Академічна доброчесністьПро актуальні питання академічної доброчесності ґрунтовно, лаконічно та доступно.

З січня 2024 року почав виходити Інформаційний бюлетень сектору забезпечення якості вищої освіти Пенітенціарної академії України. У бюлетені висвітлюється актуальна інформація, що стосується питань академічної доброчесності, запобігання плагіату та інших процедур забезпечення якості освітнього середовища.

Інформаційний бюлетень № 4 (квітень)

4

З метою інформування учасників освітнього процесу сектор забезпечення якості вищої освіти в четвертому випуску інформаційного бюлетеня надає інформацію щодо оновленого підходу до забезпечення академічної доброчесності в ПАУ.

Оскільки академічна доброчесність є ядром освітньої культури серед основних засад державної політики у сфері освіти та принципів освітньої діяльності, так само як і академічна свобода, прозорість і публічність ухвалення та виконання управлінських рішень, відповідальність і підзвітність суб’єктів освітньої діяльності перед суспільством, забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності тощо (ст. 6 ЗУ «Про освіту»), то внутрішня система забезпечення якості освіти ПАУ обов’язково повинна мати ефективну систему та механізми забезпечення академічної доброчесності. З цією метою в березні вчена рада Пенітенціарної академії України ухвалила два нових положення та оновлений Кодекс академічної доброчесності. Квітневий випуск інформаційного бюлетеня відображає сучасний стан нормативної бази ПАУ, що регулює питання дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу та сприяє розумінню цього процесу всіма зацікавленими сторонами.

Четвертий випуск бюлетеня містить таку інформацію:

– Положення про систему забезпечення академічної доброчесності ПАУ визначає нормативну та інформаційну бази, органи супроводу і контролю за дотриманням академічної доброчесності, інструментарій впровадження принципів академічної доброчесності та засоби контролю за дотриманням академічної доброчесності;

– Кодекс академічної доброчесності ПАУ імплементує норми академічної доброчесності в освітнє та наукове середовище ПАУ, сприяє перетворенню їх на невід’ємну складову професійної етики і корпоративної культури учасників освітнього процесу;

– Положення про комісію з питань академічної доброчесності ПАУ встановлює, що діяльність комісії з питань академічної доброчесності Пенітенціарної академії України спрямована на дотримання високих професійних стандартів в усіх сферах діяльності ПАУ (освітній, науковій, виховній тощо), утвердження академічних чеснот та запобігання порушенню академічної доброчесності.

Інформаційний бюлетень № 3 (березень)

Березень бюлетень_001

З метою інформування учасників освітнього процесу сектор забезпечення якості вищої освіти у третьому випуску інформаційного бюлетеня надав ілюстрований алгоритм Порядку моніторингу, перегляду та розвитку освітніх програм у ПАУ.

Березневий випуск інформаційного бюлетеня відображає покроковий шлях удосконалення освітніх програм ПАУ і спрямований на покращення розуміння цього процесу всіма зацікавленими сторонами. Покращення якості освітніх програм ПАУ здійснюється для задоволення потреб держави та суспільства у висококваліфікованих фахівцях, забезпечення громадян освітніми послугами високої якості, виконання державного замовлення та потреб ринку праці на національному й міжнародному рівнях, забезпечення професійної успішності випускників.

Відповідно до наведеної в бюлетені інформації здобувачі вищої освіти, випускники, роботодавці, науково-педагогічний персонал та інші стейкхолдери ПАУ можуть надавати свої пропозиції щодо вдосконалення освітніх програм на засідання кафедр та/або курсантсько-студентського самоврядування чи сектору забезпечення якості вищої освіти ПАУ. Своєю чергою кафедри, курсантсько-студентське самоврядування та сектор забезпечення якості вищої освіти ПАУ узагальнюють ці пропозиції та виносять на розгляд проєктних груп освітніх програм. Після розгляду отриманих пропозицій проєктними групами освітніх програм та визнання їх доцільності пропозиції виносять на розгляд робочої групи щодо вдосконалення освітніх програм і навчальних планів ПАУ. Після прийняття рішення робочою групою щодо вдосконалення освітніх програм та навчальних планів ПАУ пропозиції направляють на розгляд науково-методичної ради ПАУ, а завершальним етапом є затвердження внесених змін до освітніх програм ПАУ вченою радою ПАУ.

Інформаційний бюлетень № 1-2 (січень-лютий)