Нові надходження до бібліотеки (жовтень 2018)

Нові надходження до бібліотеки Академії ДПтС (жовтень 2018)

  1. УДК 343(477)(094.4/.5)

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 10-те вид. Переробл. та допов. – Київ : ВД «Дакор», 2018. – 1360 с.

2. УДК 930.33+330.8(075.8)

 Якобчук В. П.

Історія економіки та економічної думки [ Текст]: Навч. посіб. / В. П. Якобчук, Ю. В. Богоявленська, С. В. Тищенко – К. : «Центр учбової літератури», 2018. – 476 с.

3. УДК 330.8(075.8)

Історія економічних вчень [екст] : підручник  / за ред. Тарасевича В. М., Петруні Ю. С.  – К. : «Центр учбової літератури», 2018. – 352 с.

4. УДК 338.91(075.8)

      Дадашев Б. А.

Регіональна економіка [екст] : навчальний посібник / Б. А. Дадашев, В. П. Гордієнко, В. В. Обливанцов. – К. : «Центр учбової літератури», 2017. – 202 с.

5. УДК 51(075.8)

 Барковський В. В., Барковська Н. В.

Вища математика для економістів: 5-те вид. Навч. посіб. – К. : «Центр учбової літератури», 2018. – 448 с.

6. УДК 352/354.071(477)(094)

Виконання кримінальних покарань та пробації. Законодавство. Роз’яснення. Зразки документів / за заг. ред. Д. В. Чернишова. Київ: Юрінком Інтер, 2018. – 948 с.

7. Україна. Закони.

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 верес. 2018 р. : (офіц. текст). – К. : ПАЛИВОДА А. В., 2018. – 268 с. – (Закони України).

8. Україна. Закони.

Закон України «Про Вищий антикорупційний суд»: чинне законодавство станом на 14 черв. 2018 р.:  – (офіц. текст). – К. : ПАЛИВОДА А. В., 2018. – 24 с. – (Закони України).

9. Закон України «Про Конституційний Суд України» : Станом  на 27 квітня 2018 року. – Харків :  Право, 2018. – 56 с.

10. Україна. Закони.

Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 верес. 2018 р. :  (офіц. текст). – К. : ПАЛИВОДА А. В., 2018. – 408 с. – (Закони України).

11. УДК 342.56

 Лапкін А. В.

Організація судових та правоохоронних органів україни : навч. посіб. у схемах /  А. В. Лапкін. – Вид. 7-ме, змін. і допов. – Харків : Право, 2018. – 170 с.

12. УДК 811.111:37.091.64

Завдання з англійської мови студентам-юристам для аудиторної та самостійної роботи : навч. посіб. / Т. В. Мельникова, С. С. Микитюк, Т. Ю. Мороз та ін. ; за заг. ред.  В. П. Сімонок. – Харків : Право, 2017. – 122 с.

13. Мисик Леся

Англійська юридична мова  : комунікат. аспект : підруч. для студ. юрид. та ін.гуманіт. спец. / Леся Мисик, Ірина Савка ; за ред. Лесі Мисик. – К. Ін Юре, 2013. – 288 с.

14.  УДК 811.111:37.09.64

Посібник для підготовки до ЗНО з англійської мови до магістратури. Спеціальність Право / за заг. ред. В. П. Сімонок, Харків : Право, 2018. – 88 с.

15. УДК 343.9

Кримінологія : підручник / А. М. Бабенко, О. Ю. Бусол, О. М. Костенко та ін. ; за заг. ред. Ю. В. Нікітіна, С. Ф. Денисова, Є. Л. Стрельникова. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Харків : Право, 2018. – 416 с.