Донець Ігор Олексійович

начальник кафедри, кандидат педагогічних наук

ORCID:000-0002-4501-9405

ДонецьУ 2012 році закінчив аспірантуру Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка  за спеціальністю 13.00.02. – теорія і методика навчання (фізична культура та основи здоров’я).

У 2012 році захистив дисертацію на тему «Моніторинг фізичної підготовленості футболісток дитячо-юнацької спортивної школи у навчально-тренувальному процесі» спеціальність 13.00.02. – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я).

У 2012 р. – присуджено науковий ступінь кандидат педагогічних наук із спеціальності «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)».

У 2003 році закінчив спортивну школу олімпійського резерву «Десна». Був гравцем збірної команди «Десна» та гравцем і тренером збірних команд Чернігова і Чернігівської області.

Наукова робота: загальна кількість робіт 35. З них: статті – 15 (одноосібно 6), тези – 19 (одноосібно – 2), дисертація та автореферат на тему: «Моніторинг фізичної підготовленості футболісток дитячо-юнацької спортивної школи у навчально-тренувальному процесі» за спеціальністю 13.00.02 теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я).

Список опублікованих праць за останні роки:

 1. Донець І.О., Міненок А.О. Сучасний вектор професійного саморозвитку особистості у системі вищої педагогічної освіти / «Стан, проблеми та перспективи педагогічних досліджень і соціальної роботи»: матеріали Міжнар. науково-практ. конфер., (м. Сладковічево, Словацька Республіка, 28-29 жовтня 2016 р.).
 2. Донець І.О., Міненок А.О., Чередніченко Ю.А.,. Турчина І.С.Дослідження особливостей структури запровадження технологій дистанційного навчання в процесі фахової підготовки майбутніх вчителів початкової школи / Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка [Текст]. Вип. 155 / гол.ред. Носко М.О. – Чернігів : ЧНПУ, 2018. – 336 с. – С. 57-62.
 3. Донець І.О., Міненок А.О., Кривенцова І.В., Ващенко Л.І. До питання важливості діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл у системі позашкільної освіти / Материалы ХІІ Международной научно-практической конференции «Проблемы физической культуры населения, проживающих в условиях неблагоприятных факторов окружающей среды» (г. Гомель, 5-6 октября 2017 года) – Гомель, 2017. – в 2-х частях (Ч. 2) – 208 с. – С. 60-63
 4. Donets A. Minenok, Т. Кіyko Pilot area as a format of science and education work realization in the system of higher education / Yearbook of Varna universityof management. Volume X. Includes scientific and reports from the 13th International Scientific Conference on the topic of «The Moder Science, Business and Education». July, 03-04. 2017. – 385 с. – с. 231-235.
 5. Донець І.О., Петрюк О. В., Іванов О. В. Сформованість рівня культури здоров’я у студентів 3 курсу ВПНЗ / Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка / ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка; гол.ред. Носко М.О. – Чернігів : ЧНПУ, 2017. ‑ Т. 2, вип. 147(2). – 337 с. – С. 103-107.
 6. Valeri Plisko, Mykola Lysarenko, Ihor Donets та ін., всього – 9 осіб. / Development of motor skills of students with the help of the training simulator” belts with rings” Journal of Physical Education and Sport 17 (3), 1147-1153. Scopus
 7. Донець І.О., Міненок А.О., Кійко Т.Б., Кошель А.П., Дослідження готовності майбутнього вчителя до здоров’язбережувальної освітньої діяльності / Адаптаційні можливості дітей та молоді: матеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції (13-14 вересня 2018 року, Ч.2) / голов..ред.А.І.Босенко. Одеса: видавець Букаєв В.В., 2018. 298 с. – С. 161-163.
 8. Донець І.О., Кійко Т.Б., Гальонко Л.П. Формування в майбутніх вчителів фізичної культури  компетентності використання здоров’язберігаючих педагогічних технологій в закладах освіти / Актуальні проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання та спорту: матеріали ХІ міжнародної наукової конференції пам’яті А.М. Лапутіна (18-19 жовтня 2018 року, м. Чернігів); Чернігів: НУЧК імені Т.Г. Шевченка, 2018. 192 с. – С.101-102.
 9. Кошель В.М. Розвиток рухових якостей дітей дошкільного віку інтеграційним комплексом рухів і музики в закладах дошкільної освіти / Посібник для студентів  спец. «Дошкільна освіта» працівників ЗДО та батьків: Чернігів: ФОП Баликіна О.В., 2019 – 158 с.
 10. Донець І.О., Міненок А.О., Полієнко Г.О.Філософська думка щодо професійного саморозвитку вчителя в сучасному освітньому просторі / Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності та майбутнього: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практичної конф. (11-12 квітня 2019р., м. Чернігів). Черкаси: Чабаненко Ю.А., 2019. С.81-88.
 11. Донець І.О., Шамрук О.П. Інтеграційні процеси в освіті як чинник мобільності майбутнього фахівця / Формування професійно мобільного фахівця: європейський вимір: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (25 квітня 2019 року) / МВС, Дніпропетровський університет внутрішніх справ; заг. ред. Л.Л.Сушенцевої. – Дніпро: Вид-во «Літограф», 2019. – 284 с. – С. 84-87.
 12. Донець І.О. Сучасні вимоги до якості освітньої діяльності закладів вищої освіти / Scientific and pedagogical internship  «Pedagogical and psychological education as a component of the education system in Ukraine and EU countries» : Internship proceedings, March 25 – April 5, 2019. Wloclawek, Republic of Poland. 108 pages. S. 21-23.
 13. Ihor Donets, Dmytro Petryk, Yurii Cherezov, Vitalii Honchar, Maksym Kostiuchenko Influence of Modern Sports Technologies upon Development of the Penitentiary Service       Specialists’ Physical Qualities / International Journal of Human Movement and Sports Sciences 9(2): 308-315, 2021 DOI:10.13189/saj.2021.09021 //www.hrpub.org
 14. Donets I., Nikolaienko V., Maksymchuk B., Oksom P., Verbyn N., Shemchuk V., & Maksymchuk,I. Cycles of Training Sessions and Competitions of Youth Football Players / Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 13(2), 423-441. //doi.org/10.18662/rrem/13.2/429
 15. Рябченко В.Г., Костюченко М.А., Донець І.О., Черезов Ю.О. Фізичне виховання як чинник формування здоров’я студентів технічних спеціальностей. Збірник Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Київ, 2021. Випуск № 1 (129) 21. С. 97-101. (НМБ Copernikus)
 16. Костюченко М.А., Ткаченко І.В., Рябченко В.Г., Донець І.О. Проблеми фізичної культури в навчальних закладах і їхнє рішення. Збірник Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Київ, 2021. Випуск № 3 (133) 21. С. 65-68. (НМБ Copernikus)
 17. Гончар В.В., Черезов Ю.О., Рябченко В.Г., Донець І.О. Викладання атлетизму з метою розвитку силових якостей курсантів правоохоронних органів. Збірник Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Київ, 2021. Випуск № 4 (134) 21. С. 33-36. (НМБ Copernikus) 
 18. Костюченко М.А., Рябченко В.Г., Донець І.О. Кондифіційна фізична підготовленість як основний показник фізичного здоров’я студентів. Збірник Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Київ, 2021. Випуск № 3К (131) 21. С. 200-203. (НМБ Copernikus)
 19. Рябченко В.Г., Донець І.О., Черезов Ю.О., Костюченко М.А.,  (2021). ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (11(143), 131-135. //doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2021.11(143).27
 20. Ігор Донець, Віктор Рябченко, Максим Костюченко. Організаційно – педагогічні умови формування фізичної культури студентів закладів вищої освіти в позаурочний час. Сучасні проблеми підготовки та професійного удосконалення працівників сфери освіти: тези VII Міжнародної науково – практичної конференції ( 23 квітня 2021 року, м. Чернігів); упорядн.: Н.О. Терентьєва. Черкаси: видавець Чабаненко Ю.В.; 2021. 106 с.
 21. Minenok, A., Donets, I., Telychko, T., Hud, H., Smoliak, P., Kurchatova, A., & Kuchai, T. (2022). The Role of Innovative Activities in Training Students Using Computer Technologies. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 22(8), 105-112.  DOI://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.8.14
 22. Рябченко В.Г., Донець І.О., Черезов Ю.О. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА СТУДЕНТА ЯК ЗАПОРУКА ЙОГО ЗДОРОВ’Я. Збірник Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Київ, 2022. Випуск № 1 (145) 22. С. 86-89. (НМБ Copernikus)
 23. Рябченко В.Г., Донець І.О., Черезов Ю.О. ФІЗИЧНЕ ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ В ЗВО. Збірник Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Київ, 2022. Випуск № 3К (147) 22. С. 346-350. (НМБ Copernikus)