Єрмак Сергій Миколайович

доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент

ORCID: 0000-0002-5069-1001

Біографічна довідка.

У 1999 році із відзнакою закінчив Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка.

У 2004 році здобув науковий ступінь кандидата педагогічних наук, а у 2006 році – вчене звання доцента.

У 2017 році закінчив Класичний приватний університет та здобув кваліфікацію юриста за спеціальністю «Правознавство» (ступінь вищої освіти «магістр»).

Наукові інтереси: теоретико-методологічні та прикладні аспекти дослідження психологічного здоров’я особистості.

Автор понад 100 наукових публікацій.

Публікації за останні 5 років (2017–2022 рр.):

Монографії, навчальні та навчально-методичні посібники:

 1. Дистанційне навчання дидактика, методика, організація: монографія / В. Г. Гетта, С. М. Єрмак, та ін.; Чернігів, 2017. 286 с.
 2. Душпастирська опіка в органах та установах виконання покарань: монографія / за загальною редакцією Тогочинського О.М.; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2019. 388 с.
 3. Основи бойової підготовки: навч. посіб. / за загальною редакцією Тогочинського О.М.; Академія державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2019. 190 с.
 4. Боднар І.В., Царюк С.В., Сокоринський Ю.В., Єрмак С.М. Тактико-спеціальна підготовка. Частина 2: навчально-методичний посібник. Чернігів: Академія ДПтС, 2019. 187 с.
 5. Організаційно-правові засади забезпечення діяльності освітянина вищої школи: довідник / за заг. ред. Шумної Л.П. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. 156 с. С. 88–102.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection:

 1. Tretiak H., Shamruk O., Yermak S. and other The emergence of ethical paradigms in business activities in the context of the use of information technologies. Journal of LegalEthical and Regulatory Issues. 2019.Vol. 22, Special Issue 1. P. 1–6. (Scopus).
 2. Yermak S., Soldatenko O., Stetsenko I., Branitska T., Chumeiko Z. Entrepreneurship personnel professional competence development model. Journal of Entrepreneurship Education, 2019. Volume 22, Issue 5, 2019. P. 1–3 (Scopus).
 3. Olekcii Tohochynskyi, Serhii Yermak, Alla Popryzhna, Miroslav Tvrdon, Nataliya Oleksiuk. Professionally Oriented Training of Specialists to Work in the Conditions of the Inclusive Educational Environment. Cypriot Journal of Educational Science. (2021) 16(3), 1244-1254. (Scopus) //doi.org/10.18844/cjes.v16i3.5844.

Статті у наукових фахових виданнях України:

 1. Єрмак С. М., Дрижак В. В. Автономія вищого навчального закладу як фактор забезпечення якості вищої освіти. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. / гол. ред. М. О. Носко. Чернігів: ЧНПУ. 2017. Вип. 142. С. 40–44.
 2. Єрмак С. М., Дрижак В. В. Курсантське та студентське самоврядування як фактор удосконалення навчально-виховного процесу. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. / гол. ред. М. О. Носко. Чернігів: ЧНПУ. 2017. Вип. 144. С. 30–34.
 3. Єрмак С. М., Дрижак В. В. Взаємодія вищого навчального закладу із специфічними умовами навчання з роботодавцями як фактор розвитку вищої професійної освіти. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. / гол. ред. М. О. Носко. Чернігів: ЧНПУ. 2017. Вип. 149. С. 18–22.
 4. Єрмак С. М., Дрижак В. В. До питання про види, структуру та форми здобуття освіти в контексті закону України «Про освіту». Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка: у 2 т. / гол. ред. М. О. Носко. Чернігів: ЧНПУ. 2018. Т.1. Вип. 151. С. 58–63.
 5. Єрмак С. М., Дрижак В. В. Професійний розвиток та підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників як фактор забезпечення якості освіти. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. / гол. ред. М. О. Носко. Чернігів: ЧНПУ. 2018. Вип. 153. С. 28–32.
 6. Єрмак С. М., Дрижак В. В. Про особливості організації та здобуття спеціалізованої освіти в Україні в контексті Закону України «Про освіту». Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. / гол. ред. М. О. Носко. Чернігів: ЧНПУ. 2018. Вип. 155. С. 114 – 119.
 7. Гетта В.Г., Єрмак С.М. Компетентнісний підхід щодо підготовки фахівців у закладах вищої освіти. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки: науковий журнал / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2019. № 1 (2). С. 28–38.
 8. Єрмак С. М., Дрижак В. В. Освіта дорослих у контексті Концепції розвитку педагогічної освіти. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка: / гол. ред. М. О. Носко. Чернігів: НУЧК. 2019. Вип. 2 (158). С. 15–20 (Серія: Педагогічні науки).
 9. Гетта В.Г., Єрмак С.М. Спілкування як складова професійної компетентності випускника закладу вищої освіти. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки: науковий журнал / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2019. № 2 (3). С. 45–54.
 10. Єрмак С. М., Дрижак В. В. Індивідуалізація освітнього процесу як фактор підвищення якості освітньої діяльності. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка: / гол. ред. М. О. Носко. Чернігів: НУЧК. 2019. Вип. 4 (160). С. 64–68 (Серія: Педагогічні науки).
 11. Єрмак С. М., Дрижак В. В. Використання кейс-методу для підготовки майбутніх фахівців служби пробації. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів: НУЧК. 2020. Вип. 8 (164). С. 161–167 (Серія: Педагогічні науки).
 12. Дрижак В. В. Єрмак С. М. Освіта дорослих як одна з складових системи освіти. Вісник Національного університету «Чернігівській колегіум» імені Т.Г. Шевченка; голов. ред. М.О. Носко. Чернігів: НУЧК. 2021. Вип. 12 (168). С. 29–32 (Серія: Педагогічні науки).
 13. Єрмак С.М., Гетта В.Г. Пізнавальна самостійність учнівської та студентської молоді в умовах дистанційного навчання. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки: науковий журнал / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. № 1 (6). С. 87–98.
 14. Єрмак С.М., Гетта В.Г. Формування соціальних мотивів і соціальної відповідальності в учнівської і студентської молоді. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки: науковий журнал / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2022. № 1 (8). С. 106–118.

Тези наукових доповідей:

 1. Єрмак С. М. Дистанційне навчання як одна з технологій сучасної освіти. Сучасні тенденції інформаційно-технологічної, економічної і соціально-правової взаємодії в бізнесі: збір. наукових праць : ХІІІ міжнародної наук.-практ. конф. (Чернігів, 20 квіт. 2017 р.). Чернігів: ЧПБіП, 2017. С. 103–106.
 2. Єрмак С. М. Впровадження дистанційного навчання в освітній процес вищих навчальних закладів. Актуальні проблеми освіти, науки та галузевого законодавства у світлі вимог Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки: матеріали міжнар. заоч. наук.-практ. конф. (Чернігів, 30 черв. 2017 р.). Чернігів: Десна Поліграф, 2017. С. 27–29.
 3. Єрмак С. М. Напрями профілактики соціально негативних форм девіантної поведінки неповнолітніх. Кримінальне право: традиції та новації: матеріали ІІІ міжнар. круглого столу, присвяченого вшануванню пам’яті видатного вченого, Героя України, академіка В.В. Сташиса, м. Чернігів, 7–8 верес. 2017 р. Чернігів: Десна Поліграф, 2017. С. 125–127.
 4. Єрмак С. М. Адаптація курсантів-першокурсників до навчання (проходження служби) у відомчому навчальному закладі. Інтеграція юридичної освіти, науки і практики як основа сталого розвитку кримінально-виконавчого законодавства України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 12–13 жовт. 2017 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2017. С. 105–108.
 5. Боднар І. В., Єрмак С. М. Особливості методики ознайомлення зі змінами в кримінально-виконавчому законодавстві слухачів курсів підвищення кваліфікації органів та установ виконання покарань. Основні напрями забезпечення безпеки засуджених до покарання у виді позбавлення волі та персоналу установ виконання покарань та органів пробації в умовах реформування Державної кримінально-виконавчої служби України: матеріали міжкаф. наук.-практ. семінару (Чернігів, 22 лист. 2017 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2017. С. 7–18.
 6. Єрмак С.М. Ретроспективний аналіз розвитку та організації права на освіту осіб, засуджених до позбавлення волі. Права і свободи людини та їх забезпечення в умовах несвободи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 1 листоп. 2018 р.) / Академія державної пенітенціарної служби. Чернігів, 2018. С. 109-113.
 7. Гетта В.Г., Єрмак С.М. Мислення і мова – основні атрибути інтелекту людини. Правові, соціальні та екологічні аспекти захисту довкілля: матеріали ІІІ Всеукраїнської  наук-практ. конф., (м. Чернігів,  22 квітня  2019 р.) Чернігів: Академія ДПтС, 2019. С. 3–6.
 8. Гетта В.Г., Єрмак С.М. Формування і розвиток у здобувачів вищої освіти уміння вчитися. Кримінально-виконавча система України та її роль у розбудові правової і соціальної держави: матеріали V заочної наук-практ. конф., (м. Чернігів,  25 жовт. 2019 р.) Чернігів: Академія ДПтС, 2019. С. 27–30.
 9. Гетта В.Г., Єрмак С.М. Ключові компетентності та їх роль у пізнавальній діяльності студентів. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2021: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 22–23 квіт. 2021 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2021. С. 23–27.