Вдовенко Станіслав Михайлович

доктор наук з державного управління, професор

ORCID:0000 0003 4931 4249

Біографічна довідка Вдовенко_С.М. - копия

У 1969 році закінчив Чернігівський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Фізика і технічна механіка».

З 1999 року кандидат наук з державного управління. Дисертацію на тему «Соціально-економічні аспекти реформування гуманітарної сфери регіону в умовах перехідної економіки» захистив у Спеціалізованій вченій раді Академії державного управління при Президентові України.

Доктор наук з державного управління з 2005 року. Тема докторської дисертації «Організаційні та договірно-регуляторні механізми взаємовідносин української держави і закордонного українства».

 З 2014 року професор кафедри менеджменту Чернігівського державного інституту економіки і управління.

З 2016 по 2018 р. – завідувач кафедри публічного управління і менеджменту організацій Чернігівського національного технологічного університету.

З 2017 по 2019 рік – голова Спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій науки «державне управління».

З вересня 2019 року професор кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і процесу Академії державної пенітенціарної служби України.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації 10 років.

Автор понад 80 наукових публікацій

Науковий напрямок: Публічне управління та адміністрування.

Основні напрямки досліджень: Публічне адміністрування, Державне управління та адміністративна діяльність, Єврорегіональне співробітництво, Міжнародні відносини.

Публікації останніх років:

 1. Вдовенко С. М., Вдовенко Ю.С. Науково-методологічні підходи застосування адміністративного менеджменту в діяльності органів державної влади. Науковий вісник Полісся. Чернігів: ЧНТУ,2015. №1(1). С.110-117. (фахове видання)
 2. Вдовенко Ю.С., Вдовенко С.М., Рогова О.В. Адміністративний менеджмент. Навч. посібн. Чернігів: 2015. 264 с.
 3. Вдовенко С. М., Рогова О.В. Пріоретизація науково-прикладних засобів адміністративного менеджменту з формування конкурентоспроможності у виробничій сфері. Науковий вісник Полісся. Чернігів: ЧНТУ, 2015. №1(1). С.110-117.(фахове видання)
 4. Вдовенко С. М. Науково-понятійний апарат визначення і реалізації пріоритетних напрямів стратегічного регіонального розвитку. Статегічні пріоритети розвитку промислового сектору економіки. Монографія. Ніжин: ТПК “Орхідея” 2015. 260 с.
 5. Vdovenko S., Shulga Y. Formation of competitive advantage for commercial banks in the system public finance. Global Competition on the markets for labor, education and innovations. Publishing San Francisco, California, USA, 2015. 24-31 сon
 6. Вдовенко С. М., Ю.Шульга Проблеми та перспективи формування сучасної системи публічних фінансів в Україні. Наук. вісн. Черніг. держ. ін-ту економіки і упр. Сер. Економіка. 2015. Вип. 2. С. 166-170.
 7. Вдовенко Ю.С., Вдовенко С.М., Рогова О.В. Адміністративно-територіальний менеджмент. Навч. посібн. Чернігів: 2016. 212 с.
 8. Вдовенко Ю.С., Вдовенко С.М., Рогова О.В. Публічне адміністрування. Навч. посібн. Чернігів: 2017. 256 с.
 9. Вдовенко Ю.С., Вдовенко С.М., Рогова О.В. Публічний менеджмент. Навч. посібн. Чернігів: 2018. 222 с.
 10. Вдовенко С.М. Методи формування конкурентоспроможності як основи публічного менеджменту. Монографія Публічне управління та сучасний менеджмент в інформаційному суспільстві /за заг. ред Михайловської О.В.К:. Видавничий дім Кондор, 2019. С. 8 – 20.
 11. Вдовенко С.М. Процеси формування і розвитку публічно-правових засад державного управління в Україні. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право.
 12. Вдовенко С.М. Конроверсійний характер науково-практичних підходів до адміністративно-територіальної реформи в Україні. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук  2020: №1.
 13. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2020: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 23–24 квіт. 2020 р.): у двох томах. Т. 2 / гол. ред.: О. М. Тогочинський. Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. 382 с. С.94-97.
 14. Вдовенко С.М. Ретроспективний аналіз формування публічних засад науки і практики державного управління. Менеджмент та публічне управління в умовах інформаційного суспільства: Колект.моногр./за заг.ред. Н.В. Філіпової. ТОВ «Домінант». 2020. С. 92-107.