Доній Наталія Євгенівна

професор кафедри, доктор філософських наук, професор

ORCID: 0000-0001-7933-887X

Біографічна довідка:Доній -new

У 1997 році закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка, спеціальність – історія та психологія, кваліфікація – вчитель історії та практичний психолог закладів освіти.

У 2007 році захистила дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата філософських наук на тему «Ціннісна динаміка масової культури» за спеціальністю 09.00.08 – естетика. У 2010 році отримала вчене звання доцента

У 2015 році достроково захистила дисертацію та здобула науковий ступінь доктора філософських наук на тему «Соціальна девіталізація особистості в глобалізованому світі: філософська концептуалізація» за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. У 2018 році отримала вчене звання професора.

Є дійсним членом (академіком) Української академії наук (2020).

Є членом редколегій наукових фахових журналів «Освітній дискурсу» та «Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи» член редколегії фахового видання (категорія Б), а також міжнародного гуманітарного журналу «Sophia Prima: діалог вічного повернення».

Наукові інтереси: охоплюють стикову сферу філософії, соціології, педагогіки та психології, де основним об’єктом є протиріччя «особистість-суспільство» і породжена ним проблема вітальності людини та соціуму.

Автор понад 150 праць наукового та науково-методичного характеру.

 Основні праці, оприлюднені за останні роки.

Наукові публікації у періодичному виданні, яке на час публікації було включено до науково-метричної бази Scopus, або Web of Science Core Collection.

 1. Доний Н.Е. Проблемы содержания общих принципов финансового права. Вестник Томского государственного ун-та. 2019. № 444. С.228-234. ( у співавт. – Нищимная С.А., Крупко Я.М.) Web of Science Core Collection
 2. Doniу N. Wisdom as a commodity in economic-centered social space of XXI century. Науковий вісник Полісся. 2017. № 2 (10). Ч.2. С.184-188. Web of Science Core Collection
 3. Doniі N. Economic and social aspect of creativity. Науковий вісник Полісся. 2017. № 3 (11). Ч.1. С.123-126. Web of Science Core Collection
 4. Economic-legal and philosophical aspects of “efficiency” definition (on an example of the budget funds allocation process). Науковий вісник Полісся. 2017. № 4 (12). С.150-154. (співав. Ніщимна С.О., Крупко Я.М.) Web of Science Core Collection 
 5. Doniі N. Identity Crisis and Its Role in Amplification of Social Devitalization of Personality. Наука і освіта. 2017. №7. С.126-129. Web of Science Core Collection
 6. Doniі N. Gender determination of popular culture on the verge of the 20th and 21st centuries. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2018. № 1. С.21-26. Web of Science Core Collection

Монографії

 1. Доний Н. Социальная девитализация личности как эпифеномен глобализованного мира: монография. Saarbrűcken, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. 369 с.
 2. Доній Н. Хосе Ортега-і-Гассет: життєва програма як акт самотворення людини. Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія: монографія / За ред.: М.Г. Марчук, Х. Боладо. Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2017. С. 258-274.
 3. Doniі N. Critical Thinking as Factor of Competence of Representative of Legal Profession. Professional competencies and educational innovations in the knowledge economy: collective monograph / Ed. Lyubomira Popova, Mariana Petrova. Veliko Tarnovo. Bulgaria: Publishing House ACCESS PRESS, 2020. Рр.508-518. (у співавт. – Kravchuk Anna)

Навчальні, навчально-методичні посібники або підручники.

 1. Доній Н.Є., Соціальна робота зі спеціальними групами клієнтів: навч.посібник. Чернігів, ЧНТУ, 2015. 156 с. (у співавт. – Герасимова Е.М., Тополь О.В.). (гриф МОН).
 2. Доній Н.Є. Філософія права. Навчально-методичний посібник. Чернігів: АДПтС, 2018. 84 с.
 3. Доній Н.Є. Філософія. Навчально-методичний посібник. Чернігів: АДПтС, 2018. 120 с.

Наукові публікації в інших іноземних наукових виданнях або наукових фахових виданнях, включених до науково-метричних баз

 1. Доній Н. Мозаїчність нудьгування С. К’єркегора: сучасний дискурс соціальної девіталізації. Søren Kierkegaard in Our Time: Problems and Prospects of Modern Philosophy and Religious Studies (Selected Multilingual Proceedings of the International Conference celebratihg the 200th anniversary of the birth of Søren Kierkegaard) / ed. A. Grancharov, R. Králik, S. Shevchenko. Nitra, Slovakia: Central European Research Institute of Søren Kierkegaard. 2015. Р.119-123.
 2. Доній Н.Є. Психологізація як позитивна негативність соціального простору пост-Просвітництва. Вісник Черкаського університету. 2017. Сер. Філософія. № 1. С.97-102. Index Copernicus
 3. Доній Н.Є. Травматизація радянськістю українського соціального простору як причина поширення соціальної девіталізації особистості. Вісник Черкаського університету. 2018. Сер. Філософія. № 1. С.23-30. Index Copernicus
 4. Доній Н.Є. Креативність як агент адаптації людини до динаміки соціального простору межі ХХ–ХХІ ст.ст. Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba. 2018. № 21. С.16-19. Citefactor (USA), International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF)
 5. Доній Н.Є., Державне фінансування репродуктивного сектору домогосподарств: практика країн Європейського Союзу. Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba. 2018. № 23. Ч.2. С.150-154. ( у співавт. – Кузькін Ю.В.) Citefactor (USA), International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF)
 6. Доній Н.Є. Орієнтири для фінансової системи України в координатах філософії “substainable development”». Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. 2018. Вип.№ 4. С.23-30. (співав. – Николишин В.В.) Index Copernicus
 7. Доній Н.Є. Критичне мислення як нематеріальний капітал в просторі постінформаційного суспільства. Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba. 2019. № 30 (January). С.281-284. (у співавт. – Кравчук Г.В.) Citefactor (USA), International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF)
 8. Доній Н.Є. Забезпечення якісного сервісу страхових послуг в Україні: проблема та шляхи вирішення. Virtus: Scientific journal. Center of Modern Pedagogy «Learning without Boarders» (Canada). #32, March, 2019. − №32 – С.271-274 (у співавт. –  Кравчук Г.В.) Citefactor (USA), International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF)
 9. Доний Н. Критерии и показатели профессионализма персонала пенитенциарной системы Украины. Евразийский союз ученых (ЕСУ). 2019. № 4 (61). №5. С.27-32. (у співавт. –Кравчук А., Гончаренко О.).
 10. Доній Н.Є. Безпека соціального простору: історико-філософська рефлексія. Вісник Черкаського університету. 2019. Сер. Філософія. № 1. С.40-47. Index Copernicus
 11. Доній Н.Є. Матеріальне забезпечення українців: реаліях та вектори покращення. Modern Scientific Researches. The International Scientific Periodical Journal. 2019. Issue № 9. September. Part 2. C.30-39. (в соавт. – О.Г. Гончаренко, А.В. Кравчук).
 12. Доній Н.Є. Управління доходами населення у реаліях турбулентності українського соціуму. Modern engineering and innovative technologies. 2020. Issue 11. Part 3. Рр.51-59. (в соавт. – О.Г. Гончаренко, А.В. Кравчук).
 13. Доній Н.Є. Адаптація персоналу кримінально-виконавчої системи до виконання службових обов’язків: основні аспекти. Scientific World Journal. International periodic scientific journal. 2020. Issue №3 February. Part 1. С.102-110 (у співавт. – Гончаренко О.Г., Кравчук А.В.).

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України.

 1. Доній Н. Ідеологія соціального життєствердження як засіб гальмування процесу девіталізації в соціальному просторі. Вісник Черкаського університету. 2016. Сер. Філософія. № 1. С.3-1.
 2. Доній Н.Є. Концептуально-теоретичні підходи до феномену вітальності в новітньому науковому дискурсі. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». 2016. Сер. Філософія. Вип.19. С.99-104.
 3. Доній Н. Стигматизація осіб які оступилися: питання новітнього часу. Філософія та політологія в контексті сучасної культури: наук. журн.. 2016. Вип.2(11). С.93-99.
 4. Доній Н.Є. Мовчання як тактика комунікації соціально девіталізованої особистості. Філософія та політологія в контексті сучасної культури: наук. журн. 2017. Вип. 1(16). С.111-119.

Наукові публікації в інших виданнях України.

 1. Доній Н.Є. Самосуд як форма пошуку справедливості: філософсько-правовий аналіз. Науковий вісник Сіверщини. 2017. Сер. Право. № 1 (1). С.9-20. (у співавт. – Томков Н.О.).
 2. Doniі N. Ontolegal aspects оf prostitution. Науковий вісник Сіверщини. 2017. Сер. Право. № 2(2). С.9-23.
 3. Доній Н.Є. Ідеї вдосконалення соціального та правового простору в концепції Ієремії Бентама. Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра. 2018. № 1 (3). С.9-22. (співав. – Николишин В.В.).
 4. Доній Н. Є. Освітня модель посилення соціальної вітальності людини. Науковий вісник Сіверщини. 2018. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки.№ 1 (1). 43-57.
 5. Доній Н.Є. Освіта як постачальник капіталу знань для суспільства майбутнього. Sophia Prima: діалог вічного повернення. Міжнародний гуманітарний журнал. Київ, Вид-во ВІР УАН, 2019, № 1. С.74-83.
 6. Doniі N. Phenomenon of psychologisation expanding in modern social space. Науковий вісник Сіверщини. 2019. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. № 1 (2). С.168-177. (у співавт. – Gerasymova E.).
 7. Doniі N. Girl of the night: labeling with an image. Sophia Prima: діалог вічного повернення. Міжнародний гуманітарний журнал. Київ, Вид-во ВІР УАН, 2019. № 2. С.16-31.
 8. Доній Н.Є. Погляд молоді на можливість обмеження свободи слова в українському соціальному просторі. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. 2019. № 2(3). С.55-70. (у співавт. – Г.В. Кравчук).
 9. Доній Н.Є. Питання як інструмент розвитку критичного мислення майбутніх юристів. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. 2019. № 2(3). С.30-44. (у співавт. – Е.М. Герасимова, С.О. Ніщимна).

Тези виступу на науково-практичних конференціях

 1. Доній Н. Людина в філософії вітаїзму: проблема цілісності. Проблеми громадянського поступу українського суспільства: філософсько-правові та соціальна психологічні аспекти: мат-ли Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 21 січня 2015 р.). Чернігів, ЧНТУ, 2015. С. 203-208.
 2. Доній Н. Вітаїзм М. Хвильового та проблема життєвості людини. Імперативи поступу України в умовах цивілізаційних викликів сучасного світу: мат-ли Міжнародної науково-практичної конференції 27 січня 2015 р. Київ, Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. С.62-64.
 3. Доній Н. Розрив зв’язків з минулим як один із факторів розгортання соціальної девіталізації особистості. Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Дні філософського факультету-2015» (м. Киів, 21-22 квітня 2015 р.): мат-ли доповідей та виступів. Київ, ВПЦ «Київський університет», 2015. Ч.5. С.77-79.
 4. Доній Н. Втрата індивідом бажання розтаємничувати знання як питання для сучасної системи освіти. Актуальні проблеми модернізації законодавства та освіти в умовах євроінтеграційного поступу України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 27–28 жовт. 2016 р.). Чернігів: Десна Поліграф, 2016. С.95-98
 5. Доній Н. Функціональна грамотність як вітальна потреба соціального простору ХХІ ст. Знання. Освіта. Освіченість: мат-ли ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції (28-29 вересня 2016 р., ВНТУ, м. Вінниця). Вінниця, ВНТУ, 2016. С.61-65.
 6. Деструкція як модус буття сучасної людини. Філософська антропологія, психоаналіз та арт-терапія: перспективи взаємодії: підхід філософської антропології як метаантропології: зб.наук.праць Міжнародної науково-практичної конференції, 3031 березня 2016 р. / За ред. Н.В. Хамітова Київ, Інтерсервіс, 2016. С.90-92.
 7. Доній Н.Є. Тілесний стайлінг у період глокалізації суспільства: суть феномена на рівні індивіда. «Дні науки філософського факультету – 2016». Міжнародна наукова конференція (20-21 квітня 2016 р.): Мат-ли доповідей та виступів. Київ, Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2016. Ч. 3. С.58-60.
 8. Доній Н.Є. Український варіант нової людини в філософсько-антропологічних інтенціях вітаїстів. Основні напрямки і стратегії прориву регіонального розвитку: зб. мат-лів VIII Міжнар. науково-практичної конференції (26.04.2016 р., м. Чернігів). Чернігів, Чернігівський інститут імені Героїв Крут ПрАТ ВНЗ МАУП. С.186-190.
 9. Доній Н.Є. Функціональна грамотність як орієнтир сучасної освіти. Технології професійної діяльності: теорія і практика: матли Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 02 серп. 2016 р.). Чернігів, Десна Поліграф, 2016. С.43-46.
 10. Доній Н.Є. Гуманізм як методологічна основа Закону України «Про пробацію». Технології професійної діяльності: теорія і практика: мат-ли міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 02 серп. 2016 р.). Чернігів, Десна Поліграф, 2016. С.119-121. (у співавт. – Лутченко М.С.).
 11. Доній Н.Є. Особливості впровадження волонтерства у систему пробації // Технології професійної діяльності: теорія і практика: мат-ли міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 02 серп. 2016 р.). Чернігів: Десна Поліграф, 2016. С.134-136. (у співавт. – Николишин В.В.).
 12. Доній Н.Є. Втрата індивідом бажання розтаємничувати знання як питання для сучасної системи освіти. Актуальні проблеми модернізації законодавства та освіти в умовах євроінтеграційного поступу України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 27–28 жовт. 2016 р.). Чернігів, Десна Поліграф, 2016. С.95-98.
 13. Доній Н. Байдужість як атрибут соціального простору межі ХХ-ХХІ ст. Соціальні трансформації у кризовий період: Матеріали II міжнародної науково-практ. конференції. (26 січня 2017 р., м. Краматорськ). Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. С.55-58.
 14. Доній Н.Є. Соціальна девіталізація особистості як стан соціального перепочинку. «Дні науки філософського факультету – 2017». Міжнародна наукова конференція (25-26 квітня 2017 р.): мат-ли доповідей та виступів. Київ, Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2017. Ч. 3. С.21-23.
 15. Доній Н.Є. Популярна культура як результат аксіологічного зсуву в соціальному просторі Модерну та Постмодерну. Духовність. Культура. Виклики сьогодення: мат-ли Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Львів, 21-22 квітня 2017 р.). Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. С.53-57.
 16. Доній Н.Є. Формореалізація ідеї «назад до природи» в просторі постіндустріального суспільства. Правові, соціальні та екологічні аспекти захисту довкілля: матли І Всеукраїнської науково-практичної конференції (Чернігів, 12 квіт. 2017 р.). Чернігів, 2017. С.19-21.
 17. Доній Н.Є. Б.О. Кістяківський: філософування в просторі «між». Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів: матли Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю Інституту управління та права ЗНТУ, м. Запоріжжя, 20 травня 2017 р.: в 2 т. Т.1. Запоріжжя : «Просвіта», 2017. С.19-22.
 18. Доній Н.Є. Екзистенціал мовчання в комунікативному ландшафті глобалізованого соціального простору. Гуманітарно-наукове знання: комунікативні засади: мат-ли Міжнародної наукової конференції м. Чернівці, 6-7 жовтня 2017 р. С.245-249.
 19. Доній Н.Є. Практика «LIFE WRITING» в умовах гіпердинамічного суспільства. Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі: тези Другої Міжнародної науково-практичної конференції (16 листопада 2017 р., м. Київ). Київ: Видавництво КУБГ, 2017. С.28-30.
 20. Доній Н.Є. Креативність: погляд крізь призму соціальної практики. «Дні науки філософського факультету – 2018″, Міжн. наук. конф. (26-27 квіт. 2018 р., м. Київ): [мат-ли доповідей та виступів]. Київ, Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2018. Ч. 2. С.12-14.
 21. Доній Н.Є. Реактуалізація теорії права М.І. Палієнка в контексті психологізації соціального простору ХХІ ст. Юність науки – 2018: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: зб.тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 11-12 квітня 2018р.): у 2-х ч. Чернігів, Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. Ч. 2. С.191-192.
 22. Доній Н.Є. Тема впливу солярної активності на соціальне життя в доробку О.Л. Чижевського. Правові, соціальні та екологічні аспекти захисту довкілля: матли ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Чернігів, 19 квіт. 2018 р.). Чернігів, 2018. С.18-22.
 23. Доній Н.Є. Пробація як варіант мирного шляху зменшення стигматизації в’язницею. Теоретичні та практичні аспекти інституту пробації в Україні: мат-ли міжнародного круглого столу (22 червня 2018 року). Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. С.38-39.
 24. Доній Н.Є. Добровільне страхування як вектор підвищення соціальної безпеки населення. Економіка, облік, фінанси та право: сучасні тенденції та перспективи розвитку в Україні та світі: зб.тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 29 вересня 2018 р.): у 3 ч. Полтава, ЦФЕНД, 2018. Ч. 1. С.59-60. (у співавт. – Гончаренко О.Г., Кравчук Г.В.).
 25. Доній Н.Є. Несвобода як потреба: парадокс осіб, схильних до рецидиву злочину. Права і свободи людини та їх забезпечення в умовах несвободи: матли міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 01 листоп. 2018 р.). Чернігів, 2018. С. 8-11. (у співавт. – Гончаренко О.Г., Кравчук Г.В.).
 26. Доній Н.Є. Проблеми забезпечення соціальної безпеки особам, звільненим з місць позбавлення волі. Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 жовтня 2018 р.). Київ, ФОП Маслаков, 2018. С.20-22 (у співавт. – Кравчук Г.В., Гончаренко О.Г.).
 27. Доній Н.Є. Критичне мислення у форсайті вартості інтелектуального капіталу людини. Proceedings of the 3rd International scientific congress of scientists of Europe. Premier Publishing s.r.o. Vienna. 2019. P. 677-681. (у співавт. – Кравчук Г.В.)
 28. Доній Н.Є. Категорія «ефективність» як основа розуміння принципів фінансового права. Advances of science: Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy VaryUkraine, Kyiv, 8 February 2019 [Electronic resource] / Editors prof. L.N. Katjuhin, I.A. Salov, I.S. Danilova, N.S. Burina. – Electron. txt. d. (1 файл 1,2 MB). – Czech Republic, Karlovy Vary: Skleněný MůstekUkraine. Kyiv, MCNIP, 2019. С.28-35. (у співавт. – Крупко Я.М., Ніщимна С.О.)
 29. Доній Н.Є. Комунікативна концепція державного устрою у доробку Марка Тулія Цицерона. Юриспруденція в сучасному інформаційному просторі: [Мат-ли ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, Національний авіаційний університет, 1 березня 2019 р.]. Т.1. – Тернопіль: Вектор, 2019. С55-57. (у співавт. – Корольов Є.М.).
 30. Доній Н.Є. Екологічна самосвідомість як підстава екологічної поведінки. Правові, соціальні та екологічні аспекти захисту довкілля: мат-ли ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Чернігів, 22 квітня 2019 р.). Чернігів, Академія ДПтС, 2019. С.33-36. (у співавт. – Корольов Є.М.).
 31. Doniі N. Phenomenon of psychologisation expanding in modern social space. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки: науковий журнал / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2019. № 1 (2). С.168-177. (у співавт. – Gerasymova E.)
 32. Доній Н.Є. Вітальність розвитку страхового ринку України. Правові, соціальні та екологічні аспекти захисту довкілля: мат-ли ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Чернігів, 22 квітня 2019 р.) / [редкол.: Гончаренко О.Г., Аніщенко В.О., Разумейко Н.С.]; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2019. С.36-39. (у співавт. – Кравчук Г.В.)
 33. Доній Н.Є. Концептуальні підходи та емпіричні показники професіоналізму персоналу кримінально-виконавчої системи України. Архивариус. Мультидисциплинарный научный журнала. 2019. № 8 (август). C.17-22 (у співавт. – Г.В. Кравчук, О.Г. Гончаренко).
 34. Доній Н.Є. Філософія як groundwork економоцентрованого соціального простору. Die Relevanz und die Neuheit der modernen wissenschaftlichen Studien: der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz, Wien, 23 August, 2019. Wien, NGO «Europäische Wissenschaftsplattform». 2019. B.3. Ss.93-94. (у співавт. – Г.В. Кравчук)
 35. Doniі N. Material support ukrainians: realities & vectors of improvement. Современная научная идея : Сб.тезисов. 2019. Минск, Ёлнать, C.43-45. (у співавт. – O.G. Honchsrenko, A.V.Kravchuk)
 36. Доній Н.Є. Депозитна активність як показник матеріального забезпечення населення. Стратегічні пріоритети розвитку економіки, фінансів, обліку та права в Україні та світі: зб. тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 3 жовтня 2019 р.): у 6 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч. 5. С.18-21 (у співавт. – Гончаренко О.Г., Кравчук Г. В.).
 37. Доній Н.Є. Особистість як пазл тривалістю в життя. Майбутнє особистості та сім’ї: контексти філософської антропології, психоаналізу, арт-терапії та філософської публіцистики. Підхід філософської антропології як метаантропології: зб. наук. праць / За ред. Хамітова Н.В. Київ, Інтерсервіс, 2019. С.76-79.
 38. Доній Н.Є. Оцінка ефективності обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів в Україні. Topical issues of the  development of modern science. Abstracts of the 5th International scientific and practical conference. Sofia, Publishing House “ACCENT”. 2020. Pp. 548-554. (у співавт. – Кравчук Г.В.).
 39. Доній Н.Є. Доцільність герменевтичної компоненти при формуванні загально-професійної компетенції в курсантів, які здобувають освіту за спеціальністю «Правоохоронна діяльність». Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України: тези доп. наук.-практ. конф. (Харків, 27 березня 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2020. С.46-49.
 40. Доній Н.Є. В’язнична історія особи як бар’єр комунікації в соціальному просторі. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2020: мат-ли міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 23-24 квіт. 2020 р.): у 2-х томах. Т. 1 / гол. ред.: О. М. Тогочинський. Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів, Академія ДПтС, 2020. С.98-101.
 41. Доній Н.Є. Основні моделі раціоналізованого споживання в соціальному просторі доби споживацтва. Європейські виміри сталого розвитку: мат-ли ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 26 червня 2020 р. Національний університет харчових технологій). Київ, НУХТ, 2020. С.81-82.

Участь в проектах

 1. «The EU Financial Sector as a Driver for Sustainable Development: European Integration, Policy Reform and Networked Economy Perspectives» грантової програми ЄС «ЕРАЗМУС+» (номер проекту 575275-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE).
 2. Міжнародна Літня Школа Жана Моне «ЄВРОПЕЙСЬКІ СТУДІЇ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» (25 червня 2020 р., Національний університет харчових технологій, м. Київ) в рамках проектів програми ЄС ЕРАЗМУС+ Жан Моне Кафедра FoodPro (# 587488-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-CHAIR), Жан Моне Підтримка Асоціацій EUforUA (611278-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-SUPPA)