Сташків Богдан Іванович

доцент кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права, кандидат юридичних наук, доцент

Сташків Б.ІБіографічна довідка

У 1973 році закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Тараса Шевченка.

У 1997 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Юридичні факти в праві соціального забезпечення», спеціальність 12.00.05 – трудове право, право соціального забезпечення.

Указом Президента України від 30 жовтня 1999 року за вагомий особистий внесок у вирішення питань соціального захисту населення присвоєно почесне звання «Заслужений працівник народної освіти України». Неодноразово нагороджувався грамотами Міністерства праці та соціальної політики України.

У 2003 році присвоєно вчене звання доцента кафедри правознавства.

Напрямки наукової діяльності: теоретичні та практичні аспекти правового регулювання соціального захисту населення.

Є автором понад 200 наукових і навчально-методичних праць, у т.ч. навчальних посібників «Право соціального обслуговування» (2007 р.), «Право соціального забезпечення. Загальна частина» (2016 р.), «Право соціального забезпечення. Особлива частина» (2018 р.), монографії «Юридичні факти в праві соціального забезпечення» (2008 р.).

Хронологічний покажчик праць 20162020 рр.

2016

Сташків Б.І. Соціальне забезпечення селян в СРСР: історико-правовий аспект. Ukraine-EU. Modern Technology, Business and law collection of international scientific papers: in 2 parts. Part 2. Societal Challenges. Innovations of social Work, philosophy, psychology, sociology. Environmental Protection. Management and Public Administration. Innovations in Education. Current Issues in the Reformation of the Highe rEducation System in the Aspect of Ukrainian Eurointegration. Current Issues of Legal Science and Practice. Chernihiv: CNTU, 2016. С. 364-368.

Сташків Б.І. Право соціального забезпечення. Загальна частина: навч.посібник. Чернігів: ПАТ «ПВК «Десна», 2016. 692 с.

Сташків Б.І. Проблемні питання пенсійного забезпечення засуджених. Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення : матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 жовтня 2016 р.) ; за заг. ред. К. Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. Харків : ХНУВС, 2016. С. 391-396.

2017

Сташків Б. І. Теоретичні питання системи права соціального обслуговування. Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю кафедри трудового та господарського права Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків, 3 листопада 2017 р.); за заг. ред. К.Ю. Мельника. Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2017. С. 431-434.

Проблеми визначення мети та встановлення розмірів державних соціальних допомог в Україні. Актуальні проблеми юридичної науки та практики.  2017.  № 1(3).  С. 67-73. 

2018

Сташків Б. І. Право соціального забезпечення. Особлива частина: навч. Посібник. Чернігів: ПАТ «ПВК «Десна», 2018. 1092 с.

2019

Сташків Б.І. Компенсаційні виплати у праві соціального забезпечення: погляд на проблему. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. 2019. № 3 (8). С. 25-42.

Сташків Б.І. Система принципів права соціального забезпечення: теоретичні та практичні проблеми формування. Проблеми реалізації прав громадян у сфері праці та соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників IX Міжнар. наук.-практ. конф., яка присвячена 50-річчю створення кафедри трудового права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого (м. Харків, 11 жовт. 2019 р.) / за ред. О. М. Ярошенка. Харків : Право, 2019. С. 553-560.

2020

Сташків Б.І. Гарантії права на соціальне забезпечення: труднощі в реалізації. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2020: матеріали міжнар. наук.- практ. конф. (м. Чернігів, 23–24 квіт. 2020 р.): у двох томах. Т. 2 / гол. ред.: О. М. Тогочинський. Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. С. 268-274.

Сташків Б.І. Проблеми досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у сфері пенсійного забезпечення. Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченої 91-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (27 березня 2020 року). Харків, 2020.  С. 158-163.

Сташків Б.І. Страхові виплати в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: поняття та характерні риси. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. 2020. № 3 (11). С. 31-50.

Сташків Б.І., Денисенко К.В., Зінчук Ю.О. Правовий статус дитини з інвалідністю як категорія права соціального забезпечення. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. 2020. № 3 (11). С. 31-50.