Наукова та міжнародна діяльністьОсновною метою наукової діяльності в Академії Державної пенітенціарної служби (далі – Академія) є здобуття нових наукових знань шляхом проведення наукових досліджень, одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних результатів, застосування нових наукових знань під час підготовки фахівців з вищою освітою, формування сучасного наукового кадрового потенціалу.

Наукові дослідження здійснюються за планами, затвердженими вченою радою Академії, в рамках зареєстрованих наукових тем і виконуються структурними підрозділами Академії згідно із законодавством.

Наукова діяльність Академії спрямована на розвиток фундаментальних та прикладних наукових досліджень в різних галузях наук, а також на оптимізацію правового забезпечення органів і установ Державної кримінально-виконавчої служби України.

склад викладачівВ Академії працює 110 наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників. Із них:

– 3 особи, які мають Почесні звання України;

– 2 особи, які мають Почесні спортивні звання України;

– 24 доктора наук;

– 61 кандидат наук;

– 1 співробітник має вчене звання – старший науковий співробітник.

З них:

– 12 осіб мають вчене звання професора;

– 34 особи мають вчене звання доцента.

З метою координації науково-методичної роботи всіх підрозділів Академії, сприяння вдосконаленню освітнього процесу в Академії, наказом ректора у 2017 році, утворено Науково-методичну раду

В Академії функціонує відділ наукової діяльності та міжнародного співробітництва, що забезпечує умови для розвитку міжнародного співробітництва в різних формах та проведення наукових заходів, їх облік і контроль, координацію наукової роботи структурних підрозділів, інформаційний супровід.

З 2017 року Академія здійснює прийом на підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право» за очною (денною) та заочною формами навчання за кошти фізичних, юридичних осіб та за державним замовленням.

Академією укладено численні договори та меморандуми про співробітництво з вітчизняними та зарубіжними органами державної влади та закладами вищої освіти  Федеративної Республіки Німеччина, Латвійської Республіки,  Грузії, Республіки Польща, Республіки Казахстан.

партнери

Починаючи з 2017 року Академія є видавцем трьох друкованих періодичних видань – наукових журналів:

  • «Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра» (http://sjcriminal.academysps.edu.ua/ та http://sjcriminal.academysps.edu.ua/an/home/);
  • «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право» (http://sjlaw.academysps.edu.ua/ та http://sjlaw.academysps.edu.ua/an/home/);
  • «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки» (http://sjeducation.academysps.edu.ua/ та http://sjeducation.academysps.edu.ua/an/home/).

Видання «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право» та «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки»  включено до Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.2021 № 420, відповідно до якого журналам надано категорію «Б».

видання