Данильченко Тетяна Вікторівна

професор кафедри, доктор психологічних наук, професорДанильченко

ORCID: 0000-0001-8809-0132

Контакти: diella@ukr.net

Біографічна довідка:

У 1999 році закінчила магістратуру Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка.

У 2002 році закінчила аспірантуру Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка та в 2004 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат психологічних наук зі спеціальності 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи.

У 2016 році закінчила докторантуру Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

В 2018 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню доктор психологічних наук зі спеціальності 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи.

9 серпня 2022 року отримала вчене звання професор кафедри психології.

Наукові інтереси стосуються проблем соціальної психології, гендерної психології, позитивної психології, використання математичних методів в психологічних дослідженнях.

Автор понад вісімдесяти наукових праць.

Публікації останніх років:

Монографія:

 1. Данильченко Т.В. Суб’єктивне соціальне благополуччя: психологічний вимір / Т. В. Данильченко. – Чернігів: Видавництво «Десна Поліграф», 2016. – 544 с.

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Данильченко Т.В. Методичні проблеми вивчення суб’єктивного соціального благополуччя / Т. В. Данильченко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія «Психологічні науки». – Чернігів: ЧНПУ, 2015. – Вип. 126. – С. 57–62.
 2. Данильченко Т.В. Структура суб’єктивного соціального благополуччя особистості / Т. В. Данильченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія. – 2015. – № 1(3). – С. 30–34.
 3. Данильченко Т.В. Соціально-психологічний тренінг як засіб підвищення суб’єктивного соціального благополуччя / Т. В. Данильченко // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – 2015. – Том ХІ: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Вип. 13. – С. 31–40.
 4. Данильченко Т.В. Соціальне благополуччя: між сім’єю і суспільством, або tabula rasa української громади / Т. В. Данильченко, Т. І. Сила // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія «Психологічні науки». – Чернігів: ЧНПУ, 2015. – Вип. 128. – С. 85–90.
 5. Данильченко Т.В. Ознаки соціального добробуту в українському вимірі / Т. В. Данильченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – Вип.  – Том 2. – Херсон, 2015. – С. 65–72.
 6. Данильченко Т.В. Специфіка психологічної допомоги в позитивній психології: мета і форми / Т. В. Данильченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – Вип.  – Херсон, 2015. – С. 128–134.
 7. Данильченко Т.В. Соціальні потреби як детермінанта суб’єктивного соціального благополуччя / Т. В. Данильченко // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Том ХІ: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Вип. 1 – К.; Ніжин: ПП Лисенко, 2015. – С. 110–126.
 8. Данильченко Т.В. Сусідство як чинник суб’єктивного соціального благополуччя / Т. В. Данильченко // Проблеми політичної психології: зб. наук. праць / Асоціація політ. психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. – К.: Міленіум, 2015. – Вип. 2 (16). – С. 177–188.
 9. Данильченко Т.В. Соціально-демографічні фактори суб’єктивного соціального благополуччя / Т. В. Данильченко // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – 2016. – Том І: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. – Вип. 44. – С. 77–
 10. ДанильченкоТ. В. Особливості внутрішньої організації суб’єктивного соціального благополуччя / Т. В. Данильченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – Вип.  Том 2. – Херсон, 2016. – С. 118–125.
 11. Данильченко Т.В. Особливості соціальної поведінки осіб з різним типом суб’єктивного соціального благополуччя / Т. В. Данильченко // Наука і освіта. – 2016. – № 5. – С. 83–89.
 12. Данильченко Т. В. Психологічні детермінанти суб’єктивного соціального благополуччя / Т.В. Данильченко // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Том ІХ: Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія. – Вип. 10. – К., 2016. – С. 89–101.
 13. Данильченко Т. В. Моделі суб’єктивного соціального благополуччя / Т.В. Данильченко // Вісник Одеського національного університету. Серія «Психологія». – 2016. – Том 21. – Вип. 2 (40). – Одеса: Астропринт, 2016. – С. 47–57.

Статті у наукових виданнях України, які входять до міжнародних наукометричних баз даних:

 1. Данильченко Т.В. Емпірична структура суб’єктивного соціального благополуччя / Т. В. Данильченко // Проблеми сучасної психології: зб. наук. праць Кам’янець-Подільського нац. ун-ту імені І. Огієнка, Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 30. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2015. – С. 145–162.
 2. Данильченко Т.В. Суб’єктивне соціальне благополуччя як психологічний феномен / Т. В. Данильченко // Психологічні перспективи. – – Вип. 28. – С. 93–107.
 3. ДанильченкоТ. В. Психологічна структура соціального благополуччя та неблагополуччя / Т. В. Данильченко // Український психологічний журнал. – 2017. – № 2(4). – С. 7–22.

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав:

 1. Данильченко Т.В. Субъективное социальное благополучие как научная проблема / Т. В. Данильченко // Modern Science – Moderní věda. – 2015. – №  – С. 78–90.
 2. Данильченко Т.В. Питальник «Суб’єктивне соціальне благополуччя»: методологічне обґрунтування і процедура розробки / Т. В. Данильченко // East European Scientific Journal. – 2015. – № 3(4). – С. 20–29.
 3. Данильченко Т.В. Типы переживания субъективного социального благополучия / Т. В. Данильченко // EuropeanJournalofEducationandAppliedPsychology. – 2016. – № 2. – С. 50–53.
 4. ДанильченкоТ. В. Повышение субъективного социального благополучия при помощи социально-психологического тренинга / Т. В. Данильченко // GESJ: Education Sciences and Psychology. – 2016. – №  – С. 158–170. (//gesj.internet-academy.org.ge/download.php?id=2787.pdf)
 5. Danilchenko T. V. Gender differences of experiencing of subjective social well-being // EuropeanJournal of Education and Applied  – 2018. – №1(1). – С.1-10.

Опубліковані праці апробаційного характеру:

 1. Данильченко Т.В. Особливості вивчення соціальних потреб як предиктора суб’єктивного благополуччя особистості / Т. В. Данильченко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія «Психологічні науки». – Чернігів: ЧНПУ, 2015. – Вип. 126. – С. 63–69.
 2. Данильченко Т.В. Виміри суб’єктивного соціального благополуччя / Т. В. Данильченко // Інсайт: зб. наук. праць студентів, аспірантів та молодих вчених / ред. кол. І. В. Шапошнікова, О. Є. Блінова та ін. – Херсон: ПП Вишемирський В. С., 2015. – С. 102–107.
 3. Данильченко Т.В. Методологічні проблеми виміру суб’єктивного благополуччя / Т. В. Данильченко // Сучасні досягнення вчених у галузі педагогічних та психологічних наук: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2015. – С.76–80.
 4. Данильченко Т.В. Мета психологічної допомоги в позитивній психології / Т. В. Данильченко // Актуальні проблеми теорії та практики психологічної допомоги: матеріали VІІ Харківських міжнар. псих. читань 25-26 листопада 2015 р. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – С. 19–21.
 5. Данильченко Т.В. Особливості суб’єктивного соціального благополуччя як психологічного феномену / Т. В. Данильченко // Актуальні проблеми психології особистості на європейському просторі: матеріали І Міжнар. наук.-практ. семінару. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2016. – С. 29–31.
 6. Данильченко Т.В. Позитивна соціальна взаємодія як засіб досягнення суб’єктивного соціального благополуччя / Т. В. Данильченко // International scientific-practical conference. Actual questions and problems of development of social sciences: Conference proceedings, June 28-30, 2016. – Kielce: Holy Cross University, 2016. – P.144–147.
 7. Данильченко Т.В. Балансно-гетерархічна природа суб’єктивного соціального благополуччя / Т. В. Данильченко // Realita a perspektívy vývoja spoločnosti: sociálne, psychologické a politické aspekty. Medzinárodná vedecko-praktická konferencia, 28-29 októbra 2016. – Sládkovičovo, Slovenská republika, 2016. – P. 80–84.
 8. Данильченко Т.В. Особливості суб’єктивного соціального благополуччя у студентської молоді / Т. В. Данильченко // Сучасна молодь у соціально-психологічному вимірі: здобутки чернігівських психологів: монографія. – Чернігів: Десна Поліграф, 2017. – С. 287–304.
 9. Данильченко Т.В. Актуальність використання методів Data mining в психологічних дослідженнях / Т. В. Данильченко //  Восьмі Сіверянські соціально-психологічні читання: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (6 грудня 2017 року, м. Чернігів) / За наук. ред. О. Ю. Дроздова, І. І. Шлімакової. – Чернігів: Десна Поліграф, 2018. – С. 65–69.
 10. Данильченко Т.В. Психологічна безпека як фактор особистісного благополуччя / Т. В. Данильченко // Дев’яті Сіверянські соціально-психологічні читання: Матеріали Міжнародної наукової конференції (30 листопада 2018 року, м. Чернігів) / За наук. ред. О. Ю. Дроздова, І. І. Шлімакової. – Чернігів: НУ «ЧК» імені Т.Г.Шевченка, 2019. – С. 115–120.
 11. Данильченко Т.В. Психологічна безпека як фактор особистісного благополуччя / Т. В. Данильченко // Проблеми психологічної безпеки сучасної молоді / За наук. ред. О. Ю. Дроздова. – Чернігів: Десна Поліграф, 2019. – С. 19–33.