Коросташівець Ірина Миколаївна

старший викладач кафедри

капітан внутрішньої служби

ORCID: 0000-0002-5691-2370

Біографічна довідка 

Закінчила у 2018 році Академію Державної пенітенціарної служби за спеціальністю «Право».

Науковіінтереси: проблемні аспекти проходження служби персоналом ДКВС України; особливості адміністративно-правових засад дисциплінарної відповідальності персоналу ДКВС України; реформування пенітенціарної системи України.

Публікації останніх років:

1. Коросташівець І.М. «Поняття та значення дисципліни в державній кримінально-виконавчій службі» // Актуальні питання теорії та практики в галузіправа, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2020: матеріали міжнар. наук.- практ. конф.(м. Чернігів, 23-24 квіт. 2020 р.): у двох томах. Т. 2 / гол. ред.: О. М. Тогочинський. АкадеміяДержавної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. С. 108-111.

2.  Коросташівец І.М. Види дисциплінарних стягнень, які застосовуються до персоналу Дердавної кримінально-виконавчої служби України». Гуманітарна наука ХХІ століття: сучасні виклики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук: матеріали міжнародній науково-практичній конференції (м. Чернігів, 06 листопада 2020 р.) Чернігів: Академія ДПтС, 2020. С.88-92.

3. Коросташівець І.М. Юридична відповідальність персоналу державної кримінально-виконавчої служби України як чинник ефективнішого забезпечення прав і свобод засуджених. Реалізація прав людини у діяльності правоохоронних органів: матеріали IV всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кривій Ріг, 28 травня 2021 р.) Кривий Ріг: ДЮІ МВС України: 2021. С.165‑168.

4.  Коросташівец І.М. Юридична відповідальність: до проблем розуміння та визначення поняття. Актуальні питання охорони громадського порядку в умовах карантину: матеріали Всеукраїнського науково-практичного круглого столу (м. Одеса, 30 квітня 2021р.) Одеса: Одеський державний університет внутрішніх справ. 2021. С. 56-58.

5. Коросташівец І.М. Адміністративно-правові засади дисциплінарної відповідальності службової (посадової) особи органу виконавчої влади: теоретичний аспект. Стан та перспективи розвитку адміністративного права України: матеріали VIII міжнародної науково-практична конференція (м. Одеса, 15 жовтня 2021р.) Одеса: Одеський державний університет внутрішніх справ. 2021. C.111-112.

6. Коросташівець І.М. Проблеми адміністративно-правового регулювання дисциплінарної відповідальності персоналу ДКВС України. Актуальні проблеми правознавства. Тернопіль. 2021. Випуск 4 (28). С.59-65.

7. Коросташівець І.М. Дисциплінарна відповідальність персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України: поняття, особливості. Науковий вісник Сіверщини.Серія: Право. Чернігів. 2021. № 3 (14). С. 31-43.

8. Коросташівець І.М.  Дисциплінарне провадження у Державній кримінально-виконавчій службі України: поняття, зміст. Південноукраїнський правничий часопис. 2021. № 4. С. 99-104.

9. Коросташівец І.М. Проблеми вивчення та запровадження в Україні зарубіжного досвіду реалізації інституту дисциплінарної відповідальності персоналу пенітенціарних установ. Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects : сollection of abstracts of International scientific-practical conference, Kunovice, Czech Republic, February 17-18, 2022. Kunovice : Akademie HUSPOL, 2022. P. 80-84.

10.Denysenko Kateryna V., Lytvynenko Valentyna M., Korostashivets Iryna M., Dudchenko Oksana S, Maslova Lyudmyla A. Imposition of disciplinary actions against the employees of Pre-trial detention centres (Germany, Poland, Ukraine). Amazonia Investiga. 11(50). Pp.16‑26. //doi.org/10.34069/AI/2022.50.02.2 (Web of Science Core Collection).