Інформаційний бюлетень № 3 (березень)

З метою інформування учасників освітнього процесу сектор забезпечення якості вищої освіти у третьому випуску інформаційного бюлетеня надав ілюстрований алгоритм Порядку моніторингу, перегляду та розвитку освітніх програм у ПАУ.

Березневий випуск інформаційного бюлетеня відображає покроковий шлях удосконалення освітніх програм ПАУ і спрямований на покращення розуміння цього процесу всіма зацікавленими сторонами. Покращення якості освітніх програм ПАУ здійснюється для задоволення потреб держави та суспільства у висококваліфікованих фахівцях, забезпечення громадян освітніми послугами високої якості, виконання державного замовлення та потреб ринку праці на національному й міжнародному рівнях, забезпечення професійної успішності випускників.

Відповідно до наведеної в бюлетені інформації здобувачі вищої освіти, випускники, роботодавці, науково-педагогічний персонал та інші стейкхолдери ПАУ можуть надавати свої пропозиції щодо вдосконалення освітніх програм на засідання кафедр та/або курсантсько-студентського самоврядування чи сектору забезпечення якості вищої освіти ПАУ. Своєю чергою кафедри, курсантсько-студентське самоврядування та сектор забезпечення якості вищої освіти ПАУ узагальнюють ці пропозиції та виносять на розгляд проєктних груп освітніх програм. Після розгляду отриманих пропозицій проєктними групами освітніх програм та визнання їх доцільності пропозиції виносять на розгляд робочої групи щодо вдосконалення освітніх програм і навчальних планів ПАУ. Після прийняття рішення робочою групою щодо вдосконалення освітніх програм та навчальних планів ПАУ пропозиції направляють на розгляд науково-методичної ради ПАУ, а завершальним етапом є затвердження внесених змін до освітніх програм ПАУ вченою радою ПАУ.