / за заг. ред. к.ю.н., доцента Школи С.М. Дніпро: НТУ «ДП», 2020. С. 53-58.

10. Кубрак Р.М. Режим та засоби його забезпечення як основа правопорядку в установах виконання покарань. Щорічні читання наукової школи «Інтелект»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Чернігів, 25 травня 2020 р.) / за заг. ред. І. Г. Богатирьова; Університет державної фіскальної служби України, 2020. С. 55-59.

11. Кубрак Р.М. Окремі питання забезпечення ізоляції засуджених у полівалентному центрі королівства Іспанії. Гуманітарна наука XXI століття: сучасні виклики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук: матеріали заочної міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 06 листопада 2020 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2020. С. 92-97.

12. Кубрак Р.М. Проєкція правомірної поведінки засуджених крізь призму заходів дисциплінарного впливу. Вісник Запорізького національного університету. Сер.: Юридичні науки. 2020 № 4 том 2.  С. 187 – 194.

13. Кубрак Р.М., Тюфтій С.М. До питання забезпечення права засуджених на медичну допомогу. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного  університету. Сер.: Юриспруденція. 2020. № 47. Том 2.  С. 69 – 73.

14. Кубрак Р.М. Порівняльний аналіз системи виконання покарань Іспанії та України. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Сер.: політологія, Соціологія, Право. 2020 № 3 (47)  С. 86 – 91.

15. Кубрак Р.М. Передача заборонених предметів в установи виконання покарань як криміногенний фактор вчинення засудженими злочинів. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2021: матеріали заочної міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 22 квітня 2021 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2021.Т.1. С. 91-95.

16. Кубрак Р.М. Проблемні питання застосування вогнепальної зброї персоналом установ виконання покарань. Інтеграція теорії у практику: проблеми, пошуки, перспективи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 05 листопада 2021 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2021. С. 150-153.

17. Кубрак Р.М. Способи проникнення заборонених предметів в установи виконання покарань та заходи запобігання. Науковий вісник Сіверщини. Сер.: Право. 2021 № 2 (13) С. 102 – 114.

18. Кубрак Р.М. Запобігання вчиненню правопорушень
засудженими із психічними відхиленнями в установах виконання
покарань.  Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра. 2021. № 1 (9) С. 20 – 30.

19. Кубрак Р.М., Сегеда В.М. Персонал установ виконання покарань як
суб’єкт пенітенціарного впливу на засуджених  
Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра. 2021. № 2 (10) С. 86 – 99.

20. Кубрак Р.М. Локалізація засуджених в установах виконання покарань у протидії поширенню кримінальної субкультури. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2022: матеріали міжнар. наук.- практ. конф. (м. Чернігів, 10 черв. 2022 р.) / гол. ред. О. М. Тогочинський; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2022. С. 55-59.

21. Кубрак Р.М., Сегеда В.М. Застосування заходів примусу персоналом установ виконання покарань: необхідна складова професійної діяльності чи застарілий рудимент. Кримінально-виконавча система: Вчора.Сьогодні.Завтра. 2022. № 1 (11) С. 66 – 77.

22. Кубрак Р.М., Малишко М.Г. Аналіз окремих складових характеристики наркозлочинності в Україні. Електронне наукове видання «Порівняльно-аналітичне право». 2022. № 3 С. 199 – 203.

23. Кубрак Р.М., Малишко М.Г. Окремі характеристики суб’єкта кримінального правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.Law.State.Technology. 2022. № 1. С 123-129.

24. Кубрак Р.М., Сегеда В.М. Окремі питання стану злочинності неповнолітніх. Науковий вісник Сіверщини. Сер.: Право. 2023 № 3 (20) С. 21-31.

25. Кубрак Р.М., Малишко М.Г .Наркотичні засоби та психотропні речовини як загроза правопорядку в установах виконання покарань. Law.State.Technology. 2023. № 3. С. 18-29.