Доній Наталія Євгенівна

професор кафедри

доктор філософських наук, професор, дійсний член (академік) Української Академії Наук (УАН).

ORCID: 0000-0001-7933-887X

Web of Science ResearcherID: D-3173-2017

Біографіна довідка:

У 1997 році закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка, спеціальність – історія та психологія, кваліфікація – вчитель історії та практичний психолог закладів освіти.

У 2007 році захистила дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата філософських наук на тему «Ціннісна динаміка масової культури» за спеціальністю 09.00.08 – естетика. У 2010 році отримала вчене звання доцента.

У 2015 році достроково захистила дисертацію та здобула науковий ступінь доктора філософських наук на тему «Соціальна девіталізація особистості в глобалізованому світі: філософська концептуалізація» за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. У 2018 році отримала вчене звання професора. У 2020 році стала дійсним членом (академіком) Української Академії Наук (УАН).

23 лютого 2022, 14 вересня – 25 листопада 2022 р. – навчання на сертифікатній програмі «Американська політика і система урядування / American Politics and Government» (05 Соціальні та поведінкові науки) в рамках проекту «Building Democracy: Rule of Law, Human Rights and Political Institutions (American Experience)», що реалізована кафедрою політичних наук Українського католицького університету.

Сертифікований тренер використання інтерактивних методик (навчання протягом квітня-червня 2023 р. в рамках проекту від International Foundation for Electoral Systems (IFES) «Демократія: від теорії до практики»).

Неодноразово залучалася в якості експерта, рецензента та офіційного опонента при захисті докторських та кандидатських дисертаційних робіт.

Є членом редколегії наукових фахових журналів «Освітній дискурс» та «Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи», а також міжнародного гуманітарного журналу «Sophia Prima: діалог вічного повернення».

Коло наукових інтересів охоплює стикову сферу філософії, соціології, педагогіки та психології, де основним об’єктом є протиріччя «особистість-суспільство» і породжена ним проблема вітальності людини та людства.

Автор понад 200 праць наукового та науково-методичного характеру.

Наукові публікації у періодичному виданні, яке на час публікації було включено до науково-метричної бази Scopus, або Web of Science Core Collection.

 • Doniу N. Wisdom as a commodity in economic-centered social space of XXI century. Науковий вісник Полісся. 2017. № 2 (10). Ч.2. С.184-188. Web of Science Core Collection
 • Doniy Economic and social aspect of creativity. Науковий вісник Полісся. 2017. № 3 (11). Ч.1. С.123-126. Web of Science Core Collection
 • Donii N. Economic-legal and philosophical aspects of “efficiency” definition (on an example of the budget funds allocation process). Науковий вісник Полісся. 2017. № 4 (12). С.150-154. (співав. Ніщимна С.О., Крупко Я.М.) Web of Science Core Collection
 • Doniі N. Identity Crisis and Its Role in Amplification of Social Devitalization of Personality. Наука і освіта. 2017. №7. С.126-129. Web of Science Core Collection
 • Doniі N. Gender determination of popular culture on the verge of the 20th and 21st centuries. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2018. № 1. С.21-26. Web of Science Core Collection
 • Доний Н.Е. Проблемы содержания общих принципов финансового права. Вестник Томского государственного ун-та. 2019. № 444. С.228-234. ( у співавт. – Нищимная С.А., Крупко Я.М.) Web of Science Core Collection

 

Монографії

 • Доний Н. Социальная девитализация личности как эпифеномен глобализованного мира: монография. Saarbrűcken, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. 369 с.
 • Доній Н. Хосе Ортега-і-Гассет: життєва програма як акт самотворення людини. Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія: монографія / За ред.: М.Г. Марчук, Х. Боладо. Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2017. С. 258-274.
 • Doniі N. Critical Thinking as Factor of Competence of Representative of Legal Profession. Professional competencies and educational innovations in the knowledge economy: collective monograph / Ed. Lyubomira Popova, Mariana Petrova. Veliko Tarnovo. Bulgaria: Publishing House ACCESS PRESS, 2020. Рр.508-518. (у співавт. – Kravchuk Anna)
 • Doniі N. Hilosophy of a just war in Нugo Grotius’s political and legal doctrine. Law in the postmodern epoch: general characteristics and manifestation particularities in separate law branches: Scientific monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2023. Рр. 241-255. (колективна монографія, видана в країні ЄС)

 

Навчальні, навчально-методичні посібники або підручники.

 • Доній Н.Є., Соціальна робота зі спеціальними групами клієнтів: навч.посібник. Чернігів, ЧНТУ, 2015. 156 с. (у співавт. – Герасимова Е.М., Тополь О.В.). (гриф МОН).
 • Доній Н.Є. Філософія права. Навчально-методичний посібник. Чернігів: АДПтС, 2018. 84 с.
 • Доній Н.Є. Філософія. Навчально-методичний посібник. Чернігів: АДПтС, 2018. 120 с.
 • Доній Н.Є. Основи критичного мислення та праворозуміння у судовій практиці: навчальний посібник / Н.Є. Доній, С.О. Ніщимна, Е.М. Герасимова; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. 432 с.

 

Наукові публікації в інших іноземних наукових виданнях або наукових фахових виданнях, включених до науково-метричних баз (за останні 5 років)

 • Доній Н.Є. Травматизація радянськістю українського соціального простору як причина поширення соціальної девіталізації особистості. Вісник Черкаського університету. 2018. Сер. Філософія. № 1. С.23-30. Index Copernicus
 • Доній Н.Є. Креативність як агент адаптації людини до динаміки соціального простору межі ХХ–ХХІ ст.ст. Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba. 2018. № 21. С.16-19. Citefactor (USA), International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF)
 • Доній Н.Є., Державне фінансування репродуктивного сектору домогосподарств: практика країн Європейського Союзу. Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba. 2018. № 23. Ч.2. С.150-154. ( у співавт. – Кузькін Ю.В.) Citefactor (USA), International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF)
 • Доній Н.Є. Орієнтири для фінансової системи України в координатах філософії “substainable development”». Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. Вип.№ 4. С.23-30. (співав. – Николишин В.В.) Index Copernicus
 • Доній Н.Є. Критичне мислення як нематеріальний капітал в просторі постінформаційного суспільства. Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba. 2019. № 30 (January). С.281-284. (у співавт. – Кравчук Г.В.) Citefactor (USA), International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF)
 • Доній Н.Є. Забезпечення якісного сервісу страхових послуг в Україні: проблема та шляхи вирішення. Virtus: Scientific journal. Center of Modern Pedagogy «Learning without Boarders» (Canada). #32, March, 2019. − №32 – С.271-274 (у співавт. – Кравчук Г.В.) Citefactor (USA), International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF)
 • Доний Н. Критерии и показатели профессионализма персонала пенитенциарной системы Украины. Евразийский союз ученых (ЕСУ). 2019. № 4 (61). Ч. 5. С.27-32. (у співавт. –Кравчук А., Гончаренко О.).
 • Доній Н. Є. Безпека соціального простору: історико-філософська рефлексія. Вісник Черкаського університету. 2019. Сер. Філософія. № 1. С.40-47. Index Copernicus
 • Donii N. Advertisment as an indicator of ethnic mental peculiarities of Ukrainian national culture. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. № 3. С.37-42. (у співавт. – S. Nishchymna, L. Khoinatska). International Impact Factor Services; Research Bible; Open Academic Journals Index; CiteFactor; Polish Scholarly Bibliography; Google Scholar; BASE; InnoSpace; Scientific Indexing Services; Journals Impact Factor; InfoBase Index; Directory of Open Access Scholarly Resources; CEEOL; Index Copernicus.
 • Доній Н.Є. Матеріальне забезпечення українців: реаліях та вектори покращення. Modern Scientific Researches. The International Scientific Periodical Journal. Issue № 9. September. Part 2. C.30-39. (в соавт. – О.Г. Гончаренко, А.В. Кравчук).
 • Доній Н.Є. Управління доходами населення у реаліях турбулентності українського соціуму. Modern engineering and innovative technologies. Issue 11. Part 3. Рр.51-59. (в соавт. – О.Г. Гончаренко, А.В. Кравчук).
 • Доній Н.Є. Адаптація персоналу кримінально-виконавчої системи до виконання службових обов’язків: основні аспекти. Scientific World Journal. International periodic scientific journal. Issue №3 February. Part 1. С.102-110 (у співавт. – Гончаренко О.Г., Кравчук А.В.).

 

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України (за останні 5 років).

 • Доній Н. Є. Стигма в’язницею як соціально-комунікативний бар’єр у міжособистісній взаємодії. Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. № 2. С. 34-41. Режим доступу: //nbuv.gov.ua/UJRN/prcr_2019_2_7.
 • Доній Н.Є. Портфоліо як технологія автентичного оцінювання через партнерство. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. № 1 (26). С.76-83. DOI //doi.org/10.32405/2413-4139-2020-1(26)-76-83.
 • Доній Н.Є. Історико-філософський погляд на феномен демократії. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки № 1(6). С. 77-86 DOI: //doi.org/10.32755/sjeducation.2021.01.077
 • Доній Н.Є. Держава і війна: історико-філософська рефлексія взаємин. Науковий вісник Сіверщини. Сер. Право. № 3 (17). С.7-17. DOI: //doi.org/ 10.32755/sjlaw.2022.03.007
 • Доній Н. Професійно-орієнтоване навчання здобувачів освіти через технологію сase-study: сильні та слабкі позиції. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. 2023. Вип. 1 (30). С. 24-32. DOI: //doi.org/10.32405/2413-4139-2023-1(30)-24-32

Наукові публікації в інших виданнях України (за останні 5 років)

 • Доній Н.Є. Ідеї вдосконалення соціального та правового простору в концепції Ієремії Бентама. Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра. 2018. № 1 (3). С.9-22. (співав. – Николишин В.В.).
 • Доній Н.Є. Освітня модель посилення соціальної вітальності людини. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки.№ 1 (1). 43-57.
 • Доній Н.Є. Освіта як постачальник капіталу знань для суспільства майбутнього. Sophia Prima: діалог вічного повернення. Міжнародний гуманітарний журнал. Київ, Вид-во ВІР УАН, 2019, № 1. С.74-83.
 • Doniі N. Phenomenon of psychologisation expanding in modern social space. Науковий вісник Сіверщини. 2019. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. № 1 (2). С.168-177. (у співавт. – Gerasymova E.).
 • Doniі N. Girl of the night: labeling with an image. Sophia Prima: діалог вічного повернення. Міжнародний гуманітарний журнал. Київ, Вид-во ВІР УАН, 2019. № 2.  С.16-31.
 • Доній Н.Є. Погляд молоді на можливість обмеження свободи слова в українському соціальному просторі. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. № 2(3). С.55-70. (у співавт. – Г.В. Кравчук)
 • Доній Н.Є. Запитання як інструмент розвитку критичного мислення майбутніх юристів. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. № 2(3). С.30-44. (у співавт. – Е.М. Герасимова, С.О. Ніщимна).
 • Доній Н.Є. Герменевтика як методологія соціогуманітарних наук. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. 2020. № 2 (5). С. 80-93. //doi.org/10.32755/sjeducation.2020.02.080

Тези виступу на науково-практичних конференціях (за останні 5 років)

 • Доній Н.Є. Креативність: погляд крізь призму соціальної практики. «Дні науки філософського факультету – 2018″, Міжн. наук. конф. (26-27 квіт. 2018 р., м. Київ): [мат-ли доповідей та виступів]. Київ, Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2018. Ч. 2. С.12-14.
 • Доній Н.Є. Реактуалізація теорії права М.І. Палієнка в контексті психологізації соціального простору ХХІ ст. Юність науки – 2018: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: зб.тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 11-12 квітня 2018р.): у 2-х ч. Чернігів, Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. Ч. 2. С.191-192.
 • Доній Н.Є. Тема впливу солярної активності на соціальне життя в доробку О.Л. Чижевського. Правові, соціальні та екологічні аспекти захисту довкілля: мат-ли ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Чернігів, 19 квіт. 2018 р.). Чернігів, 2018. С.18-22.
 • Доній Н.Є. Пробація як варіант мирного шляху зменшення стигматизації в’язницею. Теоретичні та практичні аспекти інституту пробації в Україні: мат-ли міжнародного круглого столу (22 червня 2018 року). Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. С.38-39.
 • Доній Н.Є. Добровільне страхування як вектор підвищення соціальної безпеки населення. Економіка, облік, фінанси та право: сучасні тенденції та перспективи розвитку в Україні та світі: зб.тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 29 вересня 2018 р.): у 3 ч. Полтава, ЦФЕНД, 2018. Ч. 1. С.59-60. (у співавт. – Гончаренко О.Г., Кравчук Г.В.).
 • Доній Н.Є. Несвобода як потреба: парадокс осіб, схильних до рецидиву злочину. Права і свободи людини та їх забезпечення в умовах несвободи: мат-ли міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 01 листоп. 2018 р.). Чернігів, 2018. С. 8-11. (у співавт. – Гончаренко О.Г., Кравчук Г.В.).
 • Доній Н.Є. Проблеми забезпечення соціальної безпеки особам, звільненим з місць позбавлення волі. Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 жовтня 2018 р.). Київ, ФОП Маслаков, 2018. С.20-22 (у співавт. – Кравчук Г.В., Гончаренко О.Г.).
 • Доній Н.Є. Критичне мислення у форсайті вартості інтелектуального капіталу людини. Proceedings of the 3rd International scientific congress of scientists of Europe. Premier Publishing s.r.o. Vienna. 2019. P. 677-681. (у співавт. – Кравчук Г.В.)
 • Доній Н.Є. Категорія «ефективність» як основа розуміння принципів фінансового права. Advances of science: Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 8 February 2019 [Electronic resource] / Editors prof. L.N. Katjuhin, I.A. Salov, I.S. Danilova, N.S. Burina. – Electron. txt. d. (1 файл 1,2 MB). – Czech Republic, Karlovy Vary: Skleněný Můstek – Ukraine. Kyiv, MCNIP, 2019. С.28-35. (у співавт. – Крупко Я.М., Ніщимна С.О.)
 • Доній Н.Є. Комунікативна концепція державного устрою у доробку Марка Тулія Цицерона. Юриспруденція в сучасному інформаційному просторі: [Мат-ли ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, Національний авіаційний університет, 1 березня 2019 р.]. Т.1. – Тернопіль: Вектор, 2019. С55-57. (у співавт. – Корольов Є.М.).
 • Доній Н.Є. Екологічна самосвідомість як підстава екологічної поведінки. Правові, соціальні та екологічні аспекти захисту довкілля: мат-ли ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Чернігів, 22 квітня 2019 р.). Чернігів, Академія ДПтС, 2019. С.33-36. (у співавт. – Корольов Є.М.).
 • Доній Н.Є. Вітальність розвитку страхового ринку України. Правові, соціальні та екологічні аспекти захисту довкілля: мат-ли ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Чернігів, 22 квітня 2019 р.). Чернігів, Академія ДПтС, 2019. С.36.-39. (у співавт. – Кравчук Г.В.).
 • Доній Н.Є. Філософія як groundwork економоцентрованого соціального простору. Die Relevanz und die Neuheit der modernen wissenschaftlichen Studien: der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz, Wien, 23 August, 2019. Wien : NGO «Europäische Wissenschaftsplattform», 2019. B.3. Ss.93-94. (у співавт. – Г.В. Кравчук)
 • Donіi N.E. Material support ukrainians: realities & vectors of improvement. Современная научная идея : сб.тезисов. 2019. Минск : Ёлнать, C.43-45. (у співавт. – O.G. Honchsrenko, A.V.Kravchuk)
 • Доній Н.Є. Доцільність герменевтичної компоненти при формуванні загально-професійної компетенції в курсантів, які здобувають освіту за спеціальністю «Правоохоронна діяльність». Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (Харків, 27 березня 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2020. С.46-49.
 • Доній Н.Є. В’язнична історія особи як бар’єр комунікації в соціальному просторі. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2020: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 23–24 квіт. 2020 р.): у двох томах. Т. 1 / гол. ред.: О. М. Тогочинський. Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. – С.98-101.
 • Доній Н.Є. Основні моделі раціоналізованого споживання в соціальному просторі доби споживацтва. Європейські виміри сталого розвитку. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Київ, 26 червня 2020 р. Національний університет харчових технологій). Київ, НУХТ, 2020 . С.81-82.
 • Доній Н.Є. Науковий прогрес як об’єкт дослідницької рефлексії в ХІХ-ХХІ ст.ст. Гуманітарна наука XXI століття: сучасні виклики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук: мат-ли заочної міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 06 листопада. 2020 р.) / гол. ред.: О. М. Тогочинський; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. С.71-76.
 • Доній Н.Є. Концептуалізація соціальної аномії доби транзитивного суспільства межі ХХ–ХХІ століть у рамках лінії Дюркгейма-Мертона. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2021: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 22–23 квіт. 2021 р.) / гол. ред. О. М. Тогочинський; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. С.61-64.
 • Доній Н.Є. Функціональна грамотність як одна із засад реалізації  Sustainable Development Goals. Ціннісно-орієнтований підхід в освіті і виклики євроінтеграції: матер. ІІ Міжнар. наук.-метод. конф. (Суми, 28-29 травня 2021 р.) / ред. колегія : В.М. Завгородня, А.М. Куліш, та ін. Суми : Сумський державний університет, 2021. С.58-63.
 • Доній Н.Є. Роль міста в реалізації цілей сталого розвитку. Європейські Виміри Сталого Розвитку: Мат-ли ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 11 червня 2021). Київ, НУХТ, 2021. С.101-102.
 • Доній Н. Є., Кравчук Г. В. Гнучкість як провідна компетенція фахівця доби турбулентного соціального простору. Інноваційні підходи до розвитку компетентісних якостей фахівців в умовах професійного становлення: тези V Міжнародної науково-практичної конференції (Ізмаїл, 28-29 червня 2021 року), Запоріжжя, 2021. С.214-218. (співавт. – Кравчук Г. В.).
 • Доній Н.Є. Правове регулювання виконання договорів обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів. Причорноморські публічно-правові читання: Мат-ли міжнародної наукової конференції, м. Миколаїв, 10-12 вересня 2021 р. Миколаїв: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Ч. 1. С.120-121. (співавт. – Кравчук Г. В.).
 • Доній Н. Залучення громадян до спільного управління в рамках реалізації принципів Good Governance. Розвиток громадянського суспільства як необхідна складова європейської інтеграції України: Всеукраїнська науково-практична конференція (м. Київ, 6 жовтня 2022 року). Київ, 2022. С.100-102.
 • Доній Н.Є. Реалізація принципів Good Governance як фактор підтримки вітальності особистості. Європейські виміри сталого розвитку: мат-ли ІV міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 20-21 жовтня 2022). Київ, НУХТ, 2022. С.127.
 • Доній Н.Є. Змагальність як одна з умов вітальності людини в новітньому соціальному просторі. Інтеграція теорії у практику: проблеми, пошуки, перспективи: мат-ли II міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 04 листоп. 2022 р.) / гол. ред. О.М. Тогочинський; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2022. С. 461-464.
 • Доній Н. Застосування герменевтичної технології для розвитку професійного мислення у майбутніх працівників сектору безпеки. Сектор безпеки та оборони України на захисті національних інтересів: актуальні проблеми та завдання в умовах воєнного стану: мат-ли Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 25 листопада 2022 року). Хмельницький, 2022. С.609-611.
 • Доній Н. Процес входження людини в соціальний простір: соціально-філософський погляд. Мат-ли Х Всеукраїнська заочна науково-практична конференція «Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави» (м. Чернігів, 02 грудня 2022 року). Чернігів, АДПтС, 2022. С.78-81.
 • Доній Н. Автономія здобувачів освіти в контексті новітніх вимог до реалізації освітнього процесу. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2023: мат-ли Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 25-26 квітня 2023 року) у двох томах. Т. 2 / голов. ред. В. Ф. Пузирний ; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів : Академія ДПтС, 2023. Чернігів : Академія ДПтС, 2023. С. 33-36.
 • Доній Н. Навчальна демотивація здобувачів вищої освіти як виклик перед українським освітнім простором. Сучасні напрями вдосконалення педагогічної майстерності викладачів: мат-ли I Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 27-28 квіт. 2023 р.) / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів : Академія ДПтС, 2023. С.38-40.

Участь в проектах

 • «The EU Financial Sector as a Driver for Sustainable Development: European Integration, Policy Reform and Networked Economy Perspectives» грантової програми ЄС «ЕРАЗМУС+» (номер проекту 575275-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE).
 • Міжнародна літня школа Жана Моне «Європейські студії для сталого розвитку» проект програми ЄС ЕРАЗМУС+ Жан Моне Кафедра FoodPro (# 587488-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-CHAIR), Жан Моне Підтримка Асоціацій 611278-EPP-1-2019- 1-UA-EPPJMO-SUPPA (2020-2023 рр.).
 • Projekt europejski POWR.03.01.00-00-WO24/18, realizowanym przez Akademię Ignatianum w Krakowie.
 • ERASMUS – JMO – 2021 – HEI – TCH – RSCN – 101048055 – “AICE – With Academic integrity to EU values: step by step to common Europe”
 • Проект «Україна на шляху до євроатлантичної спільноти». Транскарпатський центр Жана Моне з дослідження європейських стратегій розвитку (лютий, 2023 р.)