Гончаренко Оксана Григорівна

начальник кафедри, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України

ORCID: 0000-0003-1101-6019

Біографічна довідка:

У 1995 році закінчила Харківський державний аграрний університет імені В.В.Докучаєва за спеціальністю «Аграрний менеджмент».

У 1999 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК. У 2011 році отримала вчене звання доцента кафедри економіки та менеджменту.

У 2016 році захистила дисертацію та здобула науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. У 2019 році отримала вчене звання професора.

Заступник головного редактора науково журналу «Науковий вісник Сіверщини». Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки.

Коло наукових інтересів охоплює підвищення ефективності управління правоохоронними органами та соціальної ефективності діяльності кримінально-виконавчої системи.

Автор близько 200 праць наукового та науково-методичного характеру.

Основні праці оприлюднені за останні п’ять років:

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включено до науково метричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

 1. Goncharenko O., Tohochynskyi О., Sіrenko K., Chebonenko S., Tretiak H. Іnnovative performance as precondition of sustainable and secure development. Journal of security and sustainability issues. International Entrepreneurial Perspectives and Innovative Outcomes. № 3. С.497 – 512.
 2. Гончаренко О.Г. Методичний підхід до оцінювання інноваційного потенціалу легкої промисловості України. Науково-практичний журнал НАН України «Наука та інновації». 16 (2). С. 33-44. (в співав. – Аніщенко В.,Сіренко К.).
 3. Nguyen, C., & Honcharenko, O. The Behaviours of the Ukrainian Lending Rate, Deposit Rate, and Intermediation Premium. Entrepreneurial Business and Economics Review, 2020. № (1), РР. 143-158.
 4. Гончаренко О.Г. Економетричне моделювання інноваційного розвитку промислового потенціалу України. Науково-практичний журнал НАН України «Наука та інновації». 2022. Вип. 18. С. 20-28  (у спів. Сіренко К.Ю.,  Аніщенко В.О.)
 5. Гончаренко О.Г. Інноваційний розвиток сільського господарства України в умовах комплексних загроз. Науково-практичний журнал Наука та інновації НАН України, 2023. (у спів. Сіренко К.Ю., Аніщенко В.О.).

Монографії та рукописи

 1. Гончаренко О.Г. Суспільне благо і проблеми його формування правоохоронними органами.  Sozioökonomische und rechtliche Faktoren der sozialen Entwicklung unter den Bedingungen der Globalisierung: монографія. 473 p. Р.341 – 358.
 2. Гончаренко О.Г. Теорії управління персоналом та їх відображення в кримінально-виконавчій системі України. Теорія і практика підготовки управлінського персоналу для органів та установ виконання покарань: монографія / за ред. О.М.Тогочинського. Чернігів: Академія ДПТС. 2018. 268с. С. 234–252.
 3. Гончаренко О.Г. Послуга і проблеми її виробництва суспільним сектором. Emergence of public development: financial and legal aspects: monograph. Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2019. 737 р. 588 – 595р.
 4. Гончаренко О.Г. Злочинність як фактор загрози національній безпеці: колективна монографія Gesellschaftsrechtliche Transformationen von wirtschaftlichen Systemen in den Zeiten der Neo-Industrialisierung. Korneev V., Pasichnyk, Yu., Radchenko O., Khodzhaian A. und andere: Collective monograph. Verlag SWG imex GmbH, Nuremberg, German. 2020. РР. 635 -642.
 5. Гончаренко О.Г. Забезпечення економічної безпеки національної економіки. Економічна безпека національного енергетичного сектору в умовах глобалізації: колективна монографія (у співав. Сіренко К.Ю.). Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 21-38.
 6. Гончаренко О.Г. Застосування інноваційних технологій навчання при викладанні соціально-гуманітарних дисциплін у закладах вищої освіти. Актуальні аспекти змісту суспільствознавчих дисциплін та інноваційні методики і технології їх навчання і викладання: колективна монографія. м. Рига, Латвія: Izdevnieciba “Baltija Publishing, С. 78-89. Включено до наукометричної бази даних Open Ukrainian Citation Index (OUCI) (у спів. Сіренко К.Ю.).

Навчальні підручники і навчально-методичні розробки

 1. Гончаренко О.Г. Економічна теорія. Методичні вказівки до семінарських занять для курсантів та студентів галузей знань 081 «Право», 053 «Психологія», 2018. 40с.
 2. Гончаренко О.Г. Управління персоналом. Методичні вказівки до семінарських та практичних занять для слухачів другого магістерського рівня вищої освіти, галузей знань 081 «Право» 262 «Правоохоронна діяльність». 2018. 64с.
 3. Товстиженко О.В., Гончаренко О.Г., Сіренко К.Ю. Соціальне страхування: навч. посіб. 2-ге видання перер. та доп. Чернігів. 2019. 182с.
 4. Економіка та управління підприємствами установ виконання покарань: практикум: навчальний посібник / укл. О. Г. Гончаренко, К. Ю. Сіренко, Аніщенко В.О. Чернігів: Академія Державної пенітенціарної служби, 2020. 264 с.
 5. Гончаренко О.Г. Методичні вказівки для підготовки до практичних та самостійних занять з навчальної дисципліни  «Аналіз господарської діяльності» для курсантів спеціальності 051 Економіка. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. 58с

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав та у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз

 1. Гончаренко О.Г. Економічна безпека кримінально-виконавчої системи, як складова національної безпеки держави. Scientific journal «Virtus». 2018. № 21. С 281- 284.
 2. Гончаренко О.Г., Кравчук Г.В. Страхове відшкодування за договорами ОСЦПВВНТЗ: аналітичний аспект. Scientific journal «Virtus». № 22. С 175-178.
 3. Гончаренко О.Г., Кравчук Г.В. Підвищення якості страхового врегулювання: методичний аспект. Scientific journal «Virtus». № 23. С. 135 – 138.
 4. Гончаренко О.Г., Кравчук Г.В. Соціально-економічна природа дефініції «ціна злочину. Scientific journal «Virtus». № 24. С. 206 – 209.
 5. Гончаренко О.Г., Кравчук Г.В. Management of criminal-executive system: risks and their impact on the security of the society. Scientific journal «Virtus». № 26. С.249-254.
 6. Кравчук Г., Гончаренко О., Доний Н. Критерии и показатели профессионализма персонала пенитенциарной системы Украины. Евразийский союз ученых. 2019. № 4 (61). С. 27 – 33.
 7. Гончаренко О., Кравчук Г., Доній Н. Концептуальні підходи та емпіричні показники професіоналізму персоналу кримінально-виконавчої системи України.Архивариус. 2019. С. 17 – 22.
 8. Гончаренко О.Г. Критерии и показатели профессионализма персонала пенитенциарной системы Украины. Евразийский союз ученых (ЕСУ). 2019. № 4 (61).  Ч. 5. С.27-32. (у співавт. – Г. Кравчук, Н.Доній).
 9. Гончаренко О.Г. Матеріальне забезпечення українців: реаліях та вектори покращення. Modern Scientific Researches. The International Scientific Periodical Journal. 2019. Issue № 9. September. Part 2. C.30-39. (в співав. – Н.Доній, Г. Кравчук).
 10. Гончаренко О.Г. Управління доходами населення у реаліях турбулентності українського соціуму. Modern engineering and innovative technologies.  Issue 11. Part 3. Рр.51-59. (в співав. – Н.Доній, Г. Кравчук).
 11. Гончаренко О.Г. Адаптація персоналу кримінально-виконавчої системи до виконання службових обов’язків: основні аспекти. International periodic scientific journal ScientificWorld JournalIssue №3 Part 1 February 2020. С.102-110. (у співавт. – Г. Кравчук, Н.Доній).

Наукові публікації в фахових виданнях

 1. Гончаренко О.Г. Концептуалізація параметрів результативності діяльності КВС. Формування ринкових відносин. 2018. № 2.(201). С. 7 – 11.
 2. Гончаренко О.Г. Управління кримінально-виконавчою системою з позиції сервісного підходу. Науковий вісник Полісся. 2018.№ 1. С. 136 – 140.
 3. Гончаренко О.Г., Сіренко К.Ю. Фінансове забезпечення домогосподарств, як підґрунтя сталого розвитку національної економіки. Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. №.4. С. 67 -74.
 4. Гончаренко О.Г. Індекси оцінки ефективності функціонування національної інноваційної системи. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор».Випуску 5-1. (54). С 39-44. (у співав. Сіренко К. Ю., Товстиженко О.В).
 5. Гончаренко О.Г. Інноваційна модель розвитку: ризики та перспективи. Східна Європа: економіка, бізнес та управління – електронне наукове фахове видання.Секція: Економіка та управління національним господарством. 2019. Випуск № 6 (23). С 56-64. ( у співав. Сіренко К. Ю.).
 6. Гончаренко О.Г. Оцінка економічної безпеки національної економіки. Приазовський економічний вісник. 2(19). С. 43-50. (у співавт. Сіренко К.Ю.)
 7. Гончаренко О.Г. Соціальна безпека – запорука сталого розвитку національної економіки. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2021. № 2(7). С.35-46
 8. Гончаренко О.Г. Соціальна безпека і оцінка її структури. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2022. № 1(8). С.81-90.
 9. Гончаренко О.Г. Вимушена міграційна криза та її демографічні наслідки. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2022. № 2(9). С.43 – 53.
 10. Гончаренко О.Г. Фінансова безпека України та особливості її інституційних деформацій. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023. № 1(10). С.68-81.

Участь у міжнародних наукових проектах

 1. «The EU Financial Sector as a Driver for Sustainable Development: European Integration, Policy Reform and Networked Economy Perspectives» грантової програми ЄС «ЕРАЗМУС+» (номер проекту 575275-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE).
 2. Міжнародна Літня Школа Жана Моне «ЄВРОПЕЙСЬКІ СТУДІЇ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» (25 червня 2020 р., Національний університет харчових технологій, м. Київ) в рамках проектів програми ЄС ЕРАЗМУС+ Жан Моне Кафедра FoodPro (# 587488-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-CHAIR), Жан Моне Підтримка Асоціацій EUforUA (611278-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-SUPPA).
 3. Міжнародний проєкт: ERASMUS – JMO – 2021 – HEI – TCH – RSCN – 101048055 – “AICE – With Academic integrity to EU values: step by step to common Europe” академічна доброчесність.