Бібліотечний каталог№ п/п УДК Автор Рік видання Бібліографія ISBN (ISSN) К-сть прим-в
614.8 Бедрій Я.І., Нечай В.Я. 2020 Бедрій Я.І., Нечай В.Я. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник. – Львів :  «Магнолія 2006», 2020.- 497 с.

 

978-966-2025-07-1

 

2
№ п/п УДК Автор Рік видання Бібліографія ISBN (ISSN) К-сть прим-в
340
(477)
(031)
Редколег. 2016 Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Х. : Право, 2016- .

Т. 1 : Історія держави і права України / редкол.: В.Д.Гончаренко (голова) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. -848 с. : іл.

978-966-937-614-5

 

 

 

 

978-966-937-049-5

2
340(477)(031) Редколег. 2017 Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Х. : Право, 2016- .

Т. 3 : Загальна теорія права / редкол.: О.В.Петришин (голова) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2017. – 952 с. : іл.

978-966-937-048-8

 

 

978-966-937-233-8

2
340(477)(031) Редколег. 2017 Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Харків : Право, 2016- .

Т. 17 : Кримінальне право / редкол.: В.Я.Тацій (голова), В.І.Борисов (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2017. – 1064 с. : іл.

978-966-937-048-8

 

 

978-966-937-407-3

2
340 (477) (031) Редколег. 2018 Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Харків. : Право, 2016. –

Т. 20 : Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія / редкол.: В. Ю. Шепітько (голова) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2018. – 952 с. : іл.

978-966-937-048-8

 

 

978-966-937-250-5

 

2
340(477)(031) Редколег. 2018 Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Х. : Право, 2016- .

Т. 14 : Екологічне право / редкол.: Ю.С.Шемшушенко (голова), А.П.Гетьман (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2018. – 776 с. : іл.

 

978-966-937-048-8

 

 

978-966-937-407-3

2
340(477)(031) Редколег. 2019 Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Х. : Право, 2016- .
Т. 15 : Господарське право / редкол.: В.А.Устименко (голова) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2019. – 784 с. : іл.

 

978-966-937-048-8

 

 

978-966-937-469-1

2 343.9+343.8Велика українська юридична енциклопедія2019

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Харків : Право, 2016. – .

Т. 18 : Кримінологія. Кримінально-виконавче право / редкол.: В.І.Шакун (голова), В.І.Тимошенко (заст. голови), та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. –2019. – 544 с. : іл.

978-966-937-831-61 340(477)(031)Редколег.2019

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Харків : Право, 2016. – .

Т. 16 : Земельне та аграрне право / редкол.: М.В.Шульга (голова), В.В.Носік, П.Ф.Кулинич (заст. голови), та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. –2019. – 696 с. : іл.

978-966-937-657-21

 

№ п/п УДК Автор Рік видання Бібліографія ISBN (ISSN) К-сть прим-в
1 М.К. Галянтич 2008 М.К. Галянтич. Житлове право України: Навч. посібник.. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 528 с. – Бібліогр.: 491-498. 978-966-667-274-5
349.444
(477)
(075.8)
Упор.:

І. В. Тетарчук, Т.Є.Дяків

2016 Житлове право України [текст] : Навчальний посібник для підготовки до іспитів. – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 250 с. 978-611-01-0495-1
№ п/п УДК Автор Рік видання Бібліографія ISBN (ISSN) К-сть прим-в
1 341.231.14(4)(075.8) В. І. Лебідь 2018 Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : Навч. посіб. / В. І. Лебідь. – 3-тє вид., доповн. І переробл. – К.: Правова Єдність, 2018. – 36 с. 978-966-667-274-5
37.034:2 Аніщенко В.О., Боднар І.В., Іваньков І.В. та ін. 2018 Моніторинг дотримання прав ув’язнених та засуджених в установах виконання покарань : навч.-метод. посіб.  / Аніщенко В.О., Боднар І.В., Іваньков І.В. та ін.; за заг. ред. Тогочинського О.М. Чернігів : Академія Державної пенітенціарної служби, 2018. 260 с. 978-617-7671-05-2 32
341.215.4 Сироїд Т.Л. 2019 Сироїд Т.Л.  Міжнародний захист прав людини : навч. посіб. / Т.Л.Сироїд, Л.О.Фоміна. – Харків : Право, 2019. – 310 с. 978-966-937-614-5 10
№ п/п УДК Автор Рік видання Бібліографія ISBN (ISSN) К-сть прим-в
1 342.951:001.102
(07)
Каткова Т.Г. 2019 Каткова Т.Г.  Інформаційне право. Практикум : навч. посіб. / Т.Г.Каткова. – Харків : Право, 2019. – 108 с. 978-966-937-555-1 10
№ п/п УДК Автор Рік видання Бібліографія ISBN (ISSN) К-сть прим-в
Бичко
А. К. та ін.
1992 Бичко А. К. та ін. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій. – К. : Либідь, 1992. – 392 с.
Авт. кол.

(кер. Л. Т. Левчук)

1994 Історія світової культури: Навч. посібник / керівник авт. кол. Л. Т. Левчук. – К. : Либідь, 1994. – 320 с. 5-325-00525-1
За ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника 2005 Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Навч. посібник. Вид. 2-ге перероб. І доп. / За ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. – Львів: Світ, 2005 – 568 с. з іл. 966-603-407-7
В. А. Греченко, І. В. Чорний, В. А. Кушнерук, В. А. Режко 2006 Історія світової та української культури: Підручник для вищ. закл. освіти/ В. А. Греченко, І. В. Чорний, В. А. Кушнерук, В. А. Режко. – К. : Літера ЛТД, 2006. – 480 с. 966-95287-8-Х
Кордон В.М. 2007 Кордон В.М. Українська та зарубіжна культура: Підручник. Видання 2-ге, стереотипне. – Київ: Центр учбової літератури, 2007. – 576 с.
930.85(477)(075.8) Шейко
В. М.
2012 Шейко В. М. Історія української культури : навч. посіб. / В. М. Шейко, В. Я. Білоцерківський. – 4-те вид., стер. – К. : Знання, 2012. – 271 с. 978-966-346-975-1
За ред.
В. А. Качкана
2015 Історія української культури : нац. підруч. / В. А. Качкан, О. Б. Величко, Н. М. Божко та ін.; за ред. В. А. Качкана. – 2 вид., випр. – К. : ВСВ «Медицина», 2015. – 368 с.
930.85 О. А. Любич, В. В. Співак, О. І. Олійник, О. С. Третяк, С. О. Чебоненко 2017 Історія української  культури : навч.-метод. посіб. / [О. А. Любич, В. В. Співак, О. І. Олійник, О. С. Третяк, С. О. Чебоненко]. – Чернігів : Десна поліграф, 2017. – 456 с. 978-617-7491-49-0
№ п/п УДК Автор Рік видання Бібліографія ISBN (ISSN) К-сть прим-в
О. В. Гарагонич,
С. М. Грудницька, Е. Е. Бекірова, Ю. М. Бисага [та ін.]
2014 Корпоративне право: навчальний посібник /О. В. Гарагонич, С. М. Грудницька, Е. Е. Бекірова, Ю. М. Бисага [та ін.]; за заг. ред. О. В. гарагонича, С. С. Грудницької. – К. : Видавничій дім «Слово», 2014. – 344 с.
№ п/п УДК Рік видання Бібліографія ISBN (ISSN) К-сть прим-в
1 343.21 2001 Кримінально-виконавча система в Україні: проблеми,пошуки, тенденції. Матеріали науково-практичної конференції. – Чернігів, Чернігівське юридичне училище ДД ПВП України, 2001. – 148 с.

 

1
2 343.21 2002 Кримінально-виконавча система в Україні: проблеми, пошуки, перспективи. Матеріали науково-практичної конференції училища «Соціально- психологічна робота з неповнолітніми в місцях позбавлення волі». – Чернігів: Чернігівське юридичне училище ДДУ ПВП, 2002. – 122 с.

 

966-533-152-3 1
3 343.21 2003 Кримінально-виконавча система в Україні: проблеми, пошуки, перспективи. Матеріали науково-практичної конференції коледжу «Проблеми виконання кримінальних покарань у виді позбавлення волі та його альтернатив: історія та сучасність».- Вип. 3.Чернігів: чернігівський юридичний коледж ДДУ ПВП, 2003. – 188 с.

 

966-7905-34-9 1
4 2004 Матеріали науково-практичної конференції «Проблеми застосування покарань не пов’язаних з позбавленням волі». – Чернігів, 2004. – 148 с.

 

966-533-152-4 1
5 343.24:316.334.4(063) 2008 Актуальні питання підвищення ролі громадськості в процесі виправлення осіб, які відбувають покарання в органах та установах Державної кримінально-виконавчої служби України: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (Чернігів, 15 квітня 2008 р.). – Чернігів: Чернігівський юридичний коледж Державного департаменту України з питань виконання покарань, 2008. – 224 с.

 

1
6 343.211.3(477) 2009 Захист прав людини як основа гуманізації суспільства (Текст) : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Чернігів, 10 квітня 2009 р.). – Чернігів : Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2009.-268 с.

 

978-966-1647-33-5 1
7 371.134:34 2010 Сучасне та майбутнє тенденціях підготовки студентів ВНЗ (Текст): матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 3 червня 2010 р.) .- Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2010. – 300 с. 978-966-2482-16-4 1
8 34(477) 2011 Україна між минулим і майбутнім: історико – правові та соціально-економічні аспекти розвитку країни (Текст): матеріали міжнародної науково-практичної конференції( Чернігів, 8 червня 2011 р.). Чернігівський юридичний коледж Державної пенітенціарної служби України. – Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2011. –
320 с.
978-966-2482-74-4 6
9 343.211.3 (477) 2011 Захист прав і свобод людини і громадянина в Україні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Бровари, 11-12 травня 2011 р.). – Бровари: Поліцейська фінансово-правова академія; Чернігів: КП «Видавництво» Чернігівські обереги», 2011. – 156 с. 978-966-533-447-7 1
10 351.761.3:364.272 2012 Протидія наркозлочинності: досвід установ виконання покарань і слідчих ізоляторів: матеріали науково-практичної конференції (м.Чернігів, 16 березня 2012 року) / Чернігівський юридичний коледж ДПтС України. – Чернігів: видавець Лозовий В. М. , 2012. – 172 с. 978-966-2765-28-1 3
11 378(477+470+571) 2012 Ступенева професійна освіта у вітчизняному та європейському освітньому просторі : матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( м.Чернігів, 07 червня 2012 року) / Чернігівський юридичний коледж ДПтС України. – Чернігів: видавець Лозовий В. М., 2012. – 360 с. 978-966-2765-29-8 10
12 343.85:

316

2013 Актуальні питання підготовки фахівців у вищих навчальних закладах: досвід, проблеми, перспективи : матеріали Міжнародної Науково-практичної конференції присвяченої 35-й річниці утворення навчального закладу, ( Чернігів, 7-8 червня 2013 р.) / Чернігівський юридичний коледж ДПтС України. – Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2013.-
388 с.
978-966-2765-77-9 10
13 343.26 2014 Пенітенціарна політика держави в контексті реалізації кримінально-виконавчого законодавства: історія, сучасність та перспективи (з нагоди 10-ї річниці з часу набрання чинності Кримінально-виконавчим кодексом України) / Міжнародна науково-практична конференція: матеріали виступів (Чернігів, 28 березня 2014 р.) / Чернігівський юридичний коледж ДПтС України. – Чернігів : Десна Поліграф, 2014.-300 с. 978-966-2646-80-1 40
14 378.6+

343

2014 Модернізація системи професійної підготовки пенітенціарного персоналу: питання філософії права, педагогіки і психології, теорії і практики // Міжнародна науково-практична конференція: матеріали виступів (Чернігів, 6червня 2014 р.) / Чернігівський юридичний коледж ДПтС України. – Чернігів : Десна Поліграф, 2014. – 376 с. 978-966-2646-81-8 30
15 378.1+

343

2015 Модернізація системи вищої освіти в контексті закону України «Про вищу освіту» / Всеукраїнська науково практична конференція: матеріали виступів ( Чернігів, 5 червня 2015 р .) / Чернігівський юридичний коледж ДПтС України. – Чернігів: Десна Поліграф, 2015. – 364 с. 978-617-7323-18-0 30
16 343.843+343.261] -052-056.42:342.716]

(477)

(082)

2016 Теоретичні та практичні питання стану дотримання прав уразливих категорій засуджених та звільнених: матеріали всеукр. наук.-практ.конф. (Київ, 19 – 20 квіт. 2016 ) / Тогочинський О. М., Олійник О. І., Чебоненко С. О., Мукшименко А. П., Пузирьов М. С. – К. : ПАЛИВОДА А. В., 2016. –
185 с.
978-966-437-458-0 1
17 343.8 2016 Технології професійної діяльності: теорія і практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 02 серп. 2016 р.) / редкол.: Тогочинський О. М., Олійник О. І., Чебоненко С. О., Пузирьов М. С.; Міністерство юстиції України, Академія Державної пенітенціарної служби. – Чернігів: Десна Поліграф, 2016. – 260 с. 978-617-7323-98-2 20
18 343+378 2016 Актуальні проблеми модернізації законодавства та освіти в умовах євроінтеграційного поступу України : матеріали між нар. наук.-практ. конф. (чернігів, 27- 28 жовт. 2016 р.) / [редкол. : Тогочинський О. М., Олійник О. І., Чебоненко С. О. та ін.]; Міністерство юстиції України, Академія Державної пенітенціарної служби. – Чернігів: Десна Поліграф, 2016. – 372 с. 978-617-7491-22-3 35
19 343.2 2017 Кримінальне право: традиції та новації: матеріали ІІІ Міжнародного круглого столу, присвяченого вшануванню пам’яті вченого, Героя України, академіка Володимира Володимировича Сташиса. 7-8 вересня 2017 р. – Чернігів: Десна Поліграф, 2017. – 172 с. 978-617-7491-66-7 1
20 340.12+343.8 2017 Актуальні проблеми освіти, науки та галузевого законодавства у світі вимог Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 р.). Чернігів: Десна Поліграф, 2017. – 156 с. 978-617-7491-67-4 50
21 Немає на вистав-ці 2017 Основні напрями забезпечення безпеки засуджених до покарання у виді позбавлення волі та персоналу установ виконання покарань та органів пробації в умовах реформування державної кримінально-виконавчої служби України: матеріали міжкафедрального науково-практичного семінару (м. Чернігів, 22 листопада 2017 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2017.
107 с.
1
22 342+341):167.1 2018 Права і свободи людини та їх забезпечення в умовах несвободи: матеріали міжнар. Наук.-прак. конф. (Чернігів, 01 листоп. 2018 р.) / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів, 2018. – 450 с. 1
23 340(477+100)(063)М58 2018 Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні і світі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та молодих учених 18 травня 2018 р. Частина 1.. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – 334 с. 1
24 340(477+100)(063)М58 2018 Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні і світі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та молодих учених 18 травня 2018 р. Частина 2.. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – 223 с.

 

1
25. 349.2:331.4(477) 2019 Проблеми реалізації прав громадян у сфері праці та соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників IX Міжнар. наук.-практ. конф., яка присвяч. 50-річчу створення каф. труд. права Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого (м. Харків, 11 жовт.2019 р.)/ уклад.: О.М. Ярошенко,

А.М. Слюсар, І.А. Вєтухова; за ред.

О.М. Ярошенка.- Харків : Право,2019. 660с.

978-966-937-793-7 1
26. 340.12+348.3 2019 Кримінально виконавча система України та її роль у розбудові правової і соціальної держави: матеріали Vзаоч. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 25 жовтн. 2019 р.)/ гол. ред. : О.М. Тогочинський; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС,2019.242 с. 1
27. [34+37+33] «2020» 2020 Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2020: матеріали міжнар. нак.-практ. конф. (м. Чернігів, 23-14 квіт. 2020 р.): у двох томах. Т. 1 / гол. ред. : О.М. Тогочинський. Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. 315 с. 3
28. 34+37+33] «2020» 2020 Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2020: матеріали міжнар. нак.-практ. конф. (м. Чернігів, 23-14 квіт. 2020 р.): у двох томах. Т. 2 / гол. ред. : О.М. Тогочинський. Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. 315 с. 2
29. 001: [34+37+33+316] “ХХІ” 2020 Гуманітарна наука ХХІ століття: сучасні виклики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук: матеріали заочної міжнар. нак.-практ. конф. (м. Чернігів, 06 листопада 2020 р.) / гол. ред. : О.М. Тогочинський; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. 332 с. 3
№ п/п УДК Автор Рік видання Бібліографія ISBN (ISSN) К-сть прим-в
Бойко
В. М.
2015 Бойко В. М. Митне право України. Т. 1 : Навч. посіб. – К. : Алерта, 2015. – 528 с.
Бойко
В. М.
2015 Бойко В. М. Митне право України. Т. 2 : Навч. посіб. – К. : Алерта, 2015. – 618 с.
Пожидаєва М. А. 2015 Пожидаєва М. А. Бюджетне, податкове і митне право України: Посіб. для складання адвокатського іспиту / М. А. Пожидаєва. – К. : Правова Єдність, 2015. – 80 с.

1997 рік

№ п/п УДК Автор Вид роботи Бібліографія ISBN (ISSN) К-сть прим-в
1 Карпенко О.Д. Автореферат Державне управління в сфері промислової власності: організаційно-правові питання. 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук – Київ, 1997. 1

1999 рік

№ п/п УДК Автор Вид роботи Бібліографія ISBN (ISSN) К-сть прим-в
1 Упоряд.: М. І. Камлик та інші Акти Міжнародні правові акти та законодавство окремих країн про корупцію / Упоряд.: М. І. Камлик та інші. – К.: Школяр, 1999. – 480 с. 1
2 35.08 Яцуба Володимир Григорович Автореферат Кадрове забезпечення державного управління (організаційно-правовий аспект). 25.00.01 – теорія та історія державного управління. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління – Київ, 1999. 1

 

2000 рік

№ п/п УДК Автор Вид роботи Бібліографія ISBN (ISSN) К-сть прим-в
1 339.9+316.32 Белоус
О. Г., Лукьяненко Д. Г. и др.
Белоус О. Г., Лукьяненко Д. Г. и др.  Глобальные трансформации и стратегии развития. Монография. – К.: Орияне, 2000. – 424 с. (Перевод с украинского издания 1998 года). 966-7373-33-9 1

2001 рік

№ п/п УДК Автор Вид роботи Бібліографія ISBN (ISSN) К-сть прим-в
1 Мат-ли конференції Восьма Європейська конференція з питань жорстокого та недбалого поводження з дітьми.

VIII. European conference on child abuse & neglect. Improving Child Protection Policies & Practices. ABSTRACT BOOK. Presented by The international Societi for the Prevention of Child Abuse & Neglect (ISPCAN) and The Turkish Society for the Prevention of Child Abuse & Neglect (ISPCAN). ISTANBUL,  TURKEY 24-27 AUGUST, 2001. – 224 p.

1
2 35.088.6:351.713 Журавський Вадим Лаврентійович Автореферат Управління системою підвищення кваліфікації кадрів державної податкової служби України. 25.00.05 – галузеве управління. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління – Київ, 2001. 1

2002 рік

№ п/п УДК Автор Вид роботи Бібліографія ISBN (ISSN) К-сть прим-в
1 343.848 Бандурка А. М., Денисова Т.А., Трубников В. М. Бандурка А. М., Денисова Т.А., Трубников В. М. Общая теория социальной адаптации освобожденных от отбывания наказания (правовой и социально-психологический анализ уголовно-исполнительной политики по реабилитации осужденных). – Харьков – Запорожье: НУВД, ЗГУ, 2002. – 440 с. 966-599-219-8 2
2 Мат-ли конференції Проблема гуманітаризації, гуманізації освіти та впровадження новітніх педагогічних технологій в навчальних закладах МВС України: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції 22 листопада 2002 р. м. Запоріжжя. – Запоріжжя: Юридичний ін-т МВС України, 2002. – 196 с. 1
3 338:502.3 Садченко О. В. Монографія Садченко О. В.  Принципи і концепції екологічного маркетингу: Монографія. – Одеса: Астропринт, 2002. – 400 с. 966-549-938-6 1
4 330.341.1:502.33:338.242 Ілляшенко С. М., Прокопенко О. В. Монографія Ілляшенко С. М., Прокопенко О. В.  Формування ринку екологічних інновацій: економічні основи управління: Монографія / За  ред. д.е.н., проф. С. М. Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2002. – 250 с. 966-680-037-3 1

2003 рік

№ п/п УДК Автор Вид роботи Бібліографія ISBN (ISSN) К-сть прим-в
1 339.9 Левківський В. М. Левківський В. М. Сучасні трансформації в міжнародному русі капіталу. – Чернігів: Сіверянська думка, 2003. – 248 с. 966-7743-5 1
2 Мат-ли конференції Актуальні проблеми підготовки кадрів і роботи з персоналом оперативних служб міліції: Тези доп. міжнар. наук.-практ. конференції. Ч. І. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2003. – 268 с. 1
3 Мат-ли конференції Актуальні проблеми підготовки кадрів і роботи з персоналом оперативних служб міліції: Тези доп. міжнар. наук.-практ. конференції. Ч. ІІ. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2003. – 264 с. 1
4 350.08+.351.746+343.83 Галай Андрій Олександрович Автореферат Організаційно-правові засади формування та функціонування персоналу установ виконання покарання. 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук – Ірпінь, 2003. 1

2004 рік

№ п/п УДК Автор Вид роботи Бібліографія ISBN (ISSN) К-сть прим-в
1 Мат-ли конференції Актуальні проблеми профілактики злочинності та правопорушень серед неповнолітніх. Матеріали науково-практичної конференції. 22-23 листопада 2002 р. – Львів: ЛІВС при НАВС України, 2004. – 300 с. 1
2 34 Редкол.: С. А. Єрохін, В. Ф. Погорілко, Я. М. Шевченко та ін. Мат-ли конференції Реформування правової системи України: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейських інтеграційних процесів. Міжнародна науково-практична конференція (Київ 28-29 квітня 2004 р.). Збірник наукових праць. В 2 ч. / Редкол.: С. А. Єрохін, В. Ф. Погорілко, Я. М. Шевченко та ін. – К.: Національна академія управління, 2004. – Ч. 1. –
704 с.
966-8406-08-7 1
3 34 Редкол.: С. А. Єрохін, В. Ф. Погорілко, Я. М. Шевченко та ін. Мат-ли конференції Реформування правової системи України: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейських інтеграційних процесів. Міжнародна науково-практична конференція (Київ 28-29 квітня 2004 р.). Збірник наукових праць. В 2 ч. / Редкол.: С. А. Єрохін, В. Ф. Погорілко, Я. М. Шевченко та ін. – К.: Національна академія управління, 2004. – Ч. 2. –
564 с.
966-8406-08-7 1
4 681.3.07 Котлер Филип Стаття Котлер Филип Основы маркетинга. Краткий курс : Пер. с англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2004. – 656 с. : ил. – Парал. тит. англ., русс. 5-8459-0376-9 1
5 343.9 Головкін Б. М. Стаття Головкін Б. М.  Кримінологічні проблеми умисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень, що вчиняються у сімейно-побутовій сфері.  – Х. : Нове слово, 2004. – 252 с. 966-8430-14-Х 1
6 Мат-ли конференції Тези доповідей ІV Міжвузівської студентської наукової конференції «Наука і вища освіта у третьому тисячолітті», 2 березня 2004 року / Мелітополь, Навчально-консультаційний пункт Гуманітарного університету «Запорізький інститут державного та муніципального управління», студентське наукове товариство, 2004. – 162 с. 1
7 330.101.54.001.76 За заг. ред.д.е.н., проф.
С. М.  Ілляшенка
Монографія Менеджмент та маркетинг інновацій: Монографія / За заг. ред.д.е.н., проф. С. М.  Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – 616 с. 966-680-128-0 1
8 504.062:346.12 Хвесик М. А., Горбач
Л. М., Кулаковський
Ю. П.
Монографія Хвесик М. А., Горбач Л. М., Кулаковський Ю. П.  Економіко-правове регулювання природокористування: Монографія. – К.: Кондор, 2004. – 524 с. 966-7982-68-8 1
9 502.33:330.131.7.001.76 Ілляшенко С. М., Божкова В. В. Монографія Ілляшенко С. М., Божкова В. В.  Управління екологічними ризиками інновацій: Монографія / За  ред. д.е.н., проф. С. М. Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – 214 с. 966-680-157-4 1
10 65.30(4 Укр) Авт. кол.: А. С. Гальчинський,
В. М. Геєць та ін.
Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки) «Шляхом Європейської інтеграції» / Авт. кол.: А. С. Гальчинський, В. М. Геєць та ін.; Нац. ін-т стратег. дослідж., Ін-т екон. прогнозування НАН України, М-во економіки та з питань європ. інтегр. України. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с. 966-7773-68-Х 1

2005 рік

№ п/п УДК Автор Вид роботи Бібліографія ISBN (ISSN) К-сть прим-в
1 330.341.1(477)(02) А. С. Аблов, О. С. Довгий, Л. П. Гальперіна та ін. Монографія Інституційні засади інноваційної економіки: міжнародний досвід та вітчизняна практика: Монографія / А. С. Аблов, О. С. Довгий, Л. П. Гальперіна та ін.; За заг. ред. В. Є. Новицького. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 200 с. 966-598-232-Х 1
2 330.341.1 За заг. ред. д.е.н., проф.
С. М. Ілляшенка
Монографія Проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у транзитивній економіці: Монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. С. М. Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. – 582 с. 966-680-206-6 1
3 35.01:
305
Грицяк Наталя Вітіславна Автореферат Теоретико-методологічні засади формування й реалізації державної гендерної політики в Україні. 25.00.01 – теорія та історія державного управління. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління – Київ, 2005. 1

2006 рік

№ п/п УДК Автор Вид роботи Бібліографія ISBN (ISSN) К-сть прим-в
1 338.24(075) Дафт Р. Дафт Р. Менеджмент. 6-те изд. / Пер. С англ. – СПб.: Питер, 2006. – 864 с.: ил. –   (Серия «Классика МВА»). 5-94723-014-3 1
2 Мат-ли конференції Реформування законодавства з питань протидії злочинності в контексті євроінтеграційних прагнень України:  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 25-26 травня 2006 року м. Запоріжжя:  У 2 ч. – Ч.ІІ. – Запоріжжя: Юридичний ін-т ДДУВС, 2006. – 210 с. 1
3 343.8 Богатирьов І. Г. Автореферат Кримінальні покарання, не пов’язані з позбавленням волі (теорія і практика їх виконання кримінально-виконавчою інспекцією). 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук – Київ, 2006. 1
4 Редакционная коллегия Сборник материа-лов Профессиональная подготовка кадров для пенитенциарных учреждений в России и за рубежом: проблемы и перспективы: Сборник материалов международного научно-практического семинара (Вологда, 20 апреля 2006 года). – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2006. – 308 с. 5-94991-022-2 1
5 Дорогунцов С. І., Хвесик М. А., Горбач Л. М., Пастушенко П. П. Монографія Дорогунцов С. І., Хвесик М. А., Горбач Л. М., Пастушенко П. П. Екосередовище і сучасність. Т. 1. Природне середовище у сучасному вимірі: Монографія. – К.: Кондор, 2006. – 424 с. 966-351-055-2 1
6 504 С. І. Дорогунцов,
М. А. Хвесик, Л. М. Горбач, П. П. Пастушенко
Монографія Екосередовище і сучасність.
Т. 5. Управління екосередовищем в умовах регіоналізації: Монографія / С. І. Дорогунцов, М. А. Хвесик, Л. М. Горбач, П. П. Пастушенко – К.: Кондор, 2006. – 446 с.
966-351-129-Х 1
7 339.9:339.137.2 Аблов А. С., Беззуб’як М. Й., Гальперіна Л. П. та ін. Монографія Аблов А. С., Беззуб’як М. Й., Гальперіна Л. П. та ін. Фінансові інструменти забезпечення міжнародної конкурентноспроможності в інституційній моделі: Монографія / За ред. В. Є. Новицького. – К.: Арістей, 2006. – 220 с. 966-381-003-3 1
8 35:061.1ЄС Грицяк Ігор Андрійович Автореферат Розвиток європейського управління в контексті впливу на державне управління в Україні. 25.00.01 – теорія та історія державного управління. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління – Київ, 2006. 1

2007 рік

№ п/п УДК Автор Вид роботи Бібліографія ISBN (ISSN) К-сть прим-в
1 343.223 Зайцев
О. В.
Монографія Зайцев О. В. Обмежена осудність у кримінальному праві України: Монографія. – Харків: Х., Майдан, 2007. – 240 с. 1
2 346.12 Грудницька С. М., Шеремет О. С. Грудницька С. М., Шеремет О. С. Правове регулювання організації і діяльності підприємств та їх об’єднань у формі повних товариств. / Чернігівський державний інститут економіки і управління МОН України. – Чернігів: РВК «Деснянська правда», 2007. – 160 с. 1
3 658.149.3:629.73].001.76. Андросова О. Ф., Череп
А. В.
Монографія Андросова О. Ф., Череп А. В. Трансформер технологій як інструмент реалізації інноваційної діяльності. Монографія. – К.: Кондор, 2007. – 356 с. 978-966-8251-93-1 1
4 Мат-ли конференції Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Удосконалення діяльності ОВС України з попередження й розкриття злочинів та інших правопорушень». 02 листопада 2007 року м. Запоріжжя: У 2 ч. – Запоріжжя: Юридичний ін-т МВС України, 2007. – Ч.І. – 144 с. 1
5 Збірник наук. праць Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 35. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. – 752 с. 1563-3349 1
6 504.062:346.12 Хвесик М. А., Голян
В. А.
Монографія Хвесик М. А., Голян
В. А. Інституційна модель природокористування в умовах глобальних викликів: Монографія. – К.: Кондор, 2007. – 480 с.
978-966-351-010-1 1
7 502 С. І. Дорогун-цов, М. А. Хвесик, Л. М. Горбач, П. П. Пастушенко Монографія Екосередовище і сучасність. У 8 т. Т. 6. Екосередовище та євроінтеграційні процеси: Монографія / С. І. Дорогунцов, М. А. Хвесик, Л. М. Горбач, П. П. Пастушенко – К.: Кондор, 2007. – 622 с. 978-966-351-175 1
8 330.341.2+338.532:332.025.12:332.3(477) Хвесик М. А., Голян
В. А., Крисак
А. І.
Монографія Інституціональні трансформації та фінансово-економічне регулювання землекористування в Україні: Монографія. / Хвесик М. А., Голян В. А., Крисак А. І. – К.: Кондор, 2007. – 522 с. 978-966-351-186-3 1

2008 рік

№ п/п УДК Автор Вид роботи Бібліографія ISBN (ISSN) К-сть прим-в
1 343.5 Кашкаров О. О. Монографія Кашкаров О. О. Проблеми кваліфікації злочинів у сфері випуску та обігу цінних паперів: монографія – Харків. Вид-во «Формат-Плюс», 2008. – 186 с. 1
2 343.353 Ігнатов О. М. Монографія Ігнатов О. М. Насильницькі злочини, що вчиняються працівниками органів внутрішніх справ України: кримінологічна характеристика, детермінація та попередження: Монографія. – Х.: ТОВ «Вид-во «Формат-Плюс», 2008. – 296 с. 1
3 363.7 Денисова Т. А., Філей
Ю. В.
Монографія Денисова Т. А., Філей Ю. В. Кримінально-правові санкції та їх застосування за злочини проти власності. Монографія. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 176 с. 2
4 Халимон Сергій Іванович Автореферат Запобігання злочинам серед осіб, які перебувають на обліку в кримінально-виконавчій інспекції. 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук – Дніпропетровськ, 2008. 1
5 Халимон Сергій Іванович Автореферат Халимон Сергій Іванович. Запобігання злочинам серед осіб, які перебувають на обліку в кримінально-виконавчій інспекції. 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук – Дніпропетровськ, 2008. 1
6 Мат-ли конференції Материалы Второй международной церковно-исторической конференции «Духовное наследие Крыма» памяти преподобного Иоанна, епископа Готфского,  посвященной 150-летию Свято-Космо-Дамиановского монастыря. Издатество Симферопольской и Крымской епархии, 2008 г. – 354 с. 1
7 343.97(477) Литвинов О. М. Монографія Литвинов О. М. Соціально-правовий механізм протидії злочинності в Україні: Монографія. – Х.: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – 446 с. 978-966-610-171-9 1
8 343 Ред. кол.: Ю. В. Баулін (голов. ред.) та ін. Збірник наукових праць Питання боротьби зі злочинністю. Збірник наукових праць. Випуск 16 / Ред. кол.: Ю. В. Баулін (голов. ред.) та ін. – Х.: Вид-во «Кроссроуд», 2008. – 304 с. 1
9 Кривов
В. М.
Монографія Кривов В. М.  Екологічно безпечне землекористування лісостепу України. Проблема охорони грунтів / В. М. Кривов. – 2-ге вид., допов. – К.: Урожай, 2008. – 304 с. : іл. – Бібліогр. : с. 286-299.

 

966-05-0071-8 1
10 504:340.134 С. І. Дорогун-цов,
М. А. Хвесик, Л. М. Горбач, П. П. Пастушенко
Монографія Екосередовище і сучасність.
Т. 8. Природо-техногенна безпека: Монографія . Монографія / С. І. Дорогунцов, М. А. Хвесик, Л. М. Горбач, П. П. Пастушенко – К.: Кондор, 2008. – 528 с.

978-966-351-084-21

 

2009 рік

№ п/п УДК Автор Вид роботи Бібліографія ISBN (ISSN) К-сть прим-в
1 658.14 Іванов В.Б., Кохась О.М., Хмелевський С.М. Науково-методич-ний посібник Іванов В.Б., Кохась О.М., Хмелевський С.М. Потенціал підприємства: Науково-метод. посіб. – К. : Кондор, 2009. – 300 с. 978-966-351-226-6 1
2 Укладачі: Козинець І. Г., Васнецо-ва Я. В. Глосарій Глосарій фінансово-правових термінів. Вип. 2. Укладачі: Козинець І. Г., Васнецова Я. В. Міністерство праці та соціальної політики України Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці, 2009. – 132 с. 1
3 343.23 Музыка А. А., Багиров С. Р. Уголовно-правовой очерк Музыка А. А., Багиров С. Р.  Причинная связь: уголовно-правовой очерк. – Хмельницкий: Изд-во Хмельницкого университета управления и права, 2009. – 112 с. 978-966-8823-25-1 1
4 Збірник наукових праць Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 44. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. 2009. – 522 с. 1563-3349 1
5 А. В. Череп, К. Л. Потопа, О. В. Ткаченко Монографія А. В. Череп, К. Л. Потопа, О. В. Ткаченко.  Реінжиніринг – філософія управління підприємством харчової промисловості. Монографія. – К.: Кондор, 2009. – 368 с. 978-966-951-282-2 1

2010 рік

№ п/п УДК Автор Вид роботи Бібліографія ISBN (ISSN) К-сть прим-в
1 343.131(477) Навроцька В. В. Монографія Навроцька В. В. Засада диспозитивності та її реалізація в кримінальному процесі України: монографія / В. В. Навроцька. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. – 440 с. 978-611-511-023-0 1
2 343.9 Збірник матеріа-лів Шлях до кримінології. Пам’яті анатолія Петровича Закалюка : збірник матеріалів/ Національна академія правових наук України. Координаційне бюро з проблем кримінології та кримінологічних досліджень. – К. : Запоріжжя : КПУ, 2010. – 188 с. 5
3 343.9 За заг. ред. С. Ф. Денисова Бібліографічний довідник Кримінологія : бібліографічний довідник / [упоряд. К. С. Босак, С. Ф. Денисов, М. О. Єфімова ; за заг. ред. С. Ф. Денисова] – Запоріжжя : КПУ, 2010. –
488 с.
1
4 Селиванов А. А., Стрижак А. А. Селиванов А. А., Стрижак А. А. Вопросы теории конституционного правосудия в Украине: актуальные вопр.   соврем. развития конституцион. правосудия / А. А. Селиванов, А. А. Стрижак. – К.: Логос, 2010. – 272 с. – Вступ. парал. рус., англ. – Библиогр.: с. 246-264. 2
5 347.734(477) «18/19» Кириченко В. Є. Монографія Кириченко В. Є. Установи довгострокового кредиту Російської імперії в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХст.): історико-правове дослідження : [монографія] / В. Є. Кириченко. – Х. : Контраст, 2010 – 688 с. 978-966-8855-62-7 1

2011 рік

№ п/п УДК Автор Вид роботи Бібліографія ISBN (ISSN) К-сть прим-в
1 343.21 Книженко О. О. Монографія Книженко О. О. Санкції у кримінальному праві : монографія / О. О. Книженко. – Харків : Ника Нова, 2011. – с.336 978-966-2526-26-4 1
2 А. В. Череп,
Н. М. Шмиголь, О. М. Бутник
Навчаль-но-методич-ний посібник А. В. Череп, Н. М. Шмиголь, О. М. Бутник  Менеджмент та методи прийняття рішень в аналізі і аудиті. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення. – К. : Кондор, 2011. – 328 с. 978-966- 351-343-0 1
3 343.911 Головкін Б. М. Монографія Головкін Б. М. Корислива насильницька злочинність в Україні: феномен, детермінація, запобігання : монографія / Б. М. Головкін. – Х.: Право, 2011. – 432 с. 978-966-458-221-3 1
4 Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 4 травня 2011 року) Теоретичні та практичні проблеми удосконалення діяльності кримінально-виконавчої системи України [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (4 травня 2011 р.) – К. : Нац.акад.внутр.справ.- 2011. -258 с. 1

2012 рік

№ п/п УДК Автор Вид роботи Бібліографія ISBN (ISSN) К-сть прим-в
1 Яковець І. С. Яковець І. С. Умовно-дострокове звільнення та зміни невідбутої частини покарання більш м’яким. PRI, 2012. – 212 с. 1
2 343.713 Баб’як
А. В., Крєпаков І. О., Омельченко О. С., Сімонович Д. В., Сташак М. В., Шендрик В. В, Стащак М. В., Шендрик В. В.
Монографія Баб’як А. В., Крєпаков І. О. , Омельченко О. С., Сімонович Д. В., Сташак М. В., Шендрик В. В, Стащак М. В., Шендрик В. В. Теорія і практика протидії вимаганням оперативними підрозділами органів внутрішніх справ України: монографія / А.В. Баб’як ,Стащак М. В., Шендрик В.В. – Лвів: Галицька видавнича  спілка, 2012. – 240 с. 2
3 343.123.12+343.12+343.14 Гриньків О. О. Монографія Гриньків О. О. Заходи забезпечення безпеки у кримінальному судочинстві: (монографія) / О. О. Гриньків, А. О. Ляш – Тернопіль: Астон, 2012. – 260 с. 4
4 343. 621 К. О. Черевко Монографія Черевко Кримінально-правова та кримінологічна характеристика незаконного проведення аборту : монографія / За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О. М. Литвинова / К. О. Черевко. – Х. : Ніка Нова, 2012. – 196 с. 976-966-25256-35-6 1
5 342.95+351.74(477) Добкін М. М. Монографія Добкін М. М. Місцеві державні адміністрації України: становлення, розвиток та функціонування : монографія / М. М. Добкін. – Х. : Золота миля, 2012. – 567 с. 978-966-610-1625-30-6 1
6 330.322:339.97 Гривківська О. В. Монографія Гривківська О. В. Забезпечення фінансової безпеки сільського господарства: Монографія. – Тернопіль: Астон, 2012. –
340 с.
978-966-308-340-4 1
7 330.322:339.97 Гривківська О. В. Монографія Гривківська О. В.   Забезпечення фінансової безпеки сільського господарства: Монографія. – Тернопіль: Астон., 2012. – 340 с. 978-966-308-440-4 1

 

2013 рік

№ п/п УДК Автор Вид роботи Бібліографія ISBN (ISSN) К-сть прим-в
1 343.2(477) Курилюк Ю. Б. Монографія Курилюк Ю. Б. Кримінально-правове забезпечення протидії порушенню правил несення прикордонної служби: Монографія / За наук. ред. д-ра юрид. наук, проф. В. К. Матвійчука. – К.: ВД «Дакор», 2013. – 216 с. 978-617-7020-25-6 1
2 343.8 Мат-ли конференції Сучасна наука – пенітенціарній практиці : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 24 жовт. 2013 р.) / відп. ред.  І. М. Копотун, С. Г. Стеценко. – К. : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2013. – 609 с. 1
3 343/7:343.2.01(477) Демидова Л. М. Монографія Демидова Л. М. Проблеми кримінально-правової відповідальності за заподіяння майнової шкоди в Україні (майнова шкода як злочинний наслідок): теорія, закон, практика : монографія / Л. М. Демидова. – Х.. : Право, 2013. – 752 с. 978-966-458-555-9 1
4 340.13(066) Мат-ли конференції Теоретичні засади та практика реалізації правової політики : Міжнародна науково-практична конференція (м. Запоріжжя, 26.12.2003 р.) : тези доповідей / Громад. орг. «Наукова просвіта» [ та ін.]; За заг. ред. к. ю. н., доц.. С. В. Дьоменко, д. ю. н., проф.. засл. Діяча науки РФ О. В. Малько. – Запоріжжя. ФОП Зеленкевич Л. П., 2013. – 328 с. 978-966-2456-08-0 1
5 343.8 Автухов К. А. Монографія Автухов К. А. Виконання покарання у виді арешту: сучасні проблеми організації та правового регулювання : монографія / К. А. Автухов. – Х. : Право, 2013. – 200 с. 978-966-458-423-1 1
6 343.13(477) В. І. Борисов, А. Х. Степанюк В. С.  Батиргареєва Монографія Теоретичні та прикладні проблеми  соціальної адаптації осіб, звільнених з місць обмеження або позбавлення волі : монографія / В. І. Борисов, А. Х. Степанюк, В. С.  Батиргареєва [та ін.] : за заг. ред. В. І. Борисова, А. Х. Степанюка. – К. : Ред. журн. «Право України» ; Х. : право, 2013. – 152 . – (Наук. зб. «Академічні правові дослідження». Дод. до юрид. журн. «Право України» ; вип. 17) 978-966-8855-62-7

 

2
7 343. 2(477) Богатирьова
О. І.
Монографія Богатирьова О. І. Теоретико-прикладні засади засади впровадження пробації в Україні : Монографія / О. І. Богатирьова. – К. : ВД Дакор, 2013. – 368 с. 978-617-7020-21-8 1
8 346:334.734-021.414 Ковверзнев В. О. Монографія Ковверзнев В. О.  Господарсько-правовий статус виробничих кооперативів : монографія / В. О. Коверзнев. – К. : видавничий дім «Слово». 2013. – 232 с. 1
9 343.2/7 Зінченко І. О., Харченко В. Б. Науково-практич-ний посібник Зінченко І. О., Харченко В. Б. Кримінальне право України. Загальна та особлива частини у запитаннях і відповідях : науково-практичний посібник / І. О. Зінченко, Б. Б. Харченко. – К. : Атіка, 2013. – 240 с. 2
10 331.1 Тіздейл Джон; за наук. ред. Д. В. Ягунова Наук.-практ. посібник Тіздейл Джон Ефективне лідерство та менеджмент : практичн. посібн. / Джон Тіздейл, Джефрі Хьюз за техн. та наук. ред. Д. В. Ягунова ; з перед. Голови Держ. Пенітенціарної служби України О. В. Лісіцкова. – Одеса : Фенікс, 2013. – 142 с. 1
11 334.758.2 Фролова Л. В.. Голобородько А.Ю. Компендіум Фролова Л. В.. Голобородько А.Ю. Злиття та поглинання підприємств : компендіум для студентів економічних напрямів підготовки денної і заочної форм навчання / Фролова Л. В.. Голобородько А.Ю. – Кондор-Видавництво, 2013. – 240 с. 978-966-2781-60-1 1
12 316.774
(072)
Гапонен-ко Д.І. Мет. поради і плани семін. занять для студентів сп-ності «Соціологія» (підг-ка бакалав-рів) Гапоненко Д.І. Методи збору соціологічної інформації: методичні поради і плани семінарських занять для студентів спеціальності «Соціологія» (підготовка бакалаврів) / Д. Гапоненко – Чернігів:ЧНТУ, 2013. – 80 с. 1
13 343.98
(02)
Наук. ред. О. Г. Рувін,
Т. Д. Голікова, В. В. Федичішина
Бібліографічний покажчик Бібліографічний покажчик літератури з судової експертизи / наук. ред. О. Г. Рувін, Т. Д. Голікова, В. В. Федичішина; уклад. О. В. Юдіна. – К.: КНДІСЕ, 2013. – 260 с. 978-966-04-0860-9 1
14 343.8 Відп. ред. І. М. Копотун, С. Г. Стеценко Мат-ли конференції Сучасна наука – пенітенціарній практиці : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 24 жовт. 2013 р.) / відп. ред. І. М. Копотун, С. Г. Стеценко. – К.: Інститут кримінально-виконавчої служби, 2013. – 609 с. 978-966-2246-31-5 1
15 316.32:340(063) Мат-ли конференції Глобалізація: право і суспільство. Тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції іноземними мовами студентів та молодих науковців – Харків: «БУРУН КНИГА», 2013. – 344 с. 978-966-458-496-5 1
16 343.2 (477) Богатирьов І. Г.,

Сокоринський

Ю. В.

Монографія Богатирьов І. Г., Сокоринський Ю. В.

Кримінально-виконавча характеристика покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців. – К.: ВД «Дакор», 2013. – 168 с.

978-617-7020-13-3 1
17 343.847 І. Богатирьов Теорети-ко-правове дослідж. Пенітенціарні установи України (теоретико-правове дослідження): наукове видання (трьома мовами) / Іван Богатирьов, доктор юридичних наук, професор. – К.: 2013. – 444 с. 978-966-533-477-7 1
18 343.8 Яковець І. С. Монографія Яковець І. С. Теоретичні та прикладні засади оптимізації процесу виконання кримінальних покарань : монографія / І. С. Яковець. – Х.: Право, 2013. – 392 с. 978-966-458-565-8 1
19 343.811 (477) Богатирьов І. Г. Наукові здобутки Богатирьов І. Г. Українська пенітенціарна наука. Наукові здобутки школи «Інтелект» (друге видання) – К.: ПП «Заграй», Київ-2013. – 352 с. 978-966-8395-32-1 1
20 340(09):343.81:35.072.6
(049)
Пальченкова В. М. Монографія Пальченкова В. М. Трансформація громадського контролю за виконанням покарань: історико-правовий аналіз: монографія / Вікторія Михайлівна Пальченкова. – Запоріжжя: Акцент Інвест-трейд, 2013. – 524 с. 978-966-2602-47-0 1
21 3395+34 Мат-ли конференції Педагогічна спадщина А. С. Макаренка, сучасні підходи в організації процесу ресоціалізації неповнолітніх правопорушників і професійної підготовки персоналу пенітенціарних закладів. Зв’язок науки і практики : матеріали міжнарод. Наук. – практ. конф., Харків, 24-25 травня 2013 року / відп. ред. д-р юрид. наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, генерал-полковник міліції Бандурка О. М.; Міністерство юстиції України ; Державна пенітенціарна служба України, МВС України. – Харків : Золота миля, 2013. – 270 с. 1

 

2014 рік

№ п/п УДК Автор Вид роботи Бібліографія ISBN (ISSN) К-сть прим-в
1 343.2
(477)
Ковалевська Є. С. Монографія Ковалевська Є. С. Кримінально-правова охорона військового майна за статтями 411 та 412 Кримінального кодексу України : монографія. / За заг. ред. д. ю. н.,  проф. В. К. Матвійчука. – К.: ВД «Дакор», 2014. – 212 с. 978-617-7020-27-0 1
2 343.2/7
(73)
Полянський Є. Ю. Монографія Полянський Є. Ю. Кримінально-правова доктрина США : монографія  / Є. Ю. Полянський. – Одеса : Юридична література, 2014. – 304 с. 978-966-419-194-1 2
3 340.113
(063)
Мат-ли конференції Кримські юридичні читання: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 30 січня 2014 р. / Кримський інститут права Національного університету «Одеська юридична академія». – Симферополь: КРП «Видавництво  «Кримнавчпеддержвидав», 2014. – 572 с. – Українською та російською мовами. 978-966-354-611-7 2
4 340.12 Тимошенко В. М. Монографія Тимошенко В. М. Теория государства в политико-правовой мысли Украины и России (конец ХІХ – начало ХХ вв.) ; под. Ред. В. И . Тимошенко: монография. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – Чернигов : Издатель Лозовой В. М., 2014. – 624 с. 978-617-7020-27-0 1
5 930.1 Чорний О. О. Монографія Чорний О. О.Історія філософсько-освітних ідей в Україні та їх онтологічна орієнтація ; [Текст]: монографія / О. О. Чорний. – Чернігів: Десна Поліграф, 2014. – 424 с. 978-617-7323-12-8 1
6 340.12 : 008 Литвинов О. М. Монографія Литвинов О. М. Право як феномен культури: спроба філософського осмислення: монографія. – Луганськ: янтар, 2014. – 800 с. 1
7 343.2
(477)
(075.8)
Редкол. Т. А. Денисова, О. М. Джужа, В. П. Ємельянов та ін. Збірник наукових праць Вісник Кримінологічної асоціації України №7 : збірник наукових праць [редкол. Т. А. Денисова, О. М. Джужа, В. П. Ємельянов та ін.]. – Харків : Золота миля, 2014. – 244 с. 1
8 349.41(477) Тагієв
С. Р.
Монографія Тагієв С. Р. Охорона довкілля в Україні (обов’язки фізичних осіб): Монографія // За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., академіка АпрН України Н. Р. Малишевої – К.: ВД «Дакор», 2014. – 192 с. 978-617-7020-33-1 1
9 343.2 [477] Богатирьов І. Г., Богатирьов А. І., Іваньков І. В., Пузирьов М. С., Царюк

С. В.

Пенітен-ціарна доктрина Богатирьов І. Г., Богатирьов А. І., Іванькоов І. В., Пузирьов М. С., Царюк С. В. Трансформація кримінально-виконавчого законодавства України (пенітенціарна доктрина) – К. : ВД «Дакор», 2014. – 156 с. 978-617-7020-36-20 1
10 343.9 Самбор М.А. Навчально-методичний посібник Кримінологія: Навчально-методичний посібник. – Прилуки: КП «Прилуцька міська друкарня», 2014. – 140 с. 978-966-1665-67-4 1

2015 рік

№ п/п УДК Автор Вид роботи Бібліографія ISBN (ISSN) К-сть прим-в
1 343.226 Храмцов О. М. Монографія Храмцов О. М. Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення охорони особи від насильства  : монографія / О. М. Храмцов. – Харків : Ніка Нова, 2015. – 472 с. 978-966-2526-09-7 1
2 343.42 Леоненко Т. Є. Монографія Леоненко Т. Є. Злочинність і релігія: кримінологічне дослідження : монографія/ Т. Є. Леоненко, Запоріжжя : Кругозір, 2015. -700 с. 978-966-2602-95-1 1
3 Новак
А. Я.
Монографія Новак А. Я. Як підняти українську економіку: Монографія. – Вид. 5-те доп. – К.: ТОВ «Інтрес», 2015. –
432 с.
976-966-96857-9-7 1
4 343.13+343.14+343.102+343.132 Тагієв
С. Р.
Монографія Тагієв С. Р.  Інститут негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесі України: теорія і практика. – моногр. / С. Р. Тагієв. – Чернігів : Десна Поліграф, 2015. – 512 с. 978-617-7323-57-9 1
5 343.22-049.2
(062.13-022.231ООН)
Состав. Мукшименко А. П. Правила Манделы Минимальные стандартные правила Организации Обьединенных Наций в отношении обращения с заключенными (Правила Манделы). / Состав. Мукшименко А. П. – К.: ПАЛИВОДА А. В., 2015. –
80 с.
978-966-437-441-2 1

2016 рік

№ п/п УДК Автор Вид роботи Бібліографія ISBN (ISSN) К-сть прим-в
1 343.81 Мат-ли конференції Сучасність і перспективи пенітенціарної душпастирської опіки : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – К. :  Ін-т крим.-викон. Служби, 2016. – 134 с. 2
2 343.97-021.2
(049)
Сердюк П. П. Монографія Сердюк П. П. Относительное измерение интенсивности преступности : монография / П. П. Сердюк. – Запорожье :Кругозор, 2016. – 1000 с. 978-617-7353-17-0 1
3 343.2
(477)
(075.8)
Редкол. О. М. Бандурка (голов. ред.) та ін. Збірник наукових праць Вісник Кримінологічної асоціації України №7 : збірник наукових праць [редкол. О. М. Бандурка (голов. ред.) та ін.]. Харків : ХНУВС, 2016. -306 с. 1
4 343.73 Ганжа
О. О.
Монографія Ганжа О. О. Оперативно-розшукова протидія організованих груп, які готують вчинення крадіжок із квартир : монографія / О. О. Ганжа, О. О. Деревягін, М. В. Стащак, К. В. Шахова, В. В. Шендрик. – Харків: Діса плюс, 2016. – 170 с. 978-617-7384-08-2 1
5 343.2.01 За заг. ред. проф.  П. Л. Фріса та проф. В. Б. Харченка Монографія Політика у сфері боротьби зі злочинністю України: теоретичні та прикладні проблеми : монографія / за заг. ред. проф.  П. Л. Фріса та проф. В. Б. Харченка. – Івано-Франківськ-Харків, 2016.–
419 с.
978-966-640-420-9 1
6 332.1 (08) Збірник Основні напрями стратегії прориву регіонального розвитку. Збірник – Чернігів : Десна Поліграф, 2016. – 212 с. 978-617-7323-68-5 1
7 323.213 Збірник Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ: реалії та перспективи. Збірник – Чернігів : Десна Поліграф, 2016. – 256 с. 978-617-7491-17-9 1
8 341.29.009(100) Водянніков Олександр Юрійович Автореферат Принципи податкової недискримінації в праві СОТ та ЄС: порівняльний аналіз.12.00.11-міжнародне право. Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ,2016 1

2017 рік

№ п/п УДК Автор Вид роботи Бібліографія ISBN (ISSN) К-сть прим-в
1 343.9
(477)
Бульба
О. М., Денисов С. Ф.
Монографія Бульба О. М., Денисов С. Ф. Самоправство: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання : монографія / О. М. Бульба, С. Ф. Денисов. – Запоріжжя : СТАТУС, 2017. – 200 с. 1
2 378.147+004.032.6+347.96 Бочевар Алла Григорівна Автореферат Бочевар Алла Григорівна. Формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх юристів засобами мультимедійних технологій. 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.  – Чернігів – 2017. 1
3 УДК 343.6: 343.222.4: 6616-051 Балабко В. В. Монографія Балабко В. В. Злочини проти життя та здоров’я особи: кримінальна відповідальність медичних працівників : монографія. – Запоріжжя :  Дніпровський металург, 2017. – 288 с. 978-617-573-128-4 1
4 Редкол. В. І. Борисов та ін. Зб.наук. праць Питання боротьби із злочинністю : зб.наук. пр./ редкол. В. І. Борисов та ін. – Харків : Право, 2017. – Вип. 34. – 276 с. 1
5 343.851 Шаблистий В. В. Монографія Шаблистий В. В. Запобігання проникненню заборонених предметів до установ виконаня покарань : монограф./ В. В. Шаблистий,  Л. Г. Якименко; за заг. ред. д.ю.н., доц. В. В. Шаблистого. – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ ; Ліра ЛТД, 2017. –
168 с.
978-966-383-889-2 1
6 242.01/.09(4-192.2L261.24+262.5))(085) Часопис Часопис асоціації  конституційного правосуддя країн регіонів Балтійського та Чорного морів. № 1/2017.- К.: Видавництво ТОВ «Компанія ВАІТЕ». – 1425 с. 1
7 343.988
(477)
Джужа
А. О.
Монографія Джужа А. О. Віктимологічні засади запобігання злочинам в Україні: теорія та практика [Текст]: монографія. Київ: Нац. акад. внутр. Справ, 2017. – 416 с. 978-617-7480-53-1 1
8 343.2/.7 Митрофанов І. І. Монографія Митрофанов І. І. Актуальні проблеми регулювання відповідальності у кримінальному праві : монографія / І. І. Митрофанов. – Одеса : Фенікс, 2017. – 450 с. 978- 966-928-127-2 1
9 343.98 Редкол.: О. Г. Рувін (голов. ред.) та ін. Міжвід. наук.-метод. збірник Криміналістика і судова експертиза: міжвідом. наук.-метод. зб. присвяч. 150-річчю заснування судової експертизи в Україні / Київський НДІ судових експертиз; редкол.: О. Г. Рувін (голов. ред.) та ін. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – Вип. 62,  – 552 с. 0130-2655 1
10 305:316.346.2 Марценюк Т.О. Марценюк Т.О. Гендер для всіх. Виклик стереотипам / Тамара Марценюк. – К.: Основи, 2017. – 256 с., іл. 978-966-500-804-0 1
11 343.71 Н. О. Гольдберг,
С. М. Бортник, М. В. Стащак, С. Р. Тагієв,
В. В. Шендрик
Монографія Н. О. Гольдберг, С. М. Бортник, М. В. Стащак, С. Р. Тагієв, В. В. Шендрик.  Теорія і практика забезпечення конституційних прав та свобод громадян при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій : монографія /  (Н. О. Гольдберг, С. М. Бортник, М. В. Стащак, С. Р. Тагієв, В. В. Шендрик); за заг. Ред. С. Р. Тагієва та В. В. Шендрика. – Чернігів : Десна Поліграф, 2017. – 336 с. 978-617-7491-83-4 1
12 343.01 Литвинов О. М. Монографія Литвинов О. М.  Концептуальна модель механізму реалізації кримінальної відповідальності : монографія / О. М. Литвинов, І. І. Митрофанов. – Харків : Золота миля, 2017. – 180 с. 978-966-1685-68-9 1
13 Лахова Олена Вадимівна Автореферат Лахова Олена Вадимівна. Кримінальна відповідальність за заподіяння умисних легких тілесних ушкоджень, побоїв, мордувань. 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук – Дніпро, 2017 1
14 342.565.2:342.72/.73](477) Головін А. С. Наукова праця Головін А. С. Права людини: інтерпраційна діяльність Конституційного Суду України / А. С. Головін. – вид. 2-ге, допов. та перероб. – К.: Логос, 2017. – 399 с. 978-617-7442-29-4 1
15 346:334.722.8.012.34]:005.35](477)(02) О.А. Беляневич, А.В. Мягкий Монографія Корпоративне управління за законодавством України: теоретико-прикладні проблеми. Монографія / О.А. Беляневич, А.В. Мягкий. – К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака НАПрН України, 2017. – 320 с. 978-617-7087-61-7 1
16 347.513:347.78 Кочина Олександра Сергіївна Автореферат Кочина Олексан-дра Сергіївна. Порядок відшкодування моральної (немайнової) шкоди при порушенні авторських та суміжних прав в Україні. 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук – Київ, 2017 1
17 343.2/7 Куц В.М. Монографія Куц В.М. Юридична особа як об’єкт застосування кримінально-правових заходів: моногр. /В.М. Куц, В.С. Сотніченко. – К.: Національна академія прокуратури України, 2017. – 250 с. 978-617-7500-29-1 1

2018 рік

№ п/п УДК Автор Вид роботи Бібліографія ISBN (ISSN) К-сть прим-в
1 378.147:799.31:355

(043.3)

Волошин Володимир Дмитрович Автореферат Волошин Володимир Дмитрович. Формування умінь застосування спеціальних засобів і зброї майбутніми офіцерами-прикордонниками у процесі фахової підготовки. Автореферат дисертації на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук. – Хмельницький : Видавництво ДПСУ, 2018. 1
2 14+[316.6:321.01] (045)

(043.3)

Дергачов Євген Вікторо-вич Автореферат Дергачов Євген Вікторович Трансформація правової свідомості суспільства в контексті забезпечення сталого розвитку. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатів філософських наук. – К. : Видавництво Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 2018. 1
3 811.161.2’37 Бойко
Н. І.
Монографія Бойко Н. І. Експресивна семантика: дискурсивна інтерпретація : монографія / Н. І. Бойко, Т. Л. Хомич. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018.
200 с.
1
4 378:80 Під. заг. ред. Сазонової О. В. Колективна моногра-фія Сучасна філологія : теоретичні, практичні та інноваційні аспекти розвитку ( досвід реалізації компетентнісного підходу) : колективна монографія / під. заг. ред. Сазонової О. В. – Чернігів : Десна Поліграф, 2018. – 240 с. 1
5 343.2/.7(081) Борисов В. І. Вибрані твори Борисов В. І. Вибрані твори / В. І. Борисов ; уклад.: В. В. Базелюк, С. В. Гізімчук, Л. М. Демидова та ін. ; відп. за вип. М. В. Шепітько. – Харків : Право, 2018. – 784 с. : іл. 1
6 343.36:343.222.4(02.064) Шаблистий В. В. Моногра-фія Шаблистий В. В. Кримінальна відповідальність за дії, що дезорганізують роботу установ виконання покарань [Текст] : монографія / В. В. Шаблистий, А. В. Ткаченко ; за заг. ред. д-ра юрид. наук. доц. В. В. Шаблистого. – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2018. – 152 с. 1
7 304.4:177.9 Левкулич В. В. Моногра-фія Левкулич В. В. Справедливість як соціокультурний феномен : монографія / В. В. Левкулич. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 480 с. 2
8 340(477+100)

(063)

М58

Матеріа-ли конференції Реаліїї та перспективи розбудови правової держави в Україні і світі : матеріали Міжнародної науково-практисної конференції для студентів та молодих вчених 16 травня 2018 р. Частина 1. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – 334 с. 1
9 340(477+100)

(063)

М58

Матеріа-ли конференції Реаліїї та перспективи розбудови правової держави в Україні і світі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та млолодих вчених 16 травня 2018 р. Частина 2. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – 223 с. 1
10 343.2 (075) Є60 Ємельянов В.П. Наук. –практ. посіб. Ємельянов В.П. Кримінальне право України: Загальна частина. Основні питання вчення про злочин : наук. – практ. посіб. / В. П. Ємельянов. – Харків : Право, 2018. – 142 с.
11 342.565.2(477) Відп. ред. С. В. Шевчук Рішення. Висновки Конституційний Суд України: Рішення . Висновки / Конституц. Суд України. – К. : Юрінком Інтер, 2001 – Кн. 15 : 2016-2017 /уклад. О. С. Пазенко [та ін.] ; відп. ред. С. В. Шевчук. – К. Ін Юре, 2018. – 472 с. – Передм. укр., рос., англ. 978-966-313-598-4 2
12 343.9:[2:061.234](477) Луценко І. Г. Моногра-фія Луценко І. Г.  Протидія діяльності тоталітарних сект: кримінологічні засади: монографія. [За загальною редакцією д-ра юрид. наук, проф. О. М. Литвинова] Харків: Золота миля, 2018.
214 с.
978-966-1685-98-6 1
13 343.97 Мозоль С. А. Моногра-фія Мозоль С. А. Кримінологічна безпека України : монографія. Харків: Константа, 2018. 482 с. 978-966-342-407-1 1
14 340.12 Гаудер Пол
Наук. ред.
Д. Вовк
Гаудер Пол Верховенство права в реальному світі / Пол Гаудер ; [пер. з  англ.: Д. Вовк, В. Гончаров, К. Гробець та ін. ; кер. проекту Д. Лученко ; наук. ред. Д. Вовк ]. – Харків : Право, 2018. – 392 с. 978-966-937-494-3 3
15 343.98 Редкол.: О. Г. Рувін (голов. ред.) та ін. Наук.-метод. збірник Криміналістика і судова експертиза: міжвідом. наук.-метод. зб. присвяч. 150-річчю заснування судової експертизи в Україні / Київський НДІ судових експертиз; редкол.: О. Г. Рувін (голов. ред.) та ін. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2018. – Вип. 63, ч. 1. – 424 с. 0130-2655 1
16 343.98 Редкол.: О. Г. Рувін (голов. ред.) та ін. Наук.-метод. збірник Криміналістика і судова експертиза: міжвідом. наук.-метод. зб. присвяч. 150-річчю заснування судової експертизи в Україні / Київський НДІ судових експертиз; редкол.: О. Г. Рувін (голов. ред.) та ін. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2018. – Вип. 63, ч. 2. – 520 с. 0130-2655 1
17 34.378.2 Засновн. і видавець – Луганський держ. унів-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка Науково-теоретич-ний журнал ВІСНИК Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. –  науково-теоретичний журнал, вип. 2 (82). Засновник і видавець – Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка

* Реєстраційне свідоцтво КВ № 15990-4462 ПР, вид. Міністерством юстиції України 20.11.2009 *  Вкл. до переліку наукових фахових видань з юридичних наук Нак. МОН України від 07.10.2015 № 1021. – Сєвєродонецьк, 2018. – 347 с.

2524-0323 1
18 351.74.083.1:343.4)(477)

(047.32)

За заг.   ред. Крапивіна Є. О. Аналітичний звіт Права людини  в діяльності української поліції – 2017. Аналітичний звіт / За заг.   ред. Крапивіна Є. О. – К.: Софія-А, 2018 р. – 208 с. 978-617-7031-70-2 2
19 Collective monog-raph Scintific achievements of countries of Europe in the field of iegal science : Collective monograph. Riga :  Izdevnieciba “Baltija Publishing», 2018.
384 p. (Наукові досягнення країн Європи у сфері юридичної науки).
978-9934-571-65-7 1
20 343 (062.
534)
Матер. загально-нац. юрид. форуму Доступ до правосуддя у контексті судової реформи: матер. загальнонац. юрид. форуму (м. Сєвєродонецьк, 25 травня 2018 р.). – К.: Ваїте, 2018. – 312 с. 5-94723-014-3 1
21 Волошин Володимир Дмитрович Автореферат Волошин Володимир Дмитрович. Формування умінь застосування спеціальних засобів і зброї майбутніми офіцерами-прикордонниками у процесі фахової підготовки. 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Хмельницький, 2018. 1
22 Дергачов Євген Вікторович Автореферат Дергачов Євген Вікторович. Трансформація правової свідомості суспільства в контексті забезпечення сталого розвитку. 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук – Київ, 2018. 1
23 Редкол.: В. І. Борисов та ін. Зб. наук. праць Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. – Харків : Право, 2018. – Вип. 35. – 264 с. 2079-6242 1
24 343.241-053.36 Ніколаєнко Т. Б. Монографія Теоретико-правові засади призначення та виконання спеціальних покарань щодо військовослужбовців : монографія / Т. Б. Ніколаєнко. – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ,2018. – 564 с. 978-617-7247-27-1 1
25 Білявець С. Я. Теоретичні та методичні засади формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання військово-спеціальних дисциплін : монографія. Хмельницький : Видавництво НАДПСУ,2018. 468 с. 978-617-7247-24-0 1
26 Сучасні концептуальні підходи щодо управління персоналом у секторі безпеки і оборони України : тези міжвідомчої науково-практичної конференції (Хмельницький, 19 жовтня 2018 року). – Хмельницький : Вида-во НАДПСУ,2018.-516 с. 1
27 342.7(477) Мат-ли конференції Людська гідність  і права людини як основа конституційного устрою держави: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Людська гідність  і права людини як основа конституційного устрою держави» (м. Хмельницький, 19-20 жовтня 2018 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2018. – 411 с. 978-617-7572-19-9 1
28 343.81 Кубрак Р.М. Монографія Кубрак Р.М. Кримінально-виконавча характеристика засуджених з психічними відхиленнями до позбавлення волі на певний строк : монографія / Р.М.Кубрак, В.В.Лень. – Дніпро : Видавець Біла К.О., 2018. – 272 с. 978-617-645-301-7 1
29 378.147:358.4 Марченко О.Г. Монографія Марченко О.Г. Освітнє середовище у вищих військових навчальних закладах авіаційного профілю : теорія і практика формування та вдосконалення: монографія /О.Г. Марченко.- Харків : Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2018. – 412 с. 978-996-2471-77-3 1
32 342.951:37.014.5(043.3) Легенький Микола Іванович Автореферат Адміністративно-правові засади формування та реалізації державної політики у сфері освіти. 12.00.07- адміністративне право і процес;фінансове право; інформаційне право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Львів,2018 1
33 347.44 Біленко Віталій Ігорович Автореферат Договірне регулювання відносин, що виникають у зв’язку із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій Спеціальність 12.00.03- цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ,2018 1
34 347.453 Дмитренко Володимир Юрійович Автореферат Виконання іпотечного зобов’язання за цивільним законодавством України Спеціальність 12.00.03- цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ,2018 1
35 347.97/99 Бережанський Геннадій Іванович Автореферат Організаційно-правові засади реалізації права на справедливий суд:порівняльно-правовий аспект 12.00.10-судоустрій; прокуратура та адвокатура Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ,2018 1
36 347.736/.739 Кабенок Юлія Валеріївна Автореферат Правове регулювання арбітражного управління в процедурі банкрутства в Україні Спеціальність 12.00.04- господарське право,господарсько-процесуальне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ,2018 1
39 343.98:343.7 Запотоцький Андрій Петрович Автореферат Теоретичні основи та практика розслідування злочинів у сфері будівництва 12.00.09- кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ, 2018 1
341.3:341.231.14 Усманов Юрій Ільдарович Автореферат Міжнародно-правове забезпечення права на життя в умовах збройних конфліктів та ситуацій насильства всередині держави 12.00.11 «Міжнародне право» Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків,2018 1
341.224.3 Кулько Андрій Вадимович Автореферат Міжнародно-правове регулювання використання та охорони транскордонних прісних вод 12.00.11-міжнародне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук 1

2019 рік

№ п/п УДК Автор Вид роботи Бібліографія ISBN (ISSN) К-сть прим-в
1 343.81 Михайлик Д. О., Тагієв
С. Р.
Монографія Михайлик Д. О., Тагієв С. Р. Процесуальні дії суду в кримінально-виконавчому процесі України / За заг. редакцією професора Богатирьова І. Г./ Чернігів: Десна Поліграф, 2019. – 176 с. 978-617-7648-63-4 1
2 343.81 Кубрак Р.М. Монографія Кубрак Р.М.  Засуджені з психічними відхиленнями до позбавлення волі на певний строк: стан, тенденції, перспективи : монографія / Р.М. Кубрак, В.В. Лень. – Дніпро : Видавець Біла К.О., 2019. – 412 с. 978-617-645-350-5 2
3 343.83
(083.
133)
Уклад. : Р.М.Кубрак Тематич-на добірка Нормативно-правове регулювання професійної діяльності персоналу органів і установ виконання покарань : темат. Добірка / уклад. : Р.М.Кубрак. – Дніпро : Видавець Біла К.О., 2019. – 396 с. 978-617-645-339-0 2
4 343.352

(082)

Редкол.: В.В.Марчук (гл. ред.) [и др.] ; науч. ред. А.В.Солтанович Сборник научных трудов Проблемы укрепления законности и правопорядка наука, практика, тенденции : сб. науч. тр., спец. темат. изд. / ГУ «Науч.-практ. центр проблем укрепления законности и правопорядка Генер. прокуратуры Респ. Беларусь»; редкол.: В.В.Марчук (гл. ред.) [и др.] ; науч. ред. А.В.Солтанович. – Минск : Изд. центр БГУ, 2019. – Вып. 12. – 443 с. 1
5 355.233.1: [005.52+355.5] :355.457(477) О.О. Пшенична Методичні рекомендації Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до застосування методів аналізу ризиків в оперативок-розщуковій діяльності. Методичні рекомендації. – Хмельницький: вид-во НАДПСУ, 2019. -74 с. 1
6 343.976(476) Русецький О.В. Монографія Русецкий О.В. Криминология наркотизма /О.В. Русецкий; Науч.-практ. центр проблем укрепления законности и пиправопорядка Генераальной прокуратуры Респ. Беларусь. – Минск,2019. – 228 с. 978-985-6995-83-8 1
7 343.9.01 Триньова Я.О. Монографія Триньова Я.О. Біоетика кримінально-правового забезпечення протидії злочинності : монографіяч / Я.О. Триньова. – Харків : Право,2019. – 536 с. 978-966-937-666-4 1
8 355.232:358.4]:378.147(076) Марченко О.Г. Методичні рекомендації Марченко О.Г. Формування освітнього середовища у вищих військових навчальних закладах авіаційного профілю : Методичні рекомендації Замовнику, Споживачу, керівництву, науково-педагогічним працівникам, курсантам ВВНЗ авіаційного профілю / О.Г. Марченко. – Харків : ХНУПС, 2019. – 60 с. 1
9 342.5 Дудченко О.С. Монографія Конституційно-правові засади створення й функціонування органів державної влади та управління радянської України в 1920-х – першій половині 1930-х років: монографія / за заг.ред.д.ю.н., професора Г.В. Лаврик. Ніжин НДУ ім. М. Горького, 2019. 405 с. 978-617-527-216-9 1
12.00.01 12.00.01 12.00.01 12.00.01 12.00.01 12.00.01
340.1(477) Андрухів Олег Ігорович Автореферат Боротьба з дитячою безпритульністю та бездоглядністю в західних областях УРСР у 1940-1950-х роках: історико-правове дослідження 12.00.01 теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Івано-Франківськ,2019 1
340.1 Булкат Марина Сергіївна Автореферат Теоретико-правові засади судової влади: сучасний концепт. 12.00.01- теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Київ, 2019 1
340:342.722(043.3 Бачинська Ольга-Марія Ігорівна Автореферат Принцип недискримінації і механізм його реалізації (теоетико-правові аспекти) 12.00.01- теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ,2019 1
340.12(477) Гдичинський Віталій Богданович Автореферат Загальнотеоретичні засади правових парадигм 12.00.01- теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ,2019 1
340.111:340.114.3 Дзюбак Софія Василівна Автореферат Втілення функціональності в основних типах право розуміння 12.00.01- теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Івано-Франківськ,2019 1
79 347.9:342.34(477)(043.3) Дубінко Дмитро Олегович Автореферат Демократизація як закономірність модернізації українського судочинства в умовах соціальних змін 12.00.01- теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків,2019 1
340.11(477):342.726-053.6 Завальнюк Володимир Васильович Автореферат Антропологізація права як тенденція розвитку юриспруденції сучасної України 12.00.01- теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора  юридичних наук Одеса,2019 1
80 340:342.7:351.94 Качанов Євген Олександрович Автореферат Судові гарантії прав людини. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень» Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків, 2019 1
81 340.12(477) Кобко-Одарій Вікторія Сергіївна Автореферат Правовий менталітет українського народу: особливості формування та розвитку 12.00.01- теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Одеса,2019 1
340.13 Костюк Наталія Петрівна Автореферат Застосування норм права органами виконавчої влади в Україні:питання теорії і практики. Спеціальність 12.00.01- теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ, 2019 1
342.766 Левада Олена Валеріївна Автореферат Пільги й обмеження в праві:загальнотеоретична характеристика. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень». Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків, 2019. 1
82 340.1 Макаренко Лариса Олександрівна Автореферат Теоретико-методологічні аспекти пізнання та формування правової культури 12.00.01- теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Київ,2019 1
340.13/.14(043.3/.5) Матвєєва Юлія Іванівна Автореферат Принцип правової визначеності як складова верховенства права12.00.01- теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ,2019 1
340.143:321.01-029:94(477)(043.03) Мельник Марія Олександрівна Автореферат Школа правового реалізму та можливості використання її надбань у вітчизняній юриспруденції 12.00.01- теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ,2019 1
340.13 Миколаєнко Юрій Іванович Автореферат Теоретико – правові засади реалізації прав людини на свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні 12.00.01- теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ,2019 1
340.113+340.134 Наставний Богдан Едуардович Автореферат Поняття та різновиди помилок у використанні законодавчої техніки: теоретико-правове дослідження 12.00.01- теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ,2019 1
340.15:343.241 Кашарський Фелікс Володимирович Автореферат Організаційно-правові засади діяльності прокуратури в українських губерніях Російської імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. 12.00.01- теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків,2019 1
340.15+340.12 Пайда Юрій Юрійович Автореферат Права людини і релігійна свобода: соціокультурні імплікації та нормативна пропорційність 12.00.01- «Теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень» 12.0012 «Філософія права» Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора  юридичних наук Харків,2019 1
340.132:353.1(477) Радзілевич Дмитро Анатолійович Автореферат Регіональний правовий порядок в Україні: загальнотеоретичне дослідження 12.00.01- теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Одеса,2019 1
340.155.8 Савченко Катерина Юнірівна Автореферат Судова практика як елемент правової системи України 12.00.01- теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ,2019 1
340.15(477) “8/16”:35.075.1 Цушко Світлана Єфремівна Автореферат Інституціоналізація публічного представництва в українській державотворчій традиції (ІХ – середина ХVІІ ст.): історико-правове дослідження  12.00.01- теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Одеса, 2019 1
342.725:340.12](477) Шевченко Вячеслав Станіславович Автореферат Інститут державної мови в Україні: історико-правовий вимір.12.00.01-теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Івано-Франківськ, 2019 1
340.12 Ян Аронов Автореферат Професійна культура юриста та її значення у юридичній практиці 12.00.01- теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ,2019 1
340.12:342.727-048.23(477)(043.3) Ярмол Лілія Володимирівна Автореферат Свобода вираження поглядів та проблеми юридичного забезпечення її реалізації в Україні(загальнотеоретичне дослідження). 12.00.01- теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Львів, 2019 1
340.12 Яценко Ігор Станіславович Автореферат Ідейно-теоретичні засади реалізації принципу поділу влади на прикладі Республіки Польща: історико – правовий аналіз Автореферат 12.00.01- теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ,2019 1
83 12.00.02 12.00.02 12.00.02 12.00.02 12.00.02 12.00.02
342.33(043.5) Артемчук Дмитро Олександрович Автореферат Поділ державної влади в контексті конституційної юриспруденції: загальнотеоретичний і функціональний аспекти. 12.00.02-конституційне право; муніципальне право.  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ,2019. 1
342.736 Ємельянова Анна Геннадіївна Автореферат Електронна петиція як форма реалізації конституційного права на участь в управлінні державними справами. 12.00.02-конституційне право; муніципальне право.  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ, 2019 1
323.2+342.14 Гільбрут Артур Максимович Автореферат Конституційно-правові засади політичної системи України 12.00.02-конституційне право; муніципальне право.  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків,2019 1
342/8/01(477)(02) Ключковський Юрій Богданович Автореферат Принципи виробничого права: доктринальне розуміння, стан та перспективи законодавчої реалізації в Україні 12.00.02-конституційне право; муніципальне право.  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наукКиїв,2019 1
342.4 Купрій Віталій Миколайович Автореферат Конституційний процес: питання правових обмежень. 12.00.02-конституційне право; муніципальне право.  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ, 2019 1
342.34 Михайлов Михайло Борисович Автореферат Нетипові(допоміжні) форми безпосередньої демократії: теорія і конституційно-правові регулювання. 12.00.02-конституційне право; муніципальне право.  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Тернопіль, 2019 1
342.4+341.1 Могілевський Всеволод Сергійович Автореферат Роль місцевого самоврядування в становленні національного та глобального конституціоналізму: питання взаємодії та ефективності. 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Харків, 2019 1
342.25 Молчанова Юлія Юріївна Автореферат Муніціпальне регулювання здійснення членами територіальної громади права на участь у місцевому самоврядуванні. 12.00.02-конституційне право; муніципальне право.  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків, 2019 1
342.51(4) Муртіщева Аліна Олександрівна Автореферат Конституційно-правова відповідальність уряду в державах Європейського Союзу: порівняльно-правовий аналіз. 12.00.02-конституційне право; муніципальне право.  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків, 2019 1
342.5(477) Ольшанецький Ігор Володимирович Автореферат Конституційно-правові засади інституту ювенальної прокуратури.12.00.02-конституційне право; муніципальне право.  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ, 2019 1
342.729:351.752 Святенко Анна Петрівна Автореферат Право на свободу мирних зібрань в Україні та державах Європейського Союзу. 12.00.02-конституційне право; муніципальне право.  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ, 2019 1
342.72 Слободянюк Павло Леонідович Автореферат Судовий захист потерпілих як юридична гарантія прав людини в Україні. 12.00.02-конституційне право; муніципальне право.  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ,2019. 1
342(477) Шамрай В’ячеслав Вікторович Автореферат Вплив глобалізації та міждержавної інтеграції на сучасний розвиток конституційного  права:  проблеми теорії та практики. Спеціальність 12.00.02-конституційне право; муніципальне право.  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Київ, 2019 1
12.00.03 12.00.03 12.00.03 12.00.03 12.00.03 12.00.03
347.125 Ганжерлі Артур Олександрович Автореферат Відмова від суб’єктивних цивільних прав в речових правовідносинах 12.00.03 – «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків, 2019. 1
347.775 Дмитренко Вікторія Вікторівна Автореферат Правовий режим ноу-хау 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ,2019 1
347.763 Довгуша Микола Петрович Автореферат Договір транспортного експедирування 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ,2019 1
347.426.6(477) Завадська Ольга Петрівна Автореферат Умови цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану терористичним актом 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Хмельницький,2019 1
347.996 Йосипенко Соломія Тарасівна Автореферат Медіація як спосіб вирішення спорів у приватно-правових відносинах 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ,2019 1
347.78 Качуровський Вадим Валерійович Автореферат Особисті немайнові права в системі прав інтелектуальної власності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ,2019 1
347.44:616-089.843 Ковальський Михайло Миколайович Автореферат Цивільно-правове регулювання наданням медичних послуг у сфері трансплантації анатомічних матеріалів 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Івано-Франківськ, 2019 1
347.61 Кожевнікова Вікторія Олександрівна Автореферат Науково-теоретичні засади обмеження прав суб’єктів сімейних відносин 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наукТернопіль,2019 1
347.23(043.3) Кравців Ярослав Васильович Автореферат Продукти харчування як об’єкти цивільних прав 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Тернопіль,2019 1
341.9:347.9:341.6 Кривецька Олеся Володимирівна Автореферат Регулювання множинних проваджень у спорах між іноземним інвестором і державою 12.00.03 – «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ,2019
341.9:347.415 Куклєва Катерина Олександрівна Автореферат Переддоговірні зобов’язання в міжнародному приватному праві 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ,2019
347.426.6:352.07:340.134 Куцин Антон Васильович Автореферат Відшкодування шкоди, завданої органам місцевого самоврядування у сфері нормотворчої діяльності Спеціальність  12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Одеса, 2019 1
347.77.028:796 Лавренюк Олег Юрійович Автореферат Цивільно-правове регулювання відносин інтелектуальної власності у сфері спорту 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Одеса, 2019 1
341.384:347.122(477)(043.3) Лещинська-Вьонцек Магдалена Автореферат Цивільно-правова відповідальність держави у правовідносинах реституції власності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Івано-Франківськ,2019 1
347.763(477)(043.3) Лукасевич-Крутник Ірина степанівна Автореферат Договірні зобов’язання надання транспортних послуг у цивільному праві України 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Тернопіль,2019 1
347.615 Лук’янчук Олена Ігорівна Автореферат Обов’язок дітей утримувати батьків за сімейним законодавством України 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ, 2019. 1
347.4.01:368.022/.026](043.3) Міловська Надія Василівна Автореферат Теоретичні засади цивільно-правового регулювання договірних відносин зі страхування Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Київ, 2019. 1
347.457:[366.77:330.567.22](477)(043/3) Муляр Мирослава Сергіївна Автореферат Цивільно-правове регулювання споживчого кредитування в Україні 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ, 2019. 1
347.94 Олійник Андрея Іванівна Автореферат Особливості формування системи доказів та меж доказування в справах окремого провадження: теорія та практика 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Івано-Франківськ, 2019. 1
347.266 Предчук Тетяна Василівна Автореферат Договір про встановлення сервітуту за цивільним законодавством України 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ, 2019. 1
340.05;341.9 Перестюк Наталія Миколаївна Автореферат Правова кваліфікація в міжнародному приватному праві на прикладі англосаксонського трасту 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ, 2019. 1
347.77(78) Пономарьова Олена Олександрівна Автореферат Цивільно-правові аспекти реалізації майнових прав інтелектуальної власності в сфері медицини в Україні 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Тернопіль, 2019. 1
347.9 Симбірська Єлизавета Володимирівна Автореферат Належність і допустимість доказів у цивільному процесі України 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ, 2019. 1
347.65/.68(477) Сухарєва Анна Олександрівна Автореферат Посвідчення заповіту посадовою,службовою особою Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Тернопіль, 2019. 1
347.93+347.634 Стопченко Катерина Олександрівна Автореферат Судочинство у справах про оспорювання батьківства та материнства 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ, 2019. 1
347.15/.17:614.256 Терешко Христина Ярославівна Автореферат Інформація як об’єкт цивільних правовідносин у сфері медичного обслуговування 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ, 2019. 1
341.94 Трощенко Ірина Олександрівна Автореферат Уніфікація колізійних норм у сфері не договірних зобов’язань в Європейському Союзі та законодавство України 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ, 2019. 1
347.66:347.235(477) Уразовська Ольга Сергіївна Автореферат Спадкування права на земельну ділянку за законодавством України Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Одеса,2019 1
347.615 Ханович Євгенія Дмитрівна Автореферат Правове регулювання аліментних зобов’язань батьків по утриманню дітей 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ,2019 1
341.981:347.61 Черняк Юлія Валеріївна Автореферат Уніфікація норм міжнародного цивільного процесу: Проблемні питання теорії і судової практики вирішення сімейних спорів Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ,2019 1
12.00.04 12.00.04 12.00.04 12.00.04 12.00.04 12.00.04
346.5 Авер’янова Євгенія Володимирівна Автореферат Правове регулювання ліцензування господарської діяльності Спеціальність 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ,2019 1
346.21 Аветисян Маргарита Робертівна Автореферат Організаційно-правова форма господарювання Спеціальність 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Вінниця,2019 1
346.92:347.734-347.736 Возняковська Кристина Анатоліївна Автореферат Господарсько-правове регулювання відносин неспроможності банків Спеціальність 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук  Одеса,2019 1
346.9 Гушилик Світлана Миколаївна Автореферат Представництво у господарському судочинстві 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук  Кривий Ріг,2019 1
346:339.166.5+347.77/78 Демченко Ярослав Олександрович Автореферат Господарсько-правові аспекти реалізації майнових прав інтелектуальної власності, їх охорони та захисту в Україні Спеціальність 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ,2019 1
346.7:620.9(477) Кулик Олег Ігорович Автореферат Господарсько-правове забезпечення стимулювання виробництва енергії з використанням альтернативних джерел Спеціальність 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Вінниця,2019 1
346.3:347.42:346.542 Петруня Валентина Вікторівна Автореферат Поняття та система способів захисту прав суб’єктів господарювання Спеціальність 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Одеса,2019 1
346.21 Полякова Крістіна Вікторівна Автореферат Господарська компетенція органів місцевого самоврядування Спеціальність 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ,2019 1
346.9 Попков Павло Олександрович Автореферат Мирова угода в господарському процесі Спеціальність 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Кривий Ріг,2019 1
346.21:347.211 Смітюх Андрій Володимирович Автореферат Корпоративні права та корпоративні паї (частки): теоретико – правові засади Спеціальність 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Київ,2019 1
346.5 Солодченко Сергій Вікторович Автореферат Правове забезпечення реалізації контрольних функцій суб’єктів господарювання Спеціальність 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ, 2019 1
12.00.05 12.00.05 12.00.05 12.00.05 12.00.05 12.00.05
349.3 Алієва Саміра Тарлан Кізи Автореферат Соціальне забезпечення працівників-мігрантів в Україні та країнах ЄС Спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ,2019 1
349.2 Андрєєв Андрій Васильович Автореферат Проблеми правового регулювання кадрового забезпечення державної служби України Спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора  юридичних наук Київ,2019 1
349.2 Бабенко Едуард Вадимович Автореферат Доктрина захисту трудових прав працівників при припиненні трудових правовідносин Спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наукКиїв,2019 1
349.2 Бонтлаб Василь Васильович Автореферат Проблеми теорії та практики нормативно-правового регулювання вирішення трудових спорів (конфліктів) Спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора  юридичних наук Київ,2019 1
349.2 Ганечко Олена Миколаївна Автореферат Трудові правовідносини у сфері оплати праці в Україні Спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ,2019 1
311.106 Вайленко Ганна Олександрівна Автореферат Правове регулювання розірвання трудового договору за п. 3 ст. 41 КЗПП України Спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Кривий Ріг,2019 1
349.22:331.108.6(477+4-6ЄС) Дудін Віталій Миколайович Автореферат Диференціація правового регулювання трудових відносин в Україні та державах ЄС 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Кривий Ріг,2019 1
349.2 Зубрицький Микола Іванович Автореферат Проблеми юридичної відповідальності державних службовців у трудовому праві України Спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Київ,2019 1
349.2:331.101(477) Коротких Андрій Юрійович Автореферат Проблеми юридичної відповідальності державних службовців за трудовим законодавством України Спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Київ,2019 1
349.2 Малишевська Зоя Ярославівна Автореферат Правове регулювання режиму робочого часу в Україні Спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ,2019 1
349.2 Медвецька Ольга Олексіївна Автореферат Правове регулювання охорони праці творчих працівників Спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук  Київ,2019 1
349.2 Орлова Наталія Геннадіївна Автореферат Особливості правового регулювання трудових відносин працівників водного транспорту Спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків,2019 1
349.2 Панченко Максим Вадимович Автореферат Правовий механізм забезпечення гідної праці державних службовців України Спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Київ,2019 1
349.2 Парінов Андрій Борисович Автореферат Гарантійні та компенсаційні виплати у трудовому праві України Спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ,2019 1
349.2 Платонова Ганна Валеріївна Автореферат Правове регулювання строків у трудовому праві України Спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ,2019 1
349.3 Сокоринський Юрій Володимирович Автореферат Доктрина правового регулювання пенсійного забезпечення в Україні Спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора  юридичних наук Київ,2019 1
349.2 Тісецька Аліна Анатоліївна Автореферат Правове регулювання праці жінок за законодавством України Спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ,2019 1
349.2 Саленко Ірина Володимирівна Автореферат Правове регулювання раціонального використання робочого часу Спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ,2019 1
349.2 Сиротнікова Яна Євгенівна Автореферат Юридичні фікції в трудовому праві України 12.00.05 – «Трудове право; право соціального забезпечення» Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків,2019 1
349.3:364.322 Соловйов Олексій Володимирович Автореферат Правове регулювання загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності 12.00.05 – «Трудове право; право соціального забезпечення» Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків,2019 1
349.2 Ткаченко Дмитро Володимирович Автореферат Правове регулювання відсторонення судді від виконання посадових обов’язків Спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ,2019 1
349.2 Чернега Роман Тарасович Автореферат Концепція правового забезпечення охорони праці в контексті євроінтеграції України Спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Київ,2019 1
349.24:331.4 Яковлєв Олександр Анатолійович Автореферат Правові засади встановлення умов праці за трудовим законодавством України 12.00.05 – «Трудове право; право соціального забезпечення» Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора  юридичних наук Харків,2019 1
12.00.06 12.00.06 12.00.06 12.00.06 12.00.06 12.00.06
349.6 Джерелій Валерій Вікторович Автореферат Правова охорона навколишнього природного середовища в містах 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне прав; природоресурсне право» Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата  юридичних наук Харків, 2019 1
349.6(477) Жидан Орест Степанович Автореферат Правовий режим боліт в Україні 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне прав; природо ресурсне право» Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата  юридичних наук Київ,2019 1
349.41 Заплітна Ірина Анатоліївна Автореферат Правове забезпечення паювання земель в Україні 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне прав; природоресурсне право» Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата  юридичних наук Київ, 2019 1
349.412 Зубрицький Олександр Володимирович Автореферат Правове регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні та країнах ЄС: проівняльно -правовий аспект Спеціальність  12.00.06 земельне право; аграрне право; екологічне прав; природоресурсне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата  юридичних наук Київ, 2019 1
349.6 Левіна Галина Миколаївна Автореферат Правова охорона та використання рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів диких тварин 12.00.06 -земельне право; аграрне право; екологічне прав; природоресурсне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата  юридичних наук Київ,2019 1
349.6 Нестерова Наталія Іванівна Автореферат Принцип раціонального використання природних ресурсів в екологічному праві України 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне прав; природоресурсне право» Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата  юридичних наук Харків, 2019 1
349.4 Одарюк Михайло Павлович Автореферат Правове регулювання процедур у земельному праві 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне прав; природоресурсне право» Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата  юридичних наук Харків,2019 1
349.4 Осадчий Сергій Юрійович Автореферат Правові засади використання та охорони земель трубопровідного транспорту 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне прав; природоресурсне право» Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата  юридичних наук Харків, 2019 1
349.6+349.41+349.42 Смолярчук Роман Федорович Автореферат Правовий режим лісів колишніх колективних сільськогосподарських підприємств 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне прав; природоресурсне право» Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата  юридичних наук Київ,2019 1
349.412:340.136(477) Чирик Альона Олегівна Автореферат Спільна часткова власність на земельну ділянку за земельним законодавством України 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне прав; природоресурсне право» Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата  юридичних наук Харків, 2019 1
12.00.07 12.00.07 12.00.07 12.00.07 12.00.07 12.00.07
[347.73:336.22](477) Баїк Оксана Іванівна Автореферат Понятійно-категоріальний апарат податкового права України 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Львів, 2019. 1
342.9:351.77(043.3) Белей Єлізавета Несторівна Автореферат Адміністративно-правове забезпечення діяльності публічної адміністрації у сфері охорони громадського здоров’я. 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ, 2019 1
347.965:342.924 Брода Аліна Юріївна Автореферат Правова допомога адвоката в адміністративному процесі 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Київ, 2019. 1
342.951:351.82 Борсук Наталія Яківна Автореферат Організаційно-правове забезпечення управління комунальною власністю в Україні. Спеціальнісь 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Київ, 2019 1
347.73:336 Василенко Сергій Вікторович Автореферат Правове регулювання податкового контролю в Україні 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Запоріжжя,2019 1
342.951(477) Васильчук Богдан Геннадійович Автореферат Прокуратура як суб’єкт адміністративного права України. 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Дніпро, 2019 1
342.95:67/68(477) Ващук Наталія Федорівна Автореферат Адміністративно-правове регулювання у сфері легкої промисловості України. 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ,2019 1
342.97(477) Вінецька Роза Михайлівна Автореферат Правове регулювання надання адміністративних послуг у сфері освітньої діяльності. 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ, 2019. 1
342.95 Власенко Дмитро В’ячеславович Автореферат Національна поліція України: адміністративно-правові аспекти формування і розвитку.12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ, 2019 1
347.73 Вороновська Крістіна Олександрівна Автореферат Економічна обґрунтованість податків і зборів 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Запоріжжя, 2019 1
342.9:351.711(477) Голоднова Тетяна Станіславівна Автореферат Контроль як гарантія законності управління майном військових формувань України: адміністративно-правові засади. Спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Ірпінь, 2019. 1
347.962(477) Гоптарєв Олександр Ігорович Автореферат Адміністративно-правові засади забезпечення принципу відкритості адміністративного судочинства в період розбудови громадянського суспільства 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Кривий Ріг,2019 1
342.98:35.076 Грінь Андрій Анатолійович Автореферат Дискреційні повноваження органів виконавчої влади України та їх реалізація. 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ, 2019. 1
342.924:341 Гуд Анна Миколаївна Автореферат Адміністративний договір як форма договірного регулювання адміністративно – правових відносин. 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ, 2019 1
342.922 Демидова Марія Олександрівна Автореферат Адміністративно-правовий статус суб’єктів публічного адміністрування 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Дніпро,2019 1
342.9 Дяковський Олександр Сергійович Автореферат Правове забезпечення захисту персональних даних. 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Дніпро,2019 1
342.9 Демків Денис Миколайович Автореферат Адміністративно-правове забезпечення взаємодії спеціалізованої антикорупційної прокуратури з іншими правоохоронними органами. 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Тернопіль, 2019 1
342.922 Єлісєєва Марина Вікторівна Автореферат Адміністративно-правовий аспект ліцензування суб’єктів здійснення приватної охоронної діяльності. 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Тернопіль,2019 1
342.922: 340.11 Жванко Юрій Петрович Автореферат Адміністративно-правові засади діяльності національної поліції України у сфері дозвільної системи в умовах особливих правових режимів. 12.00.07-адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.     Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ, 2019 1
347.73 Казацька Маріанна Дмитрівна Автореферат Правове регулювання акцизного податку в Україні 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Київ,2019 1
347.73:347.9 Карпушова Катерина Геннадіївна Автореферат Судові акти в системі податково-правового регулювання Спеціальність 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Київ, 2019. 1
342.922 Кихтюк Роман Миколайович Автореферат Правові засади процесуального статусу сторін в адміністративному судочинстві. 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ,2019 1
[342.951:37.014.5](477) Клубань Марія Володимирівна Автореферат Адміністративно-правові засади впровадження електронної освіти в Україні. 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ,2019 1
342ю951:614](477) Книш Сергій Володимирович Автореферат Адміністративно-правові відносини у сфері охорони здоров’яв Україні. Спеціальність 12.00.07-адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Тернопіль, 2019 1
342.9:636.02 Ковальова Світлана Сергіївна Автореферат Організаційно-правові засади племінної справи у тваринництві України. 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ,2019 1
342.92 Ковбасюк Віталій Васильович Автореферат Правовідносини у сфері адміністративного судочинства:засади правового регулювання. 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ, 2019 1
343.973: 343.352 Косиця Ольга Олексіївна Автореферат Адміністративно-правовий механізм забезпечення прав викривачів в Україні Спеціальність 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Суми,2019 1
342.951:628.47(477) Кравченко Михайло Георгійович Автореферат Управління побутовими відходами в Україні: адміністративно-правовий аспект. Спеціальність 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.      Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ, 2019 1
342.6 Крикун Віктор Борисович Автореферат Адміністративно-правове регулювання економіки України в кризових умовах. 12.00.07.- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Одеса, 2019. 1
342.922 Круговий Олексій Олександрович Автореферат Адміністративні процедури реалізації арештованого нерухомого майна через електронні торги. 12.00.02-конституційне право; муніципальне право.  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Дніпро, 2019 1
336.22 Кушнір Ігор Миколайович Автореферат Будівельна діяльність як об’єкт податково-правового регулювання:проблеми законодавства, теорії та практики. 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Київ, 2019. 1
342.951:004

334.012.42

Лисенко Сергій Олексійович Автореферат Адміністративно-правові засади інформаційної безпеки підприємництва. Спеціальність 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Київ, 2019 1
342.9:351.72.004(477) Литвин Наталія Анатоліївна Автореферат Адміністративно-правове забезпечення інформаційної діяльності органів Державної фіскальної служби України. 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Ірпінь, 2019. 1
351.741 Ліщук Богдан Вікторович Автореферат Адміністративно-правове забезпечення тактичної підготовки поліцейських в Україні. 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ, 2019 1
342.56(477)(043.5) Лученко Марина Михайлівна Автореферат Принципи пропорційності в адміністративному судочинстві. 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Запоріжжя,2019 1
342.951 Мамчур Лідія Олександрівна Автореферат Адміністративно-правові засади взаємодії правоохоронних органів України з публічними інституціями. 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Тернопіль, 2019 1
342.9 Моісєєв Михайло Сергійович Автореферат Адміністративно-правовий статус державного бюро розслідувань України. Спеціальність 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Суми, 2019 1
342.9.(343.6(037) Мороз Євген Степанович Автореферат Органи державного фінансового контролю як суб’єкти адміністративно-деліктного процесу в Україні. Спеціальність 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ, 2019 1
342.922:351.746 Мосейко Анжела Геннадіївна Автореферат Публічне адміністрування у сфері національної безпеки України. 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Запоріжжя, 2019 1
342.95(477) Нестор Наталія Володимирівна Автореферат Адміністративно-правове забезпечення  контролю за діяльністю судів(суддів) в Україні. Спеціальність 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Суми, 2019 1
342.9 Новицька Марина Миколаївна Автореферат Адміністративно-правове регулювання трансплантації анатомічних матеріалів людини в Україні. Спеціальність 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Суми, 2019 1
342.92:342.729 Онищенко Сергій Миколайович Автореферат Адміністративно-правове забезпечення права на мирні зібрання. 12.00.07-адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.     Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ, 2019 1
342.9:342.56(477) Поворознюк Микола Іванович Автореферат Адміністративний позов як засіб реалізації прав громадян на судовий захист в публічно-правових відносинах. 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ,2019 1
342.6:347.987.1:342.92 Петренко Павло Дмитрович Автореферат Теоретико-правові проблеми організації діяльності органів виконавчої влади в Україні в контексті європейського досвіду. 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ, 2019 1
342.6:342.922(477) Перун Тарас Степанович Автореферат Адміністративно-правовий механізм забезпечення інформаційної безпеки в Україні. 12.00.07 « Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Львів, 2019. 1
342:35.081:347.122:005.581(043.3) Припутень Дмитро Сергійович Автореферат Примус у службовому праві: теорія, досвід та практика реалізації. 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Запоріжжя,2019 1
347.73:336 Радченко Олег Миколайович Автореферат Формування та розвиток бюджетно-процесуальних правовідносин в Україні 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Запоріжжя,2019 1
347.73 Рачинський Руслан михайлович Автореферат Правові засади адміністрування податків та зборів в Україні 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандиддата юридичних наук Запоріжжя,2019 1
342.951(477) Рєзнік Олег Миколайович Автореферат Адміністративно-правові засади діяльності правоохоронних органів із забезпечення фінансово-економічної безпеки України. 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Суми, 2019 1
342.9+349.6+553.3/9 Рибалка Кристина Ігорівна Автореферат Адміністративно-правові засади здійснення публічного управління у галузі використання та охорони земель запасу України. 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Запоріжжя, 2019. 1
342.9:[347.998.85.03/.04](477)(043.5) Рой Олег Володимирович Автореферат Правові акти суб’єктів владних повноважень як предмет публічно-правового спору. 12.00.02-конституційне право; муніципальне право.  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ, 2019 1
342.951.796(477) Романенко Людмила Віталіївна Автореферат Організаційно-правові засади управління фізичною культурою та спортом в Україні. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».     Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків, 2019 1
347.73 Сагайдак Валерій Вікторович Автореферат Податково-правовий режим нерухомого майна в Україні 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.(081- Право) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Дніпро,2019 1
[336.1:339.7]+341.1 Салій Соломія Любомирівна Автореферат Правове регулювання публічної фінансової діяльності в Україні у контексті взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Тернопіль,2019 1
347.73:614.2(477) Скріпкін Сергій васильович Автореферат Правове регулювання публічних видатків в галузі охорони 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Запоріжжя,2019 1
342.951-351.745 Топчій Юрій Михайлович Автореферат Адміністративно-правові аспекти діяльності комунальних охоронних підприємств (муніципальної варти). 12.00.07- міжнародне право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Одеса, 2019 1
347.73 Тулянцева Валерія Андріївна Автореферат Фінансово-правове регулювання діяльності позабюджетних державних цільових фондів в Україні 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Запоріжжя, 2019 1
342.9 Хамзін Тимур Рафаїлович Автореферат Адміністративно-правові засади діяльності органів державної влади в процесі переміщення через митний кордон України товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності. 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.      Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Дніпро, 2019 1
342.951:351.741 Цуркан Олексій Петрович Автореферат Адміністративно-правові засади професійного навчання поліцейських. 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Кривий Ріг, 2019. 1
347.73 Чинчин Олена Вікторівна Автореферат Фінансово-правове регулювання виконання місцевих бюджетів за доходами в Україні 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Запоріжжя, 2019 1
342.9 Юшкевич Христина Василівна Автореферат Адміністративно-правові засади охорони та захисту лісового фонду України. 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Запоріжжя, 2019 1
342.922(422) Ющенко Тетяна Василівна Автореферат Процесуальна правосуб’єктність органів місцевого самоврядування в адміністративному праві України. 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Дніпро, 2019 1
12.00.08 12.00.08 12.00.08 12.00.08 12.00.08
343.352 Бабіков Олександр Петрович Автореферат Кримінально-правова характеристика пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди службовій особі юридичної особи приватного права 12.00.08-кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків,2019 1
343.241 Бабанли Расім Шагінович Автореферат Призначення покарання в Україні: теоретико-прикладні засади Спеціальність 12.00.08-кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Київ,2019 1
344.22(477) Бадюков Юрій Вячеславович Автореферат Кримінально-правова характеристика поганого поводження з військовополоненими (ст.434 Кримінального кодексу України) 12.00.08-кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Харків,2019 1
343.535 Баличев Олег Юрійович Автореферат Спеціальні види співучасті у тероризмі за кримінальним законодавством України 12.00.08-кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Запоріжжя,2019 1
343.272(477) Бідна Оксана Іванівна Автореферат Конфіскація за кримінальним правом України 12.00.08-«Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків,2019 1
343.6:343.85 Беспаль Ольга Леонідівна Автореферат Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам проти життя та здоров’я дітей, що вчиняються в сім’ї 12.00.08-кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Запоріжжя,2019 1
343.9:343.851 Буркаль Віта Сергіївна Автореферат Протидія транснаціональній організованій злочинності у сфері економіки 12.00.08-кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Ірпінь,2019 1
343.236(477+438) Вакула Ірина Юріївна Автореферат Стадії вчинення злочину за кримінальним правом України та республіки Польща: порівняльно-правове дослідження 12.00.08-кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Львів,2019 1
343.3/.7(477)(043.3_ Гринишин Орест Анатолійович Автореферат Кримінально-правова охорона свободи договору 12.00.08-кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ,2019 1
343..2/7(477) Винник Анна Олегівна Автореферат Спеціальна конфіскація майна як інший захід кримінально-правового характеру за кримінальним правом України 12.00.08-кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Львів,2019 1
343.53343.9(043.5) Дунас Михайло Омелянович Автореферат Кримінологічні заходи запобігання злочинам у сфері господарської діяльності, які вчиняються службовими особами12.00.08-кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Львів,2019 1
343.9:343.77(477) Заічко Олена Вікторівна Автореферат Кримінологічна характеристика та запобігання незаконній порубці лісу 12.00.08-кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків,2019 1
343.81 Звоненко Олена Олександрівна Автореферат Кримінальна відповідальність за порушення правил,норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху 12.00.08-кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ,2019 1
343.9:351.74(477) Єрмолаєва-Задорожня Світлана Вікторівна Автореферат Кримінологічна характеристика перешкоджання службовій діяльності працівників правоохоронних органів та його запобігання 12.00.08-кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків,2019 1
343.342 Кабанець Людмила Валеріївна Автореферат Засоби запобігання незаконному позбавленню волі або викраденню людини: міжнародний досвід 12.00.08-кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Ірпінь,2019 1
344.13 Карпенко Микола Іванович Автореферат Теоретикр-методологічне дослідження злочинів проти встановленого порядку несення військової служби за кримінальним кодексом України 12.00.08-кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук, Ірпінь,2020 1
343.347-052 Катеринчук Катерина Володисирівна Автореферат Кримінально-правова охорона здоров’особи: доктринальні, законодавчі та правозастосовні проблеми 12.00.08-кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора  юридичних наук Ірпінь, 2019 1
343.731 Кізменко Євген Володимирович Автореферат Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами: кримінологічна характеристика та запобігання (ст.. 263 КК України) 12.00.08-кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків,2019 1
343.31(477) Климосюк Андрій сергійович Автореферат Кримінальна відповідальність за диверсію 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків, 2018 1
343.535 Ключик Юлія Валеріївна Автореферат Кримінальна відповідальність за злочини, пов’з банкрутством 12.00.08-кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Запоріжжя,2019 1
343.81 Колб Іван Олександрович Автореферат Застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї до засуджених в Україні: теоретичні, правові та практичні засади Спеціальність 12.00.08-кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Київ,2019 1
343(477)(091) Колос Михайло Іванович Автореферат Українське кримінальне право: походження, розвиток і сучасність 12.00.08-кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Ірпінь,2019 1
343.9:345.533(477) Костюк Володимир Володимирович Автореферат Кримінологічна характеристика злочинності у сфері інтелектуальної власності 12.00.08-кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Ірпінь,2019 1
343.214 Котяй Тетяна Вікторівна Автореферат Тлумачення закону про кримінальну відповідальність: поняття, види, значення 12.00.08-кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків,2019 1
343.62:343.85 Кузнєцов Микола Григорович Автореферат Домашнє насильство: кримінологічна характеристика та запобігання 12.00.08-кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ,2019 1
343.8:343.71 Лісниченко Лілія Василівна Автореферат Кримінологічна характеристика і заходи запобігання грабіжникам та розбійним нападам 12.00.08-кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ,2019 1
343.85 Максіменцев Максим Геннадійович Автореферат Кримінологічні засади протидії злочинності у сфері надрокористування 12.00.08-кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Харків,2019 1
343.23 Маслова Олена Олегівна Автореферат Кримінально-правова характеристика обстановки вчинення злочину 12.00.08-кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків,2019 1
343.91(477) Ніколенко Роман Олегович Автореферат Кримінально-правова протидія зловживаннюповноваженнями особами,які надають публічні послуги 12.00.08-кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук  Одеса,2019 1
343.546 Омецинська Вероніка Юріївна Автореферат Кримінально-правова охорона статевої недоторканності дитини 12.00.08-кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Львів,2019 1
343.228 Орловський Богдан Михайлович Автореферат Право на необхідний захист від злочинних посягань в національному та зарубіжному кримінальному законодавстві: порівняльно-правове дослідження 12.00.08-кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора  юридичних наук Харків,2019 1
343.237(477) Орловський Руслан Семенович Автореферат Інститут співучасті в кримінальному праві України 12.00.08-кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Харків,2019 1
343.2/.7 Піцик Юрій Миколайович Автореферат Кіберзлочини проти власності: кримінально-правова та кримінологічна характеристика Спеціальність 12.00.08-кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ,2019 1
343.265.2 Плахотник Ганна Василівна Автореферат Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років 12.00.08-кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків,2019 1
343.28 Попій Дмитроитро Сергійович Автореферат Призначення покарання за незакінчений злочин в кримінальному праві України 12.00.08-кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків,2019 1
343.34 Попович Ольна Станіславівна Автореферат Терористичний акт: поняття,склад злочину,кваліфікація 12.00.08-кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків, 2019 1
343.621 Романюк Христина Ігорівна Автореферат Кримінальна відповідальність за незаконне проведення аборту 12.00.08-кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Львів,2019 1
343.9:343.56(477) Рябчук Святослав Володимирович Автореферат Кримінологічна характеристика та запобігання гральному бізнесу 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків, 2018 1
343 Тельпіс Микита Вікторович Автореферат Кримінально-правова характеристика знарядь та засобів вчинення злочину 12.00.08-кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків,2019 1
343.811 Тернавська Анастасія Андріївна Автореферат Запобігання суїциду серед засуджених у виправних колоніях України 12.00.08-кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук  Київ,2019 1
343.9 Сокуренко Віталій Валерійович Автореферат Кримінологічна характеристика та протидія злочинності у сфері фізичної культури і спорту 12.00.08-кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків,2019 1
343.9:343.34 Торбєєв Микола олександрович Автореферат Злочини проти радіаційної безпеки: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання 12.00.08-кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Запоріжжя,2019 1
343.611.1 Черепій Петро Петрович Автореферат Кримінальна відповідальність за умисне вбивство з особливою жорстокістю за законодавством України 12.00.08-кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук  Ірпінь,2019 1
343.352.3:343.352.4 Чернега Юрій Олександрович Автореферат Відповідальність за підкуп за кримінальним правом України 12.00.08-кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Львів,2019 1
343.85 Шайтуро Ольга Павлівна Автореферат Кримінологічні засади діяльності органів місцевого самоврядування у сфері протидії злочинності 12.00.08-кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків,2019 1
343.222.4:343.74(477) Федулова Інна Миколаївна Автореферат Кримінальна відповідальність за протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації 12.00.08-кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Львів,2019 1
12.00.09 12.00.09 12.00.09 12.00.09 12.00.09
343.10 Аракелян Роза Фердінандівна Автореферат Впровадження інституту медіації в кримінальне процесуальне законодавство України 12.00.09-кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Ірпінь,2019 1
343.98:343.615 Бондаренко Олена Григорівна Автореферат Розслідування заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого 12.00.09-кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ,2019 1
343.13 Варшавець Ярослав Леонідович Автореферат Криміналістична характеристика злочинів, вчинених проти інкасації грошових коштів шляхом розбою 12.00.09-кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ,2019 1
343.148(477) Воробчак Андрій Романович Автореферат Висновок експерта як джерело доказів у кримінальному провадженні 12.00.09-кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Одеса,2019 1
343.985 Воронін Володимир Іванович Автореферат Розслідування умисних вбивств,учинених на замовлення з використанням вибухових пристроїв 12.00.09-кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ,2019 1
343.135(477) Гончарова Олена Вікторівна Автореферат Теорія та практика відмови від підтримання державного обвинувачення 12.00.09-кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук  Одеса,2019 1
343.345-053.6:343.226:]343.1(043.5 Довгань Андрій Ігорович Автореферат Методика розслідування втягнення неповнолітнього у заняття жебрацтвом 12.00.09-кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Лювів,2019 1
343.345-053.6:343.226:]343.1(043.5) Коваленко Ігор Петрович Автореферат Заявник як суб’єкт кримінально-процесуальних відносин 12.00.09-кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Одеса,2019 1
343.139(477) Завидняк Володимир Іванович Автореферат Судовий прецедент в кримінальному судочинстві України12.00.09-кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Ірпінь,2019 1
343.985:351.751(477) Ковтун Олександр Вікторович Автореферат Доказування у кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані із перешкоджанням законній професійній діяльності журналістів 12.00.09-кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ ,2019 1
343.132.2 Комарова Марта Василівна Автореферат Правові та організаційні засади обшуку у кримінальному провадженні 12.00.09-кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук  Київ,2019 1
336.14.027:628.4.032]:343.1(043.5) Лилик Віктор Анатолійович Автореферат Методика розслідування нецільового використання бюджетних коштів, виділених на роботу з відходами12.00.09-кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Львів,2019 1
343.163:343.102 Лупашку Сергій Вікторович Автореферат Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень у сфері земельних відносин 12.00.09-кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ,2019 1
343.141/143 Маілунц Белла Еріківна Автореферат Суб’єкти кримінального переслідування у досудовому провадженні та у провадженні в суді першої інстанції 12.00.09-кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Одеса,2019 1
343.982 Морозов Демид Анатолійович Автореферат Розслідування незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи конопель 12.00.09-кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ, 2019 1
343.985.7 Негрич Назарій Михайлович Автореферат Криміналістична характеристика та особливості розслідування завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності 12.00.09-кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ,2019 1
343.126(477) Січко Вадим Олександрович Автореферат Обрання, скасування або зміна запобіжного заходу у судовому провадженні 12.00.09-кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків,2019 1
343.977.343 Свінціцька Олена Петрівна Автореферат Розслідування торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації 12.00.09-кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ,2019 1
343.982.32:323(477) Сідєльніков Артем Вікторович Автореферат Спеціальні знання в діяльності адвоката-захисника 12.00.09-кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ,2019 1
343.131(477) Станкович Михайло Іванович Автореферат Межі доказування у кримінальному провадженні 12.00.09-кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук  Київ,2019 1
343.977 Шаранич Роман Сергійович Автореферат Розслідування злочинів у сфері банківського кредитування 12.00.09-кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ,2019 1
343.13/.14:[351.08:343.37](477)(02) Шевчишен Артем Вікторович Автореферат Проблеми доказування стороною обвинувачення у досудовому розслідуванні корупційних злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг 12.00.09-кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук  Київ,2019 1
12.00.10 12.00.10 12.00.10 12.00.10 12.00.10 12.00.10
347.965 Бірюкова Аліна Миколаївна Автореферат Правовий статус адвоката і адвокатури: вітчизняна модель у контексті процесів глобалізації 12.00.10- судоустрій ; прокуратура та адвокатура Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук  Київ,2019 1
343.163 Єременко Юрій Анатолійович Автореферат Правові та організаційні основи спеціалізації органів прокуратури в Україні 12.00.10- судоустрій ; прокуратура та адвокатура Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук  Київ,2019 1
342.726-0536+342.962.-027.561:159.9 Лакатош Наталія Йосипівна Автореферат Організайно-правові основи ювенальної юстиції в Україні. 12.00.10-судоустрій; прокуратура та адвокатура. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ,2019. 1
347.965.2 Пацкан Наталія Василівна Автореферат Організаційно-правові засади доступу до адвокатської діяльності 12.00.10- судоустрій; прокуратура та адвокатура Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ, 2019. 1
343.163 Сляднєва Катерина Анатоліївна Автореферат Диспозитивність як організаційна складова участі прокурора в кримінальному провадженні в Україні 12.00.10- судоустрій ; прокуратура та адвокатура Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук  Київ,2019 1
12.00.11 12.00.11 12.00.11 12.00.11 12.00.11 12.00.11
341.24:349.6 Ахметов Ростислав Рустемович Автореферат Правове регулювання ринку природного газу в ЄС Спеціальність 12.00.11- міжнародне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук  Київ,2019 1
342.728 Бернацький Богдан Віталійович Автореферат Формування української моделі заборони політичних партій у світлі стандартів і практик. Спеціальність 12.00.07- міжнародне право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ, 2019 1
343.23(477:4-6ЄС)(043.3) Боднар Наталія Анатоліївна Автореферат Правове регулювання співробітництва між Україною та Європейським Союзом у сфері юстиції Спеціальність 12.00.07- міжнародне право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ, 2019 1
341.1+341.783 Гольденберг Тетяна Володимирівна Автореферат Правовий статус Всесвітньої організації охорони здоров’я. Спеціальність 12.00.11 – міжнародне право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Одеса,2019 1
341.6(043.3) Гринчак Ірина Володимирівна Автореферат Міжнародний третейський суд як засіб регулювання міжнародних спорів. 12.00.11 – міжнародне право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ,2019 1
341.1/8 Задорожна Світлана Михайлівна Автореферат Теорія і практика функціонування загальних принципів сучасного міжнародного права. Спеціальність 12.00.11 – міжнародне право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Київ,2019 1
341.22 Каспрук Оксана Сергіївна Автореферат Еволюція міжнародно-правового регулювання міжнародних транспортних коридорів. Спеціальність 12.00.11 – міжнародне право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ,2019 1
341.64 Комарова Тетяна Вя’чеславівна Автореферат Суд Європейського Союзу: розвиток судової системи і практики тлумачення права ЄС 12.00.11 – міжнародне право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Київ,2019 1
341.1+341.783 Мазуренко Влада Віталіївна Автореферат Міжнародно-правова спадщина П.Є. Казанського. Спеціальність 12.00.11 – міжнародне право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Одеса,2019 1
342.951:351.82 Маловацький Олексій Володимирович Автореферат Міжнародно-правова відповідальність держави за знищення цивільного повітряного судна. 12.00.11-міжнародне право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ,2019 1
341:349.6 Спектор Ольга Михайлівна Автореферат Міжнародно-правове регулювання сфери природо ресурсних відносин 12.00.11-міжнародне право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Київ,2019 1
341.12:339.92 Тичина Вікторія Павлівна Автореферат Міжнародно-правовий статус організації економічного співробітництва та розвитку 12.00.11 – міжнародне право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків, 2019 1
341.215.43 Тулба Катерина Григорівна Автореферат Правове регулювання міжнародних поїздок громадян у міжнародних договорах України. 12.00.11 – міжнародне право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ,2019 1
341.217:340.134 Шведа Ольга Сергіївна Автореферат Міжнародно-правове регулювання інституту лобіювання. 12.00.11 – міжнародне право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ,2019 1
12.00.12 12.00.12 12.00.12 12.00.12 12.00.12 12.00.12
340.12 Гладун Галина Ігорівна Автореферат Правова допомога як соціальний феномен 12.00.12 – філософія права Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Хмельницький,2019 2
340.12 Кучеренко Наталія Василівна Автореферат Аксіологічні засади сучасної університетської освіти: правові підходи 12.00.12 – філософія права Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Хмельницький,2019 1
340.12 Левицька Оксана Володимирівна Автореферат Істина у праві: гносеологічний вимір 12.00.12 – філософія права Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Львів,2019 1
340.12:316.624-053.2/.6](043.3) Муринець Наталія Ярославівна Автореферат Девіантна поведінка дитини: правовий вимір 12.00.12 – філософія права.  Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Хмельницький,2019 2
13.00.01 13.00.01 13.00.01 13.00.01 13.00.01 13.00.01
37.014.1:[372.46-058.865(477)(73):811.11‘243 Бєловецька Ліна Едуардівна Автореферат Педагогічна підтримка усиновлених дітей з України в США в опануванні англійської мови 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Київ, 2019 1
376-056.45(73+71+410)(043.3) Бойченко Марина Анатоліївна Автореферат Теоретичні та методичні засади освіти обдарованих школярів у США, Канаді та Великій Британії. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. Суми,2019 1
373.3/5091:81 Кікіна Наталія Михайлівна Автореферат Розвиток кредитної системи навчання іншомовного спілкування студентів технічних університетів США (друга половина ХХ – початок ХХІ століття). 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Київ,2019 1
373.3.046.12»1950/2017» Коча Анна Анатоліївна Автореферат Формування здорового способу життя учнів початкової школи (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Тернопіль,2019 1
37.013.42-058.23(09.(477.72) «18/19» Надєждіна Ірина Миколаївна Автореферат Просвітницько-педагогічна діяльність інтелігенції на півдні України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Тернопіль,2019 1
37.035-057.87+304.4]:378.4(481) Олексієнко Роман Вікторович Автореферат Гуманітарна культура студентів в умовах інформатизації університетської освіти в Норвегії(друга половина ХХ – початок ХХІ століття) 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ, 2019 1
374-057.874.015.316.46:]061.2-053.67(73)(043.3) Панченко Єлизавета Андріївна Автореферат Формування лідерських якостей старшокласників засобами неформальної освіти у США 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Суми,2019 1
373.5.091.2:005.591.6](73)”198/201”(043.3) Самойлова Юлія Ігорівна Автореферат Тенденції розвитку інноваційних шкільних мереж у США в кінці ХХ – на початку ХХІ століття 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Суми,2019 1
37-054.57(477-18)”192/193”(043.3) Сидоренко Наталія Володимирівна Автореферат Розвиток освіти національних меншин у Північно-Східній Україні у 20-х – 30-х роках ХХ століття 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Суми,2019 2
Автореферат 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. 1
19.00.06 19.00.06 19.00.06 19.00.06 19.00.06 19.00.06
159.9:343.618 Пакліна Тетяна Олександрівна Автореферат Юридико – психологічна характеристика вбивств, учинених через необережність. 19.00.06 – юридична психологія. Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ,2019 1
159.9:351.746 Ребенок Наталія Олександрівна Автореферат Функціонально-правові та психологічні засади індивідуально-превентивної діяльності дільничного офіцера поліції. 19.00.06 – юридична психологія. Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ,2019 1
159.323:351.741 Швець Дмитро Володимирович Автореферат Формування особистості поліцейського в умовах фахової підготовки та професійної діяльності: правові та психологічні аспекти. 19.00.06 – юридична психологія. Автореферат на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Київ, 2019 1
619:616.98-036.22:578.842.2:595.421:636.4(477) Філатов Сергій Володимирович Автореферат Особливості поширення африканської чуми свиней в Україні та визначення ризику її біологічної трансмісії. 16.00.03- ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук. Харків,2019. 1
821.161.2=11-3-4.091”176/185 “801.631.5) Якимович Вікторія Андріїївна Автореферат Імагологічний дискурс прози М.Матіос та Д.Рубіної 10.01.05-порівняльне літературознавство Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Бердянськ,2019 1

 

2020 рік

№ п/п УДК Автор Вид роботи Бібліографія ISBN (ISSN) К-сть прим-в
1 378.22:
34
(043.3)
Гребенюк Леся Володи-мирівна Автореферат Гребенюк Леся Володимирівна. Формування готовності майбутніх офіцерів Збройних Сил України до професійної взаємодії у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки. 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Хмельницький, 2020. 1
2 378:37.013.42
(043.3)
Макеєва Олена Анатоліївна Автореферат Макеєва Олена Анатоліївна. Формування професійної культури в майбутніх соціальних працівників у процесі фахової підготовки. 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Хмельницький, 2020. 1
3 378.016:335.237:356.13]:796:355.09
(043.3)
Мельні-ков Андрій Вікторо-вич Автореферат Мельніков Андрій Вікторович.Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до фізичного виховання особового складу. 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Хмельницький, 2020. 1
4 37.015.311:356.13-057.4:
[355.233.2:796/799]
(043.3)
Татарін Олек-сандр Васильо

вич

Автореферат Татарін Олександр Васильович. Формування готовності фахівців прикордонної служби до застосування заходів фізичного впливу в оперативно-службовій діяльності. 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Хмельницький, 2020. 1
5 343.851 Денисова Т.А., Павлов В.Г. Монографія Денисова Т.А., Павлов В.Г. Кримінально-виконавче забезпечення виконання покарань у виді позбавлення волі : теоретичні та прикладні проблеми: монографія. – Чернігів : Десна Поліграф, 2020.3 76 с. 978-617-7833-68-9 2
6 330.341+338.27 Геєць В.М. Монографія Геєць В.М. Феномен нестабільності – виклик економічному розвитку / В.М. Геєць; НАН України, ДУ «Інститут економіки і прогнозування НАН України». – Київ : Академперіодика, 2020. -456 с. 978-966-360-403-9 1
7 378.09133:[355.233:56.13](043,3) Шумовська Світлана Павлівна Автореферат Теоретичні і методичні основи формування професійної культури майбутніх офіцерів-прикордонників у вищому військовому навчальному закладі.13.00.04-теорія і методика професійної освіти. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. Хмельницький,2020 1
8 378.09133:[355.233:56.13](043,3) С.П. Шумовецька Монографія Формування професійної культури майбутніх офіцерів-прикордонників у вищому військовому навчальному закладі: теорія і практика :монографія/ С.П. Шумовецька. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута»»,2020.488 с. 978-617-7887-15-6 1
9 343.53.06:339.168](477)(02) Куц В.М,

Мамотенко О.П.

Монографія Куц В.М., Мамотенко О.П. Незаконне поводження з аналогами підакцизних товарів(кримінально-правові аспекти) : монографія / В.М. Куц, О.П. Мамотенко. – Київ : Норма права, 2020. – 200 с. 978-617-7850-11-2 1
10 343.222.077.3(02) Куц В.М. Монографія Куц В.М. Кримінальна відповідальність за безпосереднє втручання у забезпечення правопорядку : монографія / В.М. Куц, А.О.Цховребов. – Київ : Норма права, 2020. – 184 с. 978-617-7850-13-6 1
11 343.2/8(477)(075.8) Автухов К.А., Гель А.П., Яковець І.С. Підручник343.2/.8(477)(075.8) Автухов К.А., Гель А.П., Яковець І.С. Кримінально-виконавче право України. Академічний курс: підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2020.342 с. 978-966-667-760-3 1
13.00.04 13.00.04 13.00.04 13.00.04 13.00.04 13.00.04
12 378.6:629.5.072.8:316.472(043.3) Данилено Олександр

Борисович

Автореферат Система неперервної професійної підготовки майбутніх судноводіїв у вищих морських навчальних закладах. 13.00.04-теорія і методика професійної освіти. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. Хмельницький, 2020 1
13 378.6:629.5.072.8:316.472.4(043.3) Желясков Василь Якович Автореферат Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх судноводіїв у вищих морських навчальних закладах до професійної комунікативної взаємодії. 13.00.04-теорія і методика професійної освіти. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. Хмельницький, 2020 1
14 378.091: [81’243:37.041:7.071.4](043.3) Шумський Олександр Леонідович Автореферат Теоретичні і методичні засади лінгвосамоосвіти майбутніх учителів іноземних мов. 13.00.04-теорія і методика професійної освіти. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. Хмельницький, 2020 1
15 355.232:358.4]378.147(043.5) Марченко Одьга Геннадіївна Автореферат Теоретичні і методичні засади формування освітнього середовища у вищих військових навчальних закладах авіаційного профілю. 13.00.04-теорія і методика професійної освіти. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. Хмельницький, 2020 1
16 378:355(477):141:371.134(043.3) Тушко клавдія Юріївна Автореферат Система підготовки майбутніх офіцерів Лержавної прикордонної служби України до професійної взаємодії. 13.00.04-теорія і методика професійної освіти. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. Хмельницький, 2020 1
17 355.232:358.4]:378.147(043.5) Марченко Ольга Геннадіївна Автореферат Теоретичні і методичні засади формування освітнього  середовища у вищих військових навчальних закладах авіаційного профілю. 13.00.04-теорія і методика  професійної освіти. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. Хмельницький, 2020 1
17 378:355(477):141:371.134(043.3) Тушко Клавдія Юріївна Автореферат Система підготовки майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України до професійної взаємодії. 13.00.04-теорія і методика  професійної освіти. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. Хмельницький, 2020 1
12.00.01 12.00.01 12.00.01 12.00.01 12.00.01 12.00.01
342.728 Бондаренко Вероніка Юріївна Автореферат Громадські об’єднання як інститут громадського суспільства в Україні: теоретико – правовий аналіз. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків, 2020 1
340.137 Баран Анастасія Василівна Автореферат Межі буття і дії позитивного права: теоретико – правовий аспект 12.00.01-теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Львів, 2020 1
340.12:321.1 Гоцуляк Юрій Вікторович Автореферат Правове буття як онтологічна основа право розуміння (історико – теоретичне дослідження) 12.00.01-теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Київ,2020 1
340.134 Давидов Денис Олександрович Автореферат Процесуально-правовий режим: теоретико-прикладні засади 12.00.01-теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Львів,2020 1
340.115:34.06(043.3) Дергунова Ольга Ігорівна Автореферат Психологічний тип право розуміння: теоретичні основи генезису і трансформацій 12.00.01-теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ,2020 1
340.15(477)»10/20»:351.761.3+343.575)(043.5) Коцур Микола Миколайович Автореферат Правове регулювання протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів (історико-правіове дослідження) 12.00.01-теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Івано-Франківськ.2020 1
340.142:347.99(477) Кравчук Катерина Геннадіївна Автореферат Теоретико-правові та практичні аспекти співвідношення правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду України 12.00.01-теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ,2020 1
340.132.6 Лепех Леся Любомирівна Автореферат Соціальна та юридична ефективність механізму правового регулювання 12.00.01-теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Львів,2020 1
342.56:34.021:316.4(477)(043.3) Новоселова Віталіна Віталіївна Автореферат Формування довіри до судової влади в Україні в контексті утвердження принципу верховенства права: теоретико-правові засади. Спеціальність: 12.00.01-теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків, 2020 1
34(3/9)(477) Кузьменко Наталія Олексіївна Автореферат Правові засади організації та діяльності національних адміністративно-теріторіальних одиниць в Українській РСР у 1920-1930-х рр. 12.00.01-теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наукКиїв,2020 1
340.1(477) Марцінків Руслан Романович Автореферат Правові засади створення та діяльності служби безпеки організації українських націоналістів 12.00.01-теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Івано-Франківськ,2020 1
340.5;34.023;34.09 Проскурняк Олег Георгійович Автореферат Сучасна зарубіжна юридична освіта: історикр-правове дослідження (на прикладі США, Великобританії і ФРН) 12.00.01-теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Львів,2020 1
340.13;347.155 Січевлюк Володимир Антонович Автореферат Еволюція категорії «правова суб’єктність» (теоретико-правові засади) 12.00.01-теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Київ,2020 1
340.12:[342.7:611](043.3) Турянський Юрій ванович Іванович Автореферат Соматичні права людини в сучасній доктрині конституціоналізму: теоретико-правове дослідження 12.00.01-теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Львів,2020 1
340.15(477)’’19’’:347.952 Чепкаленко Дар’я Олександрівна Автореферат Законодавче регулювання організації та діяльності органів виконання судових рішень в Україні в ХХ ст.: історико-правове дослідження 12.00.01-теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків,2020 1
34:321](477):32+94](477)”18/19”(092)](043,3) Фіцик Софія Олександрівна Автореферат Погляди В’ячеслава Липинського про державу і право 12.00.01-теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Львів,2020 1
94(477) «08/11»:341.24-047.37 Шумський Ігор Костянтинович Автореферат Скандинавський фактор у розвитку державності Київської Русі: історико-правове дослідження. 12.00.01-теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ, 2020 1
340.1 Ющик Олексій Олексійович Автореферат Спортивне право: теоретико-правовий аналіз, поняття, формування в національній правовій системі 12.00.01-теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ,2020 1
12.00.02 12.00.02 12.00.02 12.00.02 12.00.02 12.00.02
342.22(477) Бакуліна Людмила Миколаївна Автореферат Конституційно-правове забезпечення порядку використання та захисту державних символів України. 12.00.02- конституційне право; муніципальне право. Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ, 2020 1
342.22(477) Какауліна Людмила Миколаївна Автореферат Конституційно-правове забезпечення порядку використання та захисту державних символів України 12.00.02-конституційне право; муніципальне право Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ,2020 1
342.25(477) Корнієнко Петро Сергійович Автореферат Конституційна правозахисна діяльність в Україні: теоретико-методологічний аспект. 12.00.02-конституційне право; муніципальне право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Київ, 2020 1
342.25-048.74(043.3) Курчин Олег Геннадійович Автореферат Конституційно-правове забезпечення органами місцевого самоврядування містобудівної діяльності: проблеми теорії та практики. 12.00.02- конституційне право; муніципальне право. Автореферат на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Київ, 2020 1
342.4 Полянський Анатолій Григорович Автореферат Реалізація функції правосуддя в сучасних умовах конституційного розвитку України. 12.00.02- конституційне право; муніципальне право. Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ, 2020 1
342.72/.73(477) Савич Єгор Сергійович Автореферат Право людини на звернення в Україні: правовий аналіз 12.00.02-конституційне право; муніципальне право Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ,2020 1
342.5;342.7(477) Сметана Василь Васильович Автореферат Конституційно-правове забезпечення правозахисної діяльності у сфері місцевого самоврядування: вітчизняний та світовий досвід. 12.00.02- конституційне право; муніципальне право. Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ, 2020 1
342.71:342.718-048.35(043.3) Тисячний Дмитро Васильович Автореферат Формування та модернізація інституту громадянства в умовах глобалізації: конституційно-правове та порівняльне дослідження. 12.00.02- конституційне право; муніципальне право. Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ, 2020 1
342.531+342.532(4) Француз-Яковець Тетяна Анатоліїївна Автореферат Конституційно-правові засади бікамералізму в сучасних європейських країнах. 12.00.02- конституційне право;муніципальне право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Київ, 2020 1
342.7+608 Харатян Татевік Нерсесівна Автореферат Конституційне право людини на життя в умовах розвитку біотехнологій. 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне прао» Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.Харків, 2018 1
342.4 Худик Андрій Мирославович Автореферат Конституціоналізація публічних фінансів: зарубіжний досвід та українська модель. 12.00.02-конституційне право; муніципальне право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ, 2020 1
12.00.03 12.00.03 12.00.03 12.00.03 12.00.03 12.00.03
347.61.64 Ватрас Володимир Антонович Автореферат Джерела сімейного права Спеціальність 12.00.03- цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Тернопіль,2020 1
347.122(477+4/8) Катренко Анастасія Андріївна Автореферат Охоронюваний законом інтерес як категорія цивільного права України та деяких зарубіжних країн Спеціальність 12.00.03- цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Одеса,2020 1
347.779:368.1(043.3) Пічко Роман Сергійович Автореферат Страхування як механізм забезпечення охорони, реалізації та захисту права інтелектуальної власності Спеціальність 12.00.03- цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ,2020 1
347.41(477)(043.5) Слома Валентина Миколаївна Автореферат Зобов’язання з множинністю суб’єктів у цивільному праві України Спеціальність 12.00.03- цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук 1
347.12 Стефанчук Микола олексійович Автореферат Теоретичні засади цивільної  правосуб’єктності фізичних осіб та особливості її здійснення Спеціальність 12.00.03- цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Київ,2020 1
347.122:347.25(477) Філонова Юлія Михайлівна Автореферат Захист речових справ на чуже майно в Україні 12.00.03 «Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків,2020 1
347.471.033(477) Ханієва Фатіма Магомедівна Автореферат Правочини з внесення вкладів до господарського товариства 12.00.03 «Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків,2020 1
347.77 Штефан Анна Сергіївна Автореферат Механізм доказування у цивільному судочинстві Спеціальність 12.00.03- цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Київ,2020 1
12.00.04 12.00.04 12.00.04 12.00.04 12.00.04
346.12:629.7 Бронова Юлія Георгіївна Автореферат Господарсько-правове забезпечення літакобудування в Україні 12.00.04. – господарське право; господарсько-процесуальне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Кривий Ріг,2020 1
346.9 Катрич Анастасія В’ячеславівна Автореферат Відповідальність у господарському судочинстві 12.00.04. – господарське право; господарсько-процесуальне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Кривий Ріг,2020 1
346.7:656 Клепікова Ольга Вікторівна Автореферат Теоретичні проблеми правової організації транспортної системи України Спеціальність 12.00.04. – господарське право; господарсько-процесуальне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наукКиїв,2020 1
346.7:656.615(477) КостюковАнна Олександрівна Автореферат Господарсько-правове регулювання театрально-концертної діяльності Спеціальність 12.00.04. – господарське право; господарсько-процесуальне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Одеса,2020 1
12.00.05 12.00.05 12.00.05 12.00.05 12.00.05 12.00.05
349.3:364 Бориченко Катерина Валеріївна Автореферат Юридичний механізм забезпечення права на соціальний захист Спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Одеса,2020 1
349.2 Єгорова-Луценко Тетяна Петрівна Автореферат Доктрина забезпечення, реалізації та захисту трудових працівників сільського господарства України  Спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Київ,2020 1
349.22 Карпушова Катерина Віталіївна Автореферат Проблеми правового регулювання праці суддів в умовах євроінтеграції України Спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Київ,2020 1
349.3 Сайнецький Олег Павлович Автореферат Форми систематизації соціального законодавства в Україні Спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Київ ,2020 1
12.00.06 12.00.06 12.00.06 12.00.06 12.00.06
349.412.2(477):332.85 Малохліб Олена Сергіївна Автореферат Правові засади використання земельних ділянок для житлового будівництва 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природо ресурсне право» Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Харків,2020 1
349.41 Терещук Вадим  Сергійович Автореферат Правові засади використання і охорони земель морського транспорту в Україні Спеціальність: 12.00.06 –  земельне право; аграрне право; екологічне право; природо ресурсне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Одеса,2020 1
12.00.07 12.00.07 12.00.07 12.00.07 12.00.07 12.00.07
342.924:34.07 Біла Вікторія Русланівна Автореферат Правові форми публічного адміністрування в Україні. Спеціальність 12.00.07-адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.     Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Київ, 2020 1
342.9 Білоус Олег Валерійович Автореферат Поняття та категорії адміністративного судочинства: людино центричні аспекти тлумачення. 12.00.07-адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.     Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Дніпро, 2020 1
342.951(477) Брагар Віталій Станіславович Автореферат Адміністративно-правові засади функціонування єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи в Україні. 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Дніпро,2020 1
351.74:342.922 Буличов Єгор Володимирович Автореферат Адміністративні послуги у сфері справляння податків і зборів. 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ, 2020. 1
340.12:340.134:004.738.5:339(043.3) Бухарін Гліб Олегович Автореферат Фінтех як об’єкт нормативно-правового регулювання: теоретикр-методологічний аспект 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наукЗапоріжжя,2020 1
342.7 Волкова Анастасія Олександрівна Автореферат Адміністративно-правова відповідальність за порушення в інформаційній сфері. 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Кривий Ріг,2020 1
342.951:630](477)(043.3) Волков Олександр Євгенович Автореферат Адміністративно-правове забезпечення використання й охорони лісового фонду України. Спеціальність 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.     Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Тернопіль, 2020 1
351.77(477) Воротяніков Олександр Олександрович Автореферат Публічне адміністрування сферою санітарного та епідемічного благополуччя населення 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Дніпро,2020
342.922+35.08 Галай Вікторія Олександрівна Автореферат Сучасна концепція принципів публічної служби в адміністративному праві України 12.00.07-адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Ірпінь, 2020 1
342.951 Голота Наталія Петрівна Автореферат Інформаційно-правове забезпечення антикорупційної діяльності в Україні.

12.00.07-адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.     Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Тернопіль, 2020

1
35.073.5:364.442.6 Горбань Євген Анатолійович Автореферат Державний контроль за ефективністю управлінських рішень суб’єктів господарювання як гарантія зменшення податкових правопорушень. 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ,2020 1
342.951 Гречанюк Роксолана Володимирівна Автореферат Концептуальні засади адміністративної діяльності спеціалізованих антикорупційних органів України. 12.00.07-адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.     Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Тернопіль, 2020 1
342.51 Григоренко Олексій Вікторович Автореферат Органи національної поліції України в системі публічної адміністрації: адміністративно-правові засади. 12.00.07-адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.     Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Кривий Ріг,2020 1
342.951:351 Дем’янчук Юрій вікторович Автореферат Адміністративно-правові засади запобігання і протидії корупції у системі державної служби України. Спеціальність 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Ірпінь,2020 1
342:379.85(439) Дубов Сергій Миколайович Автореферат Публічне адміністрування у сфері туристичної діяльності. 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Дніпро,2020 1
342.9 Желтобрюх Ірина Леонтіївна Автореферат Адміністративно-процесуальний статус сторін в адміністративному судочинстві: питання теорії та практики. 12.00.07-адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.     Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Дніпро, 2020 1
351.823.1(477) Іванова Ганна Сергіївна Автореферат Адміністративно-правове регулювання у сфері агропромислового комплексу. 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Київ, 2020. 1
342.9 Кандуєв Денис Володимирович Автореферат Адміністративна відповідальність військовослужбовців Збройних Сил України. 12.00.02-адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.    Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Дніпро, 2020 1
342.9 Ковбас Ігор Васильович Автореферат Адміністративно-правове регулювання нагородної справи в Україні: теорія, досвіда та ефективність. 12.00.07-адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.     Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Запоріжжя, 2020 1
342.97 Коломієць Владислав Миколайович Автореферат Забезпечення правопорядку в Збройних Силах України: адміністративно-правові аспекти 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Тернопіль,2020 1
351.82 Конєва Ірина Василівна Автореферат Адміністративно-правові засади управління державним сектором економіки України. 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ, 2020. 1
342.951 Котляревська Ганна Мартіновна Автореферат Адміністративно-правове забезпечення механізму звернення громадян в України. 12.00.07-адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.     Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Запоріжжя, 2020
342.9;348(477) Кравцова Маргарита Олександрівна Автореферат Адміністративно-правове регулювання релігійних правовідносин в Україні. 12.00.07-адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.   Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Кривий Ріг, 2020 1
342.951:343.326:504.054 Кравчук Мар’яна Юріївна Автореферат Адміністративно-правове забезпечення протидії біотероризму. 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Суми,2020 1
342.951:[349.3-624](477) Кропивницький Микола Олександрович Автореферат Бюджетне та позабюджетне фінансування соціального забезпечення громадян України: адміністративно-правовий аспект. 12.00.07-адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.     Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Львів, 2020 1
342.97:343.343.6:351.746.1(477)(043.3) Курилюк Юрій Богданович Автореферат Адміністративно-правові та кримінологічні засади забезпечення правопорядку в прикордонній сфері України. 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. 12.00.08- кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Запоріжжя,2020 1
342.7 Лелеко Андрій Миколайович Автореферат Адміністративно-правове регулювання міграційних відносин в умовах спеціальних міграційних режимів. 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Кривий Ріг, 2019
342.951 Мазурик Наталія Ігорівна Автореферат Доступність адміністративно-правових засобів захисту прав у публічно-правовій сфері. 12.00.07-адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.     Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Тернопіль, 2020 1
3.075.1::354.4/.44:007:02:167.2 Мандзюк Олег Андрійович Автореферат Адміністративно-правове регулювання аналітичної діяльності в Україні. 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Ужгород,2020 1
342.951(477) Марич Євген Васильович Автореферат Правнича допомога при вирішенні справ в адміністративному суді. 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Дніпро,2020 1
342.951 Марченко Олеся Володимирівна Автореферат Адміністративно-правове забезпечення приватної детективної(розшукової) та недержавної охоронної діяльності. Спеціальність 12.00.07-адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.     Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Тернопіль, 2020 1
342.951(477) Мулявка Дмитро Григорович Автореферат Адміністративно-правове забезпечення приватної детективної(розшукової) та недержавної охоронної діяльності. Спеціальність 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.     Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата  юридичних наук. Тернопіль, 2020 1
342.951 Писанець Віталій Анатолійович Автореферат Адміністративно-правове забезпечення доброчесності працівників правоохоронних органів України. 12.00.07-адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.     Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата  юридичних наук. Тернопіль, 2020 1
351.765 Погребняк Марія Михайлівна Автореферат Адміністративно-правове регулювання галузі ветеринарної медицини. 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ, 2020. 1
347.73:336.717(477) Пожидаєва Марія Анатоліївна Автореферат Фінансово-правове регулювання платіжних систем в Україні 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.(081- Право) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ,2020 1
347.73:336.1.025.12](477)(043.3) Попадинець Ігор Ігорович Автореферат Організаційно-правові форми фінансового контролю 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Хмельницький,2020 1
351.765(043.2) Рева Владислав Володимирович Автореферат Оскарження рішень,дій або бездіяльності митних органів, їх посадових осіб та інших працівників. 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ, 2020. 1
342.9:354.51(043.2) Романовська Оксана Іванівна Автореферат Адміністративно-правове забезпечення діяльності органів Державної виконавчої служби України. 12.00.07-адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.     Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата  юридичних наук. Київ, 2020 1
342.92:342.7 Русанюк Уляна Ярославівна Автореферат Профілактика адміністративних правопорушень посадових осіб органів публічного управління. 12.00.07-адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.     Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Львів, 2020 1
342.9 Салаєв Тургут Гаджи Огли Автореферат Адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки у митній сфері. 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.     Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата  юридичних наук. Київ, 2020 1
342.9 Самойленко Олександр Степанович Автореферат Адміністративно-правові засади реалізації етичних стандартів публічної служби.12.00.07-адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.     Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Дніпро, 2020 1
342.95:[351.74:636.7.043](477)(043.3) Селюков Вадим Сергійович Автореферат Адміністративно-правові засади кінологічного забезпечення правоохоронної діяльності в Україні. 12.00.07-адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.     Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Суми, 2020 1
342.951:351.82 Сидоренко Анастасія олегівна Автореферат Адміністративно-правове регулювання донорства крові та її компонентів. 12.00.07-адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.     Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата  юридичних наук. Київ, 2020 1
342.95:001.89 Смерницький Дем’ян Вікторович Автореферат Адміністративно-правове регулювання науково-технічної діяльності в Україні. 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.     Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Ірпінь, 2020
342.5(477) Сугак Олексій Вікторович Автореферат Адміністративно-правова протидія правопорушенням у сфері господарської діяльності. 12.00.07-адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.     Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Суми, 2020 1
342.951:336.648 Тильчик В’ячеслав В’ячеславович Автореферат Теоретико-методологічні та правові засади вирішення адміністративними судами спорів у сфері публічно-правових відносин. 12.00.07-адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.     Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Запоріжжя, 2020
351.84:364 Чекан Михайло Михайлович Автореферат Публічне адміністрування соціального захисту в Україні. 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ, 2020. 1
342.951 Шевченко Анна Василівна Автореферат Адміністративно-правове забезпечення кадрової роботи в судовій системі України. 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.     Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Тернопіль, 2020
351.086;342.9.086 Ярмоленко Олександр Сергійович Автореферат Адміністративна відповідальність за невиконання законних вимог посадових осіб органів Державної податкової служби України. 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Кривий Ріг,2020 1
12.00.08 12.00.08 12.00.08 12.00.08
343.9 Арделян Тетяна Онуфріївна Автореферат Кримінологічна характеристика сучасних ознак злочинності у сфері підприємницької діяльності 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Ірпінь,2020 1
343.9 Бугера Олена Іванівна Автореферат Кримінологічні засади використання мережі інтернет для запобігання злочинності Спеціальність 12.00.08-кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Київ,2020 1
343.773 Будяченко Ольга Миколаївна Автореферат Кримінальна відповідальність за незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання,збут лісу 12.00.08-кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Одеса,2020 1
343.85:343.261(477) Бєлкіна Діна Сергіївна Автореферат Правові колізії та прогалини у сучасному кримінально-виконавчому праві України 12.00.08- кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Запоріжжя,2020 1
343.9(477) Кифлюк Юлія Володимирівна Автореферат Бандитизм в системі організованої злочинності: кримінологічна характеристика 12.00.08-«Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Ірпінь,2020 1
343.288 Гритенко Оксана Анатоліївна Автореферат Теоретико-правові концептуальні засади прогресивної системи виконання та відбування покарання у виді позбавлення волі 12.00.08-кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Одеса,2020 1
343.36.126 Матвійчук Олександр Валерійович Автореферат Проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля: кримінально-правова характеристика 12.00.08-кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Запоріжжя,2020 1
343.238.3 Попій Артем Сергійович Автореферат Призначення покарання за сукупністю злочинів в кримінальному праві України 12.00.08-кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків,2020 1
343.353.12:343.918.2(477)(043.3) Сергійчук Владислав Вікторович Автореферат Розголошення державної таємниці:кримінально-правова та кримінологічна характеристика 12.00.08-кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Запоріжжя,2020 1
343.85 Сазонов Василь Вікторович Автореферат Кримінологічне забезпечення економічної безпеки України 12.00.08-кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Харків,2020 1
343.2(477) Софієв Сергій Олександрович Автореферат Теоретичні основи інституту примирення в кримінальному праві України 12.00.08-кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Ірпінь,2020 1
343.352:343.85](477) Трепак Віктор Миколайович Автореферат Теоретико-прикладні проблеми запобігання та протидії корупції в Україні 12.00.08-кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Київ,2020 1
343.85:347.23 Топчій Віталій Васильович Автореферат Теорія та практика запобігання злочинам у сфері інтелектуальної власності в Україні 12.00.08-кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Харків,2020 1
343.2(477) Романівка Зеновій Євгенович Автореферат Знаряддя та засоби вчинення злочину за кримінальним правом України 12.00.08-кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ,2020 1
343.21 Ус Ольга Володимирівна Автореферат Кваліфікація у кримінальному праві України 12.00.08-кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Харків,2020 1
343.81 Устюжанінова Ольга Тарасівна Автореферат Кримінально-виконавчі засади функціонування Державної кримінально-виконавчої служби України 12.00.08-кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Запоріжжя,2020 1
12.00.09 12.00.09 12.00.09 12.00.09
343.139(477) Бабчинська Тетяна Володимирівна Автореферат Реалізація права на захист у кримінальному провадженні відповідно до вимог міжнародних стандартів 12.00.09-кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Одеса,2020 1
343.121.4:343.131.5:343.132 Бігунець Ірина Миколоївна Автореферат Повноваження захисника на досудовому розслідуванні 12.00.09-кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ,2020 1
343.985.7 Дударець Руслан Миколайович Автореферат Розслідування створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань 12.00.09-кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ, 2020 1
343.14(477) Зінченко Валерій Михайлович Автореферат Достатність доказів у кримінальному провадженні 12.00.09-кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Одеса,2020 1
343.13 Котова Олена Сергіївна Автореферат Процесуальний порядок арешту майна у кримінальному провадженні 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків,2020
343.141/143:006.032(477) Крет Галина Романівна Автореферат Міжнародні стандарти доказування у кримінальному процесі України: теоретико-правові та практичні основи 12.00.09-кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Одеса,2020 1
343.985 Нечваль Анна Олегівна Автореферат Тактика обшуку у житлі та іншому володінні особи 12.00.09-кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ,2020 1
343.156(477) Савенко Микола Євгенійович Автореферат Апеляційне оскарження та перегляд ухвал слідчого судді, постановлених під час судового розслідування 12.00.09-кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків,2020 1
343.14(477) Свінцицький Андрій Вікторович Автореферат Процесуальні засади забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні 12.00.09-кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Ірпінь,2020 1
343.102:343.132 Танривердієв Хазарі Муса-Огли Автореферат Досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо народних депутатів України 12.00.09-кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ,2020 1
343.983:343.148 Таранова Анастасія Миколаївна Автореферат Використання спеціальних знань при розслідуванні належного виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником 12.00.09-кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ,2020 1
343.985:343.71 Хомич Дмитро Олегович Автореферат Використання спеціальних знань під час розслідування крадіжок природного газу шляхом втручання в роботу приладів обліку 12.00.09-кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук  Київ,2020 1
343.155 Холондович Іван Іванович Автореферат Підстави та процесуальний порядок оскарження повідомлення про підозру 12.00.09-кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Ірпінь,2020 1
343.98:343.35 Черенков Артур Михайлович Автореферат Розслідування декларування недостовірної інформації 12.00.09-кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук  Київ, 2020 1
343.13 Чернобаєв Станіслав Ігорович Автореферат Повноваження слідчого під час досудового розслідування 12.00.09-кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків,2020 1
343.1:343.242.4 Чугаєвська Альона Вікторівна Автореферат Процесуальний порядок звільнення від відбування покарання 12.00.09-кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ,2020 1
12.00.10 12.00.10 12.00.10 12.00.10 12.00.10 12.00.10
347.965.41 Слива Людмила Володимирівна Автореферат Консультативна робота адвоката у справах, що виникають з адміністративних правовідносин 12.00.10- судоустрій; прокуратура та адвокатура Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ,2020 1
347.962(47):328.185 Шевцова Яна Олександрівна Автореферат Система професійної освіти суддів 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура» Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків,2020 1
12.00.11 12.00.11 12.00.11 12.00.11 12.00.11
341.1/8 Григоров Олександр Миколайович Автореферат Теоретичні та практичні проблеми міжнародно-правового регулювання діяльності цивільної авіації. 12.00.11- міжнародне право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Київ,2020 1
341.231.145 Громовенко Костянтин Вікторович Автореферат Правові основи освітньої політики ЄС. Спеціальність: 12.00.11- міжнародне право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Одеса,2020 1
341.174 Колесник Вікторія Юріївна Автореферат Правові основи освітньої політики ЄС. Спеціальність 12.00.11- міжнародне право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Одеса,2020 1
325.1:341.43 Олійник Світлана Миколаївна Автореферат Міжнародно-правове регулювання реадмісії осіб. Спеціальність: 12.00.11- міжнародне право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ,2020 1
343.23(477:4-6ЄС)(043.3) Пономаренко Марія Миколаївна Автореферат Правове регулювання електронних державних закупівель в Європейському Союзі Спеціальність 12.00.11- міжнародне право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ,2020 1
12.00.12 12.00.12 12.00.12 12.00.12 12.00.12 12.00.12
340.12 Бочуляк Назар Ігорович Автореферат Адвокатське самоврядування в контексті сучасних світоглядних орієнтирів. 12.00.12 – філософія права. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Хмельницький, 2020 1
340.12(477)’’19/20”(043.3) Попадинець Максим Ігорович Автореферат Реалізація права в контексті правового розвитку сучасної України: аксіологічний вимір. 12.00.12 – філософія права. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ,2020 1
340.12 Щадило Олег Ігорович Автореферат Аксіологія феномена свободи у трансформаційних суспільствах 12.00.12 – філософія права. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Львів,2020 1
340.12;572;316;347 Юрійчук Олена Орестівна Автореферат Правовий мультикультуралізм: аксіологічний вимір. 12.00.12 – філософія права. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Львів,2020 1
19.00.06 19.00.06 19.00.06 19.00.06 19.00.06 19.00.06
159.9:343.14:343.35 Браверман Станіслав Олександрович Автореферат Юридико – психологічні засади процесуального інтерв’ю у кримінальному провадженні щодо корупційних злочинів. 19.00.06 – юридична психологія. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ,2020 1
1
616.314.2-07-089.23-77 Максимов Ян Вікторович Автореферат Особливості діагностики і комплексного лікування пацієнтів з частковими дефектами і вторинними деформаціями зубних рядів 14.01.22 – Стоматологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Дніпро, 2020 1
811.111+811.161.1]’246.2-112:316.722(5600](043.3) Брик Марина Мурманівна Автореферат Вербалізація варіантів сприйняття образу Туреччини представниками російської та англійської лінгвокультур (на матеріалі романів письменників-білінгвів) 10.02.17-порівняльно-історичне і типологічне мовознавство Автореферат дисертації на здобо буття наукового ступеня кандидата філологічних наук Київ,2020 1

 

 

2021 рік

№ п/п УДК Автор Вид роботи Бібліографія ISBN (ISSN) К-сть прим-в
1 342.7.116:37.014 Діхтярук Андрій Борисович Автореферат Конституційно-правові засади реалізації права на вищу освіту в Україні 1
12.00.03 12.00.03 12.00.03 12.00.03 12.00.03
347.1 Валігура Катерина Юріївна Автореферат Моральні засади суспільства в механізмі цивільно-правового регулювання Спеціальність- 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ,2021 1

1998 рік

№ п/п УДК Вид роботи Автор Бібліографія ISBN (ISSN) К-сть прим.
1 Віговський

В. Л.

Віговський В. Л. Огляд на місці події слідів знарядь злому та інструментів. Практичний посібник. – Чернігівське училище внутрішніх справ МВС України. м. Чернігів, 1998 р. – 40 с.
2 Віговський

В. Л.,

Пиріг

Т. М.

Віговський В. Л., Пиріг Т. М. Рекомендації по складанню словесного портрета. Практичний посібник. – Чернігівське училище внутрішніх справ МВС України. м. Чернігів, 1998 р.- 50 с.

2002 рік

№ п/п УДК Вид роботи Автор Бібліографія ISBN (ISSN) К-сть прим.
3 Навчаль-ний посібник Укладачі: Боднар

І. В., Настояща У.В., Осипенко І.П.

Способи скоєння втеч засудженими з установ виконання покарань. Навчальний посібник. Укладачі : Боднар І. В., Настояща У.В., Осипенко І.П. Під загальною редакцією члена-кореспондента української АНВ. І. Свинарьова. Чернігівське юридичне училище ДДУ ПВП. – м. Чернігів, 2002
4 Навчальний посібник Укладачі: Боднар

І. В., Настояща У.В., Осипенко І.П.

Тайники та способи їх виявлення. Навчальний посібник. Укладачі : Боднар І. В., Настояща У.В., Осипенко І.П Під загальною редакцією члена-кореспондента української А Н В .І. Свинарьова. Чернігівське юридичне училище ДДУ ПВП. – м. Чернігів, 2002
5 343.848 Правовой и соц.-психический анализ Бандурка А. М., Денисова Т.А., Трубников В. М. Бандурка А. М., Денисова Т.А., Трубников В. М. Общая теория социальной адаптации освобожденных от отбывания наказания (правовой и социально-психологический анализ уголовно-исполнительной политики по реабилитации осужденных). – Харьков – Запорожье: НУВД, ЗГУ, 2002. – 440 с. 966-599-219-8 2

2005 рік

№ п/п УДК Вид роботи Автор Бібліографія ISBN (ISSN) К-сть прим.
6 Зб. мат-в навч.-мет. семінару Удосконалення фахової підготовки співробітників Державної кримінально-виконавчої служби. Збірник матеріалів навчально-методичного семінару. – К. : ДДУ ПВП, 2005. – 88 с.

2006 рік

№ п/п УДК Вид роботи Автор Бібліографія ISBN (ISSN) К-сть прим.
7 Зб. мат-в навч.-мет. семінару Реалізація кадрової політики в умовах реформування Державної кримінально-виконавчої служби: Збірник матеріалів навчально-методичного семінару – К. : ДДУ ПВП, 2006. – 97 с.

 

2007 рік

№ п/п УДК Вид роботи Автор Бібліографія ISBN (ISSN) К-сть прим.
8 Навч. посібник Бузало
П. М., Денисов

С. Ф., Кириченко О. В.

Бузало П. М., Денисов С. Ф., Кириченко О. В. Кримінологія : Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 192 с.

 

9 Посібник

Іваньков

І. В.

Іваньков І. В. Аналіз проблем запровадження громадського моніторингу в Установах Державного департаменту України з питань виконання покарань. Посібник. – К : КПМ, 2007. – 536 с.

 

10 Навч. посібник

Чебоненко С. О., Дрижак

В. В.

Чебоненко С. О., Дрижак В. В. Педагогіка та соціально-виховна робота із засудженими до позбавлення волі. – Чернігів, 2007. – 136 с.

 

 

 

 

2008 рік

№ п/п УДК Вид роботи Автор Бібліографія ISBN (ISSN) К-сть прим.
11 Навч.-метод. посібник Боднар
І. В., Царюк
С. В.
Боднар І. В., Царюк С. В. Навчально-методичний посібник (альбом схем) з курсу «кримінологія». – Чернігів ЧЮК ДДУ ПВП, 2008 – 91 с.

 

12 Навч. посібник Віговсь-кий В. І., Гречанюк С. К., Сикал
М. М.
Віговський В. І., Гречанюк С .К., Сикал М. М. Криміналістичне дослідження холодної зброї. Навчальний посібник – Чернігів, 2008. – 209 с.

 

13 Навч. посібник Бадира

В. А., Денисов

С. А., Денисова Т. А., Мінаєв

М. М., Хашев В. Г.

Кримінально-виконавче право : Навчальний посібник / Бадира В. А., Денисов С. А., Денисова Т. А., Мінаєв М. М., Хашев В. Г.  За ред.. Т. А. Денисової. – К. : Істина, 2008. – 400 с.

 

14 Навч. посібник А. В. Попружна Основи філософії (текст) : навчальний посібник /Укладач А. В. Попружна. – Чернігів: Вид-во Чернігівського юридичного коледжу Державного департаменту України з питань виконання покарань, 2008. – 99 с.

 

15 Навч.-метод. посібник Іваньков

І. В., Костюк Н. І., Олійник О. І., Суслова

О. І., Чебоненко С. О.

Правова та соціально-виховна робота із засудженими жінками. Навчально-методичний посібник. Авторський колектив : Іваньков І. В., Костюк Н. І., Олійник О. І., Суслова О. І., Чебоненко С. О., Шишкіна У. В.– Київ : СПД Москаленко С. М., 2008. – 168 с.

 

2009 рік

№ п/п УДК Вид роботи Автор Бібліографія ISBN (ISSN) К-сть прим.
16 Гречанюк С. К., Сикал
М. М.
Гречанюк С. К., Сикал М. М. Взаємодія органів та установ Державної кримінально-виконавчої служби України з державними органами та неурядовими інституціями – Чернігів: Видавництво ЧЮК, 2009. – 177 с.

 

17 Навч. посібник Дрижак

В. В.

Дрижак В. В. Пенітенціарна педагогіка: навчальний посібник / Чернігівський юридичний коледж ДДУ ПВП .- Чернігів, 2009. – 270 с.

 

18 Навч. посібник Живаго С. Б., Мацько С. Б., Кожан

Н. Є., Чебоненко С. О. і ін.

Охорона здоров’я в Державному департаменті України з питань виконання покарань. Навч. посібник для медичних працівників та психологів. Автори : Живаго С. Б., Мацько С. Б., Кожан Н. Є., Чебоненко С. О. і ін.. ДКВС України. – Київ, 2009. – 265 с.

 

 

2010 рік

№ п/п УДК Вид роботи Автор Бібліографія ISBN (ISSN) К-сть прим.
19 Збірник матеріа-лів Національ-на академія правових наук України Шлях до кримінології. Пам’яті Анатолія Петровича Закалюка : збірник матеріалів / Національна академія правових наук України. Координаційне бюро з проблем кримінології та кримінологічних досліджень. – К. : Запоріжжя : КПУ, 2010. – 188 с.

 

20 Навч. посібник Клименко С. В. Клименко С. В. Стислий коментар основних положень цивільного кодексу України: у запитаннях і відповідях.Навч.пос./ Укладач Клименко С. В ./ ЧЮК ДПтСу. – Чернігів, 2010. – 304 с.

 

 

2011 рік

№ п/п УДК Вид роботи Автор Бібліографія ISBN (ISSN) К-сть прим.
21 Навч. посібник Зливко

С. В. Сикал

М. М.

Автори монографії: к.ю.н. Зливко С. В. (розділ І); Сикал М. М. (розділ ІІІ) Діяльність Державної кримінально-виконавчої служби України: адміністративно-правовий аспект. Навч. посіб. / Ред. колегія:В. П. Пєтков (голова) та ін. – К. : КНТ, 2011. – 648 с.

 

22 Мат-ли конферен-ції Захист прав і свобод людини і громадянина в Україні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Бровари, 10 – 12 травня 2011 р.) – Бровари: Поліцейська фінансово-правова академія; Чернігів : КП «Видавництво «Чернігівські обереги», 2011. – 156 с.

 

23 Навчаль-но-метод. посібник Іваньков І.В.,

Боднар І.В., Царюк

С. В., Лазаренко В. В., Нікітіна

О. В., Майборода І. В., Пузирьов М. С.

Іваньков І.В., Боднар І.В., Царюк С. В., Лазаренко В. В., Нікітіна О. В., Майборода І. В., Пузирьов М. С. Кримінально-виконавче та кримінальне право у запитаннях і відповідях: навчально-методичний посібник/ Іваньков І. В., Боднар І. В., Царюк С. В., Лазаренко В. В., Нікітіна О. В., Майборода І. В., Пузирьов М. С. – Чернігів: РВВ Чернігівський юридичний коледж ДПтСУ, 2011. – 123 с.

 

24 Навч. посібник Шевченко Д. М. Шевченко Д. М. Теорія держави і права ( в питаннях і відповідях): Навчальний посібник. – Чернігів, 2011. – 62 с.

 

 

2012 рік

№ п/п УДК Вид роботи Автор Бібліографія ISBN (ISSN) К-сть прим.
25 Навч. посібник Аніщенко І. В., Гончаренко О. Г. Аніщенко І. В., Гончаренко О. Г. Виробничий менеджмент установ виконання покарань: навч. посібник. – Чернігів, 2012.-132 с.

 

26 Науково-метод. посібник Іваньков І. В., Яковець І. С., Григоренко А. М., Буров

С. Ю.

Іваньков І. В., Яковець І. С., Григоренко А. М., Буров С. Ю. Права людини в діяльності органів і установ виконання покарань: науково-методичний посібник для проведення занять в системі службової підготовки / За заг. ред .д. ю. н. А. Х. Степанюка .- Чернігів : ПАТ «ПВК «Десна», 2012. – 280 с.

 

27 Навч. посібник Абакумова Ю.В., Денисов С. Ф., Денисова Т. А., Кулик

С. Г., Рябчинська О. П.

Абакумова Ю.В., Денисов С. Ф., Денисова Т. А., Кулик С. Г., Рябчинська О. П. Кримінологія. Особлива частина : навчальний посібник. – Запоріжжя : КПУ, 2012. – 692 с.

 

28 Науково-метод. посібник Мірошни-ченко О. М. Мірошниченко О. М. Методичні рекомендації до написання та захисту курсової роботи з «Пенітенціарної психології» : навчально-методичний посібник для курсантів та студентів вищих навчальних закладів / Оксана Миколаївна Мірошниченко / ЧЮК ДПтС України .- Чернігів, 2012.-
56 с.

29 Навч. посібник

Третяк О. С., Бадира В. А., Олійник

О. І., Чебоненко С. О.

Третяк О. С., Бадира В. А., Олійник О. І., Чебоненко С. О. Соціальна та виховна робота з неповнолітніми правопорушниками. Навчаоьний посібник. – Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2012. – 228 с.

 

 

 

 

2013 рік

№ п/п УДК Вид роботи Автор Бібліографія ISBN (ISSN) К-сть прим.
30 Навч. посібник Богати-рьов І. Г., Лучко
С. В., Пузирьов М. С.
Богатирьов І. Г., Лучко С. В., Пузирьов М. С. Соціальна робота із засудженими в Україні: навч. посібник. / за заг. ред. І. Г. Богатирьова. – К : ВД «Дакор», 2013. – 200 с.

 

31 Навч. посібник Григор’єв О.М., Іваньков І. В., Іваньков О. І., Олійник О. І. Григор’єв О.М., Іваньков І. В., Іваньков О. І., Олійник О. І.. Кримінально-виконавча служба України: історія і сучасність. Навчальний посібник .- Чернігів. : Видавництво, 2013 – 263 с.
32 Навч. посібник С. Ф. Денисов,

Т. С. Чебикіна

С. Ф. Денисов, Т. С. Чебикіна Словник кримінологічних термінів (Навчальний посібник) – Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2013.- 190 с.

 

33 Навч. посібник Іваньков

І. В.

Іваньков І. В. Теорія пенітенціарії: історико-правове узагальнення / Іваньков О. І., Іваньков І. В, Олійник О .І. – Чернігів: ЧЮК ДПтСУ, 2013. – 184 с.

 

34 Навч. посібник Григор’єв О. М. Іваньков

І. В., Іваньков

О. І.,

Олійник

О. І.

Григор’єв О. М.. Іваньков І. В., Іваньков О. І., Олійник О. І. Кримінально-виконавча служба України : історія і сучасність: навчальний посібник за редакцією В. В. Дрижака .к. п. н., доцента. – Чернігів: ЧЮК ДПтС України, 2013. – 364 с.

 

35 Матеріа-ли науково-практич-них семінарів Гол. ред.

О. І. Олійник

Проблеми реформування Державної кримінально-виконавчої служби України: матеріали науково-практичних семінарів ( «Розвиток основних підходів до виправлення та ресоціалізації засуджених у пенітенціарних закладах : історичний аспект» та «Запровадження вимог європейських пенітенціарних правил у діяльність органів і установ Державної пенітенціарної служби України ), (Чернігів, 29 листопада 2012 р.; 12 грудня 2012 р. ) /гол. ред. О. І. Олійник – Чернігів : Чернігівський юридичний коледж Державної пенітенціарної служби України, 2013. – 184 с.

 

 

2014 рік

№ п/п УДК Вид роботи Автор Бібліографія ISBN (ISSN) К-сть прим.
36 343.85 Навч. посібник Богати-рьов І. Г., Богати-рьова
О. І., Пузирьов М. С.
Богатирьов І. Г., Богатирьова О. І., Пузирьов М. С. Запобігання пенітенціарній злочинності в Україні: посіб ./за заг. ред. О. М.Джужи .- К. : ВД. «Даккор», 2014 -95 с.

 

978-617-7020-34-8
37 343.2 [477] Пенітенціарна доктрина Богати-рьов І. Г., Богати-рьов А. І., Іваньков

І. В., Пузирьов М. С., Царюк
С. В.

Богатирьов І. Г., Богатирьов А. І., Іванькоов І. В., Пузирьов М. С., Царюк С. В. Трансформація кримінально-виконавчого законодавства України (пенітенціарна доктрина) – К. : ВД «Дакор», 2014. – 156 с.

 

978-617-7020-36-20
38 Навч. посібник Коверзнев В. О. Коверзнев В. О. Конкурентне право: навч. посіб. – Ніжин: ФОП Лук’яненко В. В. ТПК «Орхідея», 2014. – 240 с.

 

39 Навч. посібник За заг. ред.

Т. А. Денисової

Кримінально-виконавче право : Навчальний посібник: словник: Навчальний посібник / Упорядники: Р. В. Алієв, С. Ф. Денисов, Т. А. Денисова. В. Г. Хашев / За заг. ред. Т. А. Денисової – Запоріжжя: «Інтер-М», 2014. – 293 с.

 

 

2015 рік

№ п/п УДК Вид роботи Автор Бібліографія ISBN (ISSN) К-сть прим.
40 Навч. посібник Аніщенко В. О., Олійник О. І., Зенченко О. О. Аніщенко В. О., Олійник О. І., Зенченко О. О. Екологічне право: Навчальний посібник.2-ге видання , доповнене – Чернігів: Десна. Поліграф, 2015. – 264 с.

 

 

41 Альбом схем С. Ф. Денисов,

Т. А. Денисова, С. Г. Кулик, О. С. Шеремет

 

Кримінологія. Загальна частина. Альбом схем./ Автор – упрядник: С. Ф. Денисов, Т. А. Денисова, С. Г. Кулик, О. С. Шеремет .- Чернігів: Пат «ПВК «Десна», 2015. – 658 с.

 

42 Матеріа-ли науково-практич-них семінарів Олійник

О. І., Чебоненко С. О., Іваньков І. В., Єрмак С. М., Боднар

І. В.,

Любич О. А.,

Співак В.В.

Олійник О. І., Чебоненко С. О., Іваньков І. В., Єрмак С. М., Боднар І. В., Любич О. А., Співак В. В. Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють злочини в місцях позбавлення волі. ( Чернігів, 26 листопада 2014 р. ) / Формування правової культури майбутнього юриста ( Чернігів, 20 березня 2015 р. ) : (матеріали науково-практичних семінарів ) / ЧЮК ДптС України. – Чернігів. : ЧЮК ДптС України, 2015. – 136 с.

 

43 Навчаль-но-метод. посібник Іваньков І. В., Боднар

І. В., Лазаренко В. В., Майборода І. А.

Іваньков І. В., Боднар І. В., Лазаренко В. В., Майборода І. А.. Кримінально-виконавче право ( збірник задач і текстів) : навчально-методичний посібник / Іваньков І. В., Боднар І. В., Лазаренко В. В., Майборода І. А – Чернігів : ЧЮК ДПтСУ, 2015 – 68 с.

 

 

2016 рік

№ п/п УДК Вид роботи Автор Бібліографія ISBN (ISSN) К-сть прим.
44 Матеріа-ли науково-практич-них семінарів Актуальні питання кримінально-виконавчого права та кримінології: матеріали науково-практичних семінарів кафедри кримінального, кримінально-викрнавчого права та кримінології (17 та 30 листопада 2016 року). – Чернігів: Акад. ДПтС, 2016. – 192 с.
45 Навч. посіб. Богати-рьов І. Г., Богати-рьова

О. І., Пузирьов М. С.

Актуальні проблеми юридичної відповідальності : навч. посіб. / (Богатирьов І. Г., Богатирьова О. І., Пузирьов М. С. – Київ : ВД Дакор, 2016 – 212 с.

 

46 Посібник С. Ф. Денисов,

Т. А. Денисова, О. П. Рябчинська

Шлях у науку: розповідь про вчителя / уклад. : С. Ф. Денисов, Т. А. Денисова, О. П. Рябчинська ; відп. Ред. Т. А. Денисова). – Запоріжжя, «Просвіта», 2016.-254 с.

 

47 Інформ. матеріал Інформаційний матеріал за результатами роботи науково-практичного семінару на тему: «сучасні проблеми криміналістики та шляхи їх вирішення в умовах Євроітеграції України». – Чернігів, 2016. – 63 с.

 

 

2017 рік

№ п/п УДК Вид роботи Автор Бібліографія ISBN (ISSN) К-сть прим.
48 343 Довідник про автореферати Укладачі : Денисов
С. Ф., Мартинен-ко А. О.
Довідник про автореферати дисертацій з проблем кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права, що знаходяться у  фондах Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / укладачі : Денисов С. Ф., Мартиненко А. О. – Чернігів : Академія Державної пенітенціарної служби, 2017. –
392 с.
49 343.85 Кросвор-ди Укладачі : Денисов
С. Ф.,   Клещ О. В.
Кримінально – виконавче право: кросворди / укладачі : Денисов С. Ф.,   Клещ О. В. – Чернігів : Академія Державної пенітенціарної служби, 2017. – 228 с.

 

50 Монографія Богатирьов І. Г., Пузирьов М. С., Шкута
О. О.
Богатирьов І. Г., Пузирьов М. С., Шкута О. О. Доктрина пенітенціарного права України : моногр. / І. Г. Богатирьов, М. С. Пузирьов, , О. О. Шкута. – Київ : ВД «Дакор», 2017. – 236 с.

 

51 343.9
(477)
Монографія Бульба
О. М., Денисов
С. Ф.
Бульба О. М., Денисов С. Ф. Самоправство: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання : монографія / О. М. Бульба, С. Ф. БДенисов. – Запоріжжя : СТАТУС, 2017. – 200 с.

 

52 Навч. посіб. Віхров
О. П.
Віхров О. П. Правове регулювання господарських відносин в окремих сферах і галузях економіки: навч. посіб. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 448 с.

 

53 364.62-47-053.6-058.55](477)(07) Навч.-метод. посібник Методики та інструменти роботи з неповнолітніми, які перебувають у конфлікті з законом : навчально-методичний посібник для практиків. 2017. Проект «Реформування системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні» за фінансової підтримки Уряду Канади.

 

54 Збірник тестів для контр. перевірки Денисов
С. Ф., Павлов
В. Г.
Денисов С. Ф., Павлов В. Г. Збірник тестів для контрольної перевірки знань курсантів, студентів та слухачів з курсу «Кримінально-виконавче право». – Чернігів : Акад. ДПтС, 2017. – 352 с.

 

55 Мат-ли міжкафедрального науково-практ. семінару Основні напрями забезпечення безпеки засуджених до покарання у виді позбавлення волі та персоналу установ виконання покарань та органів пробації в умовах реформування Державної кримінально-виконавчої служби України: матеріали міжкафедрального науково-практичного семінару (м. Чернігів, 22 листопада 2017 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2017. 107 с.

 

56 Навч. посібник Ткаченко О. Г., Сикал
М. М., Самофалов О. Л.
Ткаченко О. Г., Сикал М. М., Самофалов О. Л. Адміністративне право в запитаннях і відповідях : Навчальний посібник. – Чернігів: РВВ Академії Державної пенітенціарної служби, 2017. – 95 с.

 

 

57 343.23(038) Навч.-метод. комплекс Теорія кваліфікації злочинів : навчально-методичний комплекс. – Чернігів: Академія ДПтС, 2017. –
51 с.

58 Методичні рекомен-даціїЗвенігород-ський О. М.

Звенігородський О. М. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту курсової роботи з навчальної дисципліни «Кримінальне право» / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. С. Ф. Денисова. – Чернігів : Академія ДПтС, 2017. – 31 с.

 

59 Навч.-метод. посібник

О. А. Любич,

В. В. Співак,

О. І. Олійник,
О. С. Третяк,

С. О. Чебоненко

Історія української культури : навч.-метод. посіб. / [О. А. Любич, В. В. Співак, О. І. олійник, О. С. Третяк, С. О. Чебоненко]. – Чернігів : Десна Поліграф, 2017. – 456 с.

 

 

 

2018 рік

№ п/п УДК Вид роботи Автор Бібліографія ISBN (ISSN) К-сть прим.
60 343.9 Підручник за заг. ред. Ю. В. Нікітіна,

С. Ф. Денисова, Є. Л. Стрельцова.

Кримінологія : підручник / А. М. Бабенко, О. Ю. Бусол, О. М. Костенко, та ін. ; за заг. ред. Ю. В. Нікітіна, С. Ф. Денисова, Є. Л. Стрельцова. –
2-ге вид., перероб. та допов. – Харків : Право, 2018. – 416 с.
61 37.034:2 Навч.-метод. посібник Аніщенко В.О., Боднар І.В., Іваньков І.В. та ін. Моніторинг дотримання прав ув’язнених та засуджених в установах виконання покарань : навч.-метод. посіб.  / Аніщенко В.О., Боднар І.В., Іваньков І.В. та ін.; за заг. ред. Тогочинського О.М. Чернігів : Академія Державної пенітенціарної служби, 2018. 260 с. 978-617-7671-05-2 32
811.111
(075.8)
Навч. посібник Уклад.: Т.І.Баляснікова, І.В.Борисенко, Т.З.Ігнатович Англійська мова : навчальний посібник для курсантів, студентів та слухачів / уклад.: Т.І.Баляснікова, І.В.Борисенко, Т.З.Ігнатович. Чернігів : Академія ДПтС, 2018. 136 с. 84
340.15:342(477)
(075.8)
Навч.-метод. посібник Пекарчук В.М. Пекарчук В.М. Історія держави та права України : навчально-методичний посібник для курсантів та студентів денної форми навчання / Пекарчук В. М., Олійник В.С. – Чернігів : Академія ДПтС, 2018. – 152 с.

 

978-617-7671-01-4 17
2(075.8) Навч. посібник Співак В.В., Любич О.А., Олійник О.І., Тогочинський О.М., Третяк О.С., Чебоненко С.О. Релігієзнавство : навчальний посібник  / Співак В.В., Любич О.А., Олійник О.І., Тогочинський О.М., Третяк О.С., Чебоненко С.О.; за загальною редакцією доктора педагогічних наук, доцента Тогочинського О.М.; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2018. 220 с. 978-617-7671-06-9 53
343.01 Практикум Укладачі: С.Ф.Денисов, О.В.Єрмак Кримінальне право (Загальна частина): практикум  / укладачі: С.Ф.Денисов, О.В.Єрмак. – Чернігів : Академія Державної пенітенціарної служби, 2018. – 260 с. 5
34 (09) (100)(075.8) Навч. посібник Олійник В.С., Пекарчук В.М., Царюк С.В. Олійник В.С. Історія держави та права зарубіжних країн : навчальний посібник / Олійник В.С., Пекарчук В.М., Царюк С.В. – Чернігів : Академія ДПтС, 2018. – 452 с. 978-617-7671-02-1 17

2019 рік

№ п/п УДК Вид роботи Автор Бібліографія ISBN (ISSN) К-сть прим.
343.81 Навчальний посібник Богатирьова О. І.,

Олефір  Л. І.

Застосування пробації в Україні: теорія і практика: навчальний посібник / за ред. професора І. Г. Богатирьова. Чернігів: Десна Поліграф, 2019. 208 с. 978-617-7648-70-2 4
343.8:159 Підручник За заг. ред. В.Й.Бочелюка, Т.А.Денисової, О.М.Тогочинського Академічний курс кримінально-виконавчої психології: Підручник / за заг. ред. В.Й.Бочелюка, Т.А.Денисової, О.М.Тогочинського. Чернігів : ПАТ «ПВК Десна», 2019. – 608 с. 978-966-502-616-7 5
369(075.8) Навчальний посібник Укладачі:

О.В. Товсиженко, О.Г. Гончаренко, К.Ю. Сіренко

Соціальне страхування : навчальний посібник 2-ге видання перер.та доп./укл. О.В. Товсиженко, О.Г. Гончаренко, К.Ю. Сіренко. Чернігів: Академія Державної пенітенціарної служби,2019.182 с. 14

 

2020 рік

№ п/п УДК Вид роботи Автор Бібліографія ISBN (ISSN) К-сть прим.
343.9(075.8) Навч.-метод. посібник Укл.: Тагієв С.Р., Карелін В.В., Івашко С.В. Кримінологія: навч.-метод. посібник / укл. Тагієв С.Р., Карелін В.В., Івашко С.В.; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Десна Поліграф, 2020. 204 с. 978-617-7833-38-2 2
343.9(477) Навч.-метод. посібник Укл.: Тагієв С.Р., Карелін В.В., Яковець І.С. Актуальні проблеми запобігання злочинам: навч.-метод. посібник  / укл. Тагієв С.Р., Карелін В.В., Яковець І.С.; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Десна Поліграф, 2020. 120 с.

 

978-617-7833-39-9 2
343.8 Словник-довідник Авт.-упорядн: С.Ф.Дени-сов, Т.А.Денисова, М.В.Пузи-ревський Кримінально-виконавче право. Словник-довідник / автори-упорядники: С.Ф.Денисов, Т.А.Денисова, М.В.Пузиревський. Чернігів: Десна Поліграф, 2020. 712 с. 978-617-7833-46-7 2

 

 

  1. Клименко С. В. Словник основних фінансових термінів (для загального використання курсантами та слухачами)…
№ п/п УДК Автор Рік видання Бібліографія ISBN (ISSN) К-сть прим-в
Радзієвська Л.К., Пасічник С.Г. 2000 Радзієвська Л.К., Пасічник С.Г. Нотаріат в Україні: (Навч. посібник) / За  відп. ред. Л.К.Радзієвської. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 528 с. 966-7302-78-4
За ред. В.В.Комарова 2006 Нотаріат в Україні: Підручник / За ред. В.В.Комарова. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 320 с. 966-667-205-7
Комаров В.В. 2012 Комаров В.В. Нотаріат в Україні : підручник / В.В.Комаров, В.В.Баранкова. – Х.: Право, 2012. – 384 с. 978-966-458-253-4
34(477) Ю. В. Нікітін, С. С. Чубенко, В. К. Матвійчук, Е. О. Гіда,
Т. П. Устименко, Н. О. Чучкова
2016 Нотаріат в Україні: навчальний посібник / Ю. В. Нікітін, С. С. Чубенко, В. К. Матвійчук, Е. О. Гіда, Т. П. Устименко, Н. О. Чучкова. – 4-те вид., доп. і перероб. / За заг. ред. докт. юрид. наук, професора Ю. В. Нікітіна. – К. : ВНЗ «Національна академія управління» ; «Алерта», 2016. – 586 с. 978-966-8406-93-5
347.961.(477)(075.8) Упорядники – І.В.Тетарчук, Т.Є.Дяків 2020 Упорядники – І.В.Тетарчук, Т.Є.Дяків.

Нотаріат України [текст] : Навчальний посібник для підготовки до іспитів. – К. : «Центр учбової літератури», 2020. – 332 с.

978-611-01-0561-3 3
№ п/п УДК Автор Рік видання Бібліографія ISBN (ISSN) К-сть прим-в
001.89(075.8) О.Г.Данильян, О.П.Дзьобань 2019 Методологія наукових досліджень: підручник / О.Г.Данильян, О.П.Дзьобань. – Харків :  Право, 2019.- 368 с. 978-966-937-652-7 5
№ п/п УДК Автор Рік видання Бібліографія ISBN (ISSN) К-сть прим-в
331.45 За ред. Я.І.Бедрія 2020 Я.І.Бедрій, Ю.Л.Дещинський, О.С.Мурін та ін. Основи охорони праці: Навчальний посібник / За ред. Я.І.Бедрія. – 3-тє вид., переробл. і доп. – Львів :  «Магнолія 2006», 2020.- 292 с. 966-8340-31-0 5
331.4ʺ483(03) Москальова В.М., Батлук В.А., Кусковець С.Л., Филипчук В.Л. 2020 Москальова В.М.., Батлук В.А., Кусковець С.Л., Филипчук В.Л. Охорона праці (питання та відповіді). Довідник. – Львів :  «Магнолія 2006», 2020.- 350 с. 978-617-574-039-2 2
№ п/п УДК Автор Рік видання Бібліографія ISBN (ISSN) К-сть прим-в
Дичківська І. М. 2004 Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с. (Альма-матер). 966-8226-17-8
378
(075.8)
Яворська Г. Х. 2004 Яворська Г. Х. Педагогіка для працівників: Навч. посіб. – К.: Знання, 2004. – 335 с. – (Вища школа ХХІ століття). 966-8148-23-1
За ред. В. М. Половця 2004 Вища школа : проблеми, пошуки, тенденції. / Матеріали наково-методичного семінару. Вип. п’ятий. – Чернігів, Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, 2004. – 176 с. 966-533-226-8 1
37.017.4 Бойко А. М. 2006 Бойко А. М. Виховання людини: нове і вічне. – Полтава: Техсервіс, 2006. – 568 с. 966-8892-15-1
37(075.
8)
   В. Л. Омельяненко,
А. І. Кузьмінський
2009 Педагогічна мудрість віків : навч. посіб. / уклад. : В. Л. Омельяненко,
А. І. Кузьмінський. – К.: Знання, 2009. – 411 с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки).
978-966-346-603-3
3395+34 Бандурка О. М. 2013 Педагогічна спадщина А. С. Макаренка, сучасні підходи в організації процесу ресоціалізації неповнолітніх правопорушників і професійної підготовки персоналу пенітенціарних закладів. Зв’язок науки і практики : матеріали міжнарод. Наук. – практ. конф., Харків, 24-25 травня 2013 року / відп. ред. д-р юрид. наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, генерал-полковник міліції Бандурка О. М.; Міністерство юстиції України ; Державна пенітенціарна служба України, МВС України. – Харків : Золота миля, 2013. – 270 с. 1
378(0.046.3)
(075.8)
Фіцула М. М. 2014 Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / М. М. Фіцула. – 2-ге вид., доп. – К. : Академвидав, 2014. – 456 с. ( Серія «Альма-матер»). 978-966-8226-89-2
№ п/п УДК Автор Рік видання Бібліографія ISBN (ISSN) К-сть прим-в
1 Уклад.: Козінцев (керівник),
Л. М. Козаченко
1998 Хрестоматія з правознавства: Зб. нормат. документів /  Уклад.: Козінцев (керівник), Л. М. Козаченко. – 2-ге вид., доп. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 704 с.
Наровлянський О.Д. 1999 Наровлянський О.Д. Дидактичні матеріали з основ правознавства: Навч. посіб. для учнів 9 кл. серед. Загальноосвіт. Шк.., гімназій, ліцеїв. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 160 с.
Маляр
І. В.
2001 Маляр І. В. Основи правознавства: Навч.посібник. – 2-ге вид.,доп. і перероб. – Х.: Видавнича група «Академія», 2001. – 210 с.
За ред. В.В. Копейчикова 2002 Правознавство: Підручник/ Авт.кол.: Демський С.Е., Ковальський В.С., Колодій А.М. (керівник авт. кол.)            та інші; За ред. В.В. Копейчикова. – 6-те вид., стер. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 736 с. – Бібліогр. С. 724-726.
За ред. Свинарьова В. І. 2003 Основи правознавства  (навчально-методичні матеріали в схемах. Питаннях та відповідях) / Під загальною редакцією ректора Чернігівського юридичного коледжу ДДУ ПВП, члена-кореспондента УАНП Свинарьова В. І. – Чернігів. 2003. –
Дмитрієв А.І., Шепель А.О. 2003 Дмитрієв А.І., Шепель А.О. Порівняльне правознавство: Навчальний посібник / Відп. редактор В.Н.Денисов. – К.: 2003. – с. 184 966-96155-6-9
За ред. В.Д.Ткаченка 2003 Порівняльне правознавство: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / В.Д.Ткаченко, С.П.Погребняк, Д.В.Лук’янов; За ред. В.Д.Ткаченка. – Х.: Право, 2003. – 274 с. 966-7146-92-8
Під заг. ред. В. П. Пастухова 2007 Курило В. І., Пастухов В. П., Пеньківський В. Ф., Філіндаш С. В. Правознавство: Навчальний посібник. / Під загальною редакцією В. П. Пастухова. – 2-ге вид., стереотипне. – К.: Алерта, 2007. – 398 с.
За ред.
Р. О. Стефанчука
2009 Юридична дидактика: Посібник із викладання права та юридичних дисциплін / В. С. Бігун, А.О. Галай, Н.М. Крестовська, М.В. Савчин, І.Я. Сенота, В.М. Сотниченко, Р.О. Стефанчук, С. Г. Стеценко, Н.М. Ярмиш / За ред. Р. О. Стефанчука. – К.: СПД Юсип’юк В. Д., 2009.- 191 с.
340.15
(53)
Бехруз Х. 2009 Бехруз Х. Порівняльне правознавство: Підручник. – Одеса: Фенікс, 2009. – 464 с. 978-966-438-160-1
За заг. ред. О.В.Петришина 2012 Порівняльне правознавство: підручник / С.П.Погребняк, Д.В.Лук’янов, І.О.Биля-Сабадаш та ін. ; за заг. ред. О.В.Петришина. – Х.: Право,2012. – 272 с. 978-966-458-228-2
Ківалов С. В., Музиченко П. П., Крестовська Н. М., Крижанівський
А. Ф.
2013 Основи правознавства України : Навчальний посібник / Ківалов С. В., Музиченко П. П., Крестовська Н. М., Крижанівський А. Ф. – 12-е вид., та перероб. – Х. : Одіссей, 2013. – 400 с.
349.41
(477)
Тагієв
С. Р.
2014 Тагієв С. Р. Охорона довкілля в Україні (обов’язки фізичних осіб): Монографія // За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., академіка АпрН України Н. Р. Малишевої – К.: ВД «Дакор», 2014. – 192 с.

 

 

978-617-7020-33-1 1
За заг. ред. О. В. Зайчука 2015 Сучасна правова енциклопедія / О. В. Зайчук, О. Д. Крупчан, В. С. Ковальський [та ін.] ; за заг. ред. О. В. Зайчука ; НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, НДІ інтелектуальної власності НПрН України. – 3-тє вид., перероб. І допов. – К. : Юрінком Інтер, 2015. – 408 с.
340
(075.8)
Г. І. Балюк,
Е. Ф. Демський В. С. Ковальський
[та ін.]
2017 Правознавство : підручник / Г. І. Балюк, Е. Ф. Демський, В. С. Ковальський [та ін.] ; за відп. ред. О. В. Дзери. – 11-те вид., перероб. І допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 632 с.
34.378.2 Луганський державний університет внутрішніх справ імені
Е. О. Дідоренка
2018 ВІСНИК Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. –  науково-теоретичний журнал, вип. 2 (82). Засновник і видавець – Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка

* Реєстраційне свідоцтво КВ № 15990-4462 ПР, вид. Міністерством юстиції України 20.11.2009 *  Вкл. до переліку наукових фахових видань з юридичних наук Нак. МОН України від 07.10.2015 № 1021. – Сєвєродонецьк, 2018. – 347 с.

2524-0323 1
Collective monograph. Riga 2018 Scintific achievements of countries of Europe in the field of iegal science : Collective monograph. Riga :  Izdevnieciba “Baltija Publishing», 2018. 384 p.

(Наукові досягнення країн Європи у сфері юридичної науки).

978-9934-571-65-7 1
№ п/п УДК Автор Рік видання Бібліографія ISBN (ISSN) К-сть прим-в
1 341.1
(075.8)
За заг. ред. В.І.Муравйова 2016 Європейське право : Право Європейського союзу : підручник / за заг. ред. В.І.Муравйова. – К.: Ін Юре, 2015 –

Кн. четверта : Матеріальне право Європейського союзу / В.І.Муравйов (голова авт. кол.), С.Д.Білоцький, О.О.Гріненко, М.О.Медведєва (та ін.). – К.: Ін Юре, 2016. – 400 с. –

978-966-313-537-3
342.725 За ред. І.В.Яковюка 2019 Право Європейського Союзу: нормат. Матеріали / упоряд.: І.В.Яковюк, Т.М.Анакіна, Т.В.Комарова, О.Я.Трагнюк ; за ред. І.В.Яковюка. – Харків : Право, 2019. – 500 с. 978-966-937-684-8 1
341.17:061.1ЄС(075) За ред. Р.А.Петрова 2019 Право Європейського Союзу: підручник / [Р.А.Петров (кер. авт. кол.), А.О.Вакуленко, Ван Елсувеге П. та ін.] ; за ред. Р.А.Петрова. – Вид. 9-те, змінене і допов. – Харків :  Право, 2019.- 442 с. 978-966-937-748-7 2
341:061.1(075) за заг. ред. Т.Л.Сироїд 2020 Основи права Європейського Союзу: підручник / [Л.І.Адашіс, Т.М.Анакіна, С.М.Вихрист та ін.] ; за заг. ред. Т.Л.Сироїд ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Харків :  Право, 2020.- 590 с. 978-966-937-816-3 15
340(4-672ЄС) За заг. ред. І.В.Яковюка 2020 Право Європейського Союзу (в питаннях і відповідях) : навч.-довід. посіб. / [Т.М.Анакіна, Т.В.Комарова, О.Я.Трагнюк, І.В.Яковюк та ін.] ; за заг. ред. І.В.Яковюка. – Вид. 2-ге, випр. – Харків :  Право, 2020.- 174 с. 978-966-937-862-0 5
№ п/п УДК Автор Рік видання Бібліографія ISBN (ISSN) К-сть прим-в
368 Д.І.Дема, О.М.Віленчук, І.В.Дем’янюк 2013 Страхові послуги: навч. посібник / Д.І.Дема, О.М.Віленчук, І.В.Дем’янюк; за заг. ред. Д.І.Деми. – [2-е вид. перероб. та допов.]. – К.: Алерта, 2013. – 526 с. 978-617-566-215-1
349.3
(477)
(075.8)
П.Д.Пилипенко, В.Я.Бурак С. М.Синчук та ін. 2014 Право соціального забезпечення України : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П.Д.Пилипенко, В.Я.Бурак, С.М.Синчук та ін.; за ред. П.Д.Пилипенка. – 4-те вид., переробл. і доповн. – К.: Ін Юре, 2014. – 480 с. 978-966-313-500-7
349.3
(477)
О.М.Ярошенко, Г.О. Барабаш, Н.М.Вапнярчук та ін. 2015 Право соціального забезпечення України : підручник / О.М.Ярошенко, Г.О.Барабаш, Н.М.Вапнярчук та ін.; за ред. О.М.Ярошенка. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2015. – 458 с. 978-966-458-923-6
368 Горбач
Л. М. Кадетська Е. В.
2016 Горбач Л. М., Кадетська Е. В. Страхування : підручник. – К. : Кондор-Видавництво, 2016. – 544 с. 978-617-7278-85-5
364(477)(093)(075.8) Дубич К.В. 2019 Дубич К.В. Практика соціального забезпечення конкретних категорій населення. Навчальний посібник. – Львів :  «Магнолія 2006», 2019.- 432 с.

 

978-617-574-113-9 1
364(477)(093)(075.8) Дубич К.В. 2019 Дубич К.В. Історія і теорія соціального забезпечення в Україні та за кордоном. Навчальний посібник. – Львів :  «Магнолія 2006», 2019.- 272 с.

 

978-617-574-113-9 1
369(075.8) Укладачі:

О.В. Товсиженко, О.Г. Гончаренко, К.Ю. Сіренко

2019 Соціальне страхування : навчальний посібник 2-ге видання перер.та доп./укл. О.В. Товсиженко, О.Г. Гончаренко, К.Ю. Сіренко. Чернігів: Академія Державної пенітенціарної служби,2019.182 с. 14
368.02(075) Супрун А.А., Зайвенко Т.О. 2020 Супрун А.А., Зайвенко Т.О. Страхові послуги. Навчальний посібник. – Львів :  «Магнолія 2006», 2020.- 248 с.

 

978-966-2025-59-0 1
№ п/п УДК Автор Рік видання Бібліографія ISBN (ISSN) К-сть прим-в
347.963(477) Лапкін А.В. 2020 Лапкін А.В. Основи прокурорської діяльності в Україні : навч. посіб. у схемах / А.В.Лапкін. – Вид. 6-те, змін. та допов. – Харків :  Право, 2020.- 150 с. 978-966-937-937-5 5
№ п/п УДК Автор Рік видання Бібліографія ISBN (ISSN) К-сть прим-в
Корж А.В. 2009 Корж А.В. Українська мова прфесійного спрямування: навчальний посібник. – К. : Правова Єдність, 2009. – 296 с.
За ред.
Т. В. Симоненко
2012 Українська мова  за професійним спрямуванням : Практикум : навч. посіб. / [Т. В. Симоненко, Г. В. Чорновол, Н. П. Руденко та ін.] ; за ред. Т. В. Симоненко. – 2-ге вид., стереотип. – К. :. ВЦ «Академія», 2012. – 272 с. – (Серія «Альма-матер»)
Уклад.: О. А.
Лисенко, В. М. Пивоваров, О. В. Прудникова, О. А.Шумейко
2014 Українська мова (за правознавчим спрямуванням. : навч. посіб. / уклад.: О. А.Лисенко, В. М. Пивоваров, О. В.Прудникова, О. А.Шумейко. – Х.: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2014. – 228 с.
378:80 Кол. моногр. / під заг. ред. Сазонової О.В. 2018 Сучасна філологія: теоретичні, практичні та інноваційні аспекти розвитку (досвід реалізації компетентнісного підходу) : колективна монографія / під заг. ред. Сазонової О.В. – Чернігів : Десна Поліграф, 2018. – 240 с. 1
811.161.2′37 Моногр. / Н. І. Бойко, Т. Л. Хомич 2018 Бойко Н.І. Експресивна семантика: дискурсивна інтерпретація : монографія / Н. І. Бойко, Т. Л. Хомич. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018. – 200 с.

 

331.108(075) Данюк В.М., Кулаковська Л.П. 2018 Данюк В.М., Кулаковська Л.П.  Кадрове діловодство: Навч. пос. – К.:  Каравела, 2018. – 240 с. 978-966-8019-57-1 5
811.161.2’35(075.8) Ред. колегія 2019 Новий український правопис: навчальний посібник. – Київ:  «Центр учбової літератури», 2019. – 284 с.

 

978-611-01-1507-0 1
811.161.2’276.6(075.8 Шевчук С.В., Клименко І.В. 2019 Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник. 5-те вид., виправ. і доповнен. – К.: Алерта, 2019. – 640 с. 978-617-566-551-0 5