Шумна Лариса Петрівна

schumnaзавідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор

Біографічна довідка

У 1998 році закінчила Одеську національну юридичну академію, спеціальність – правознавство.

У 2003 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05. «Трудове право; право соціального забезпечення» (тема дисертації «Правові основи реабілітації інвалідів в Україні»).

У 2005 присвоєно звання доцент кафедри права України.

У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.05. «Трудове право; право соціального забезпечення» (тема дисертації «Соціальна підтримка як організаційно-правова форма соціального забезпечення»).

 У 2021 році отримала вчене звання професора.

Напрямки наукової діяльності: теоретичні та практичні аспекти правового регулювання праці та соціального захисту населення. Автор понад 180 наукових і навчально-методичних праць, у т. ч. монографій «Право на соціальну підтримку і гарантії його реалізації в умовах ринкової економіки» (2014 р.); «Правове регулювання соціального обслуговування населення в сучасних умовах: проблеми теорії та практики» (2012 р.); навчального посібника (у співпраці) «Право соціального забезпечення» (2012 р.), одна із авторів «Юридичної енциклопедії» (2005 р., 2007 р., 2018 р.).

Хронологічний покажчик праць 20152020 рр.

2015 р.

 1. Шумна Л. П. Соціальна політика держави: її зміст та ознаки. Сучасні проблеми трудового та пенсійного законодавства: матеріали ІV Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листопада 2015 р.); за заг. ред. К. Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. Харків: ХНУВС, 2015. С. 256–264.

2016 р.

 1. Шумна Л. П. Правові проблеми реалізації соціальної політики держави в умовах ринкової економіки. Університетські наукові записки: Науковий часопис. 2016. № 59. С. 18–28. Фахове видання Index Copernicus (IC).
 2. Шумна Л. П. Соціальна адаптація та соціальний патронаж колишніх засуджених в Україні: основні проблеми та шляхи їх вирішення. Соціально-економічні та правові підстави вдосконалення трудового законодавства на сучасному етапі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 21 жовтня 2016 року). Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2016. С. 346–354 с.
 3. Шумна Л. П. Особливі потреби в охороні здоров’я засуджених, хворих на хронічні захворювання, у т.ч. ВІЛ/СНІД та туберкульоз. Теоретичні та практичні питання стану дотримання прав уразливих категорій засуджених та звільнених : матеріали Всеукр. наук. практ. конф. (м. Київ, 19–20 квіт. 2016 р.) / Державна пенітенціарна служба України, Академія Державної пенітенціарної служби. Київ, 2016. С. 172–177.
 4. Шумна Л. П. Питання взаємодії установ виконання покарань та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, хворих на хронічні захворювання, включаючи ВІЛ/СНІД та туберкульоз. Технології професійної діяльності: теорія і практика: матеріали Всеукр. наук. практ. конф. (м. Чернігів, 2 серпня 2016 р.) / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів, 2016. С. 22–27.
 5. Шумна Л. П. Соціальний захист науково-педагогічних працівників: стан і перспективи вдосконалення в умовах реформування вищої освіти в Україні. Актуальні проблеми модернізації законодавства та освіти в умовах євроінтеграційного поступу України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 27–28 жовт. 2016 р.) / [редкол.: Тогочинський О. М., Олійник О. І., Чебоненко С. О. та ін.]. Чернігів: Академія Державної пенітенціарної служби, 2016. C. 342–345.

2018 р.

 1. Методичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи здобувачами вищої освіти на другому (магістерському) рівні з галузі знань 08 «Право» / уклад.: Денисова Т.А., Денисов С.Ф., Доній Н.Є., Крупко Я.М., Ніщимна С.О., Пекарчук В.М., Шумна Л.П. Чернігів: Академія Державної пенітенціарної служби, 2018. 28 с.
 2. Шумна Л. П. Праця засуджених до позбавлення волі як засіб ресоціалізації чи як покарання? – реалії сьогодення. Актуальні проблеми соціального права. Львів: ГАЛИЧ-ПРЕС, 2018. Вип. 7. С. 23–28.
 3. Шумна Л. П., Вдовиченко В. В. Пенсійне забезпечення персоналу державної кримінально-виконавчої системи на членів їхніх сімей. Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра. 2018. № 1. С. 78–92.
 4. Шумна Л. П., Сікун А. М., Коренькова Т. Ю. Аналіз проблемних питань праці засуджених. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. Чернігів: Академія ДПтС. 2018. № 2 (4). С. 37–52.
 5. Шумна Л. П., Огородник О. Г., Свириденко Н. М. Новий діапазон соціальної функції трудового права. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. Чернігів: Академія ДПтС. 2018. № 3 (5). С. 46–55.
 6. Шумна Л. П. Реформування підготовки фахівців для пенітенціарної служби України. Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження: ІІ Міжнародна наукова конференція УАДО (проводиться в рамках проєкту УАДО “Європейські індикатори якості освітніх досліджень для розширення можливостей освітян в Україні”); (№ 587032-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-SUPPA); (м. Київ, 15.06.18 р.). 2018. С. 142–145.
 7. Шумна Л. П. Новації призначення та виплати пенсій засудженим. Розвиток трудового права і права соціального забезпечення: теорія і практика: тези доп. та наук. повідомл. учасників VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 05 жовт. 2018 р.) / за ред. О. М. Ярошенка. Харків: ФОП Панов А.Н., 2018. С. 407–413.
 8. Шумна Л. П. Новації щодо умов праці засуджених за кримінально-виконавчим законодавством. Права і свободи людини та їх забезпечення в умовах несвободи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 01 листоп. 2018 р.). Чернігів, 2018. С. 185–188.
 9. Шумна Л. П. Праця засуджених за трудовим договором чи цивільно-правовим договором: новації кримінально-виконавчого законодавства. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2018. № 10. C. 35–39.
 10. Шумна Л. П. Організація роботодавців. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Харків: Право, 2016. Т. 11: Трудове право / редкол.: С. М. Прилипко (голова), М. І. Іншин (заст. голови), О. М. Ярошенко та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2018. С. 403–406.
 11. Шумна Л. П. Переведення на іншу роботу. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Харків: Право, 2016. Т. 11: Трудове право / редкол.: С. М. Прилипко (голова), М. І. Іншин (заст. голови), О. М. Ярошенко та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2018. С. 418–423.
 12. Шумна Л. П. Переміщення на іншу роботу. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Харків: Право, 2016. Т. 11: Трудове право / редкол.: С. М. Прилипко (голова), М. І. Іншин (заст. голови), О. М. Ярошенко та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2018. С. 423–425.
 13. Шумна Л. П. Правовідносини у сфері трудового права. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Харків: Право, 2016. Т. 11: Трудове право / редкол.: С. М. Прилипко (голова), М. І. Іншин (заст. голови), О. М. Ярошенко та ін.; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2018. С. 476–478.
 14. Шумна Л. ОСОБЛИВОСТІ ПРАЦІ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ: І ПРАВО, І ОБОВ’ЯЗОК. Вісник Пенітенціарної асоціації України. 2018. № 2. С. 160–167. Retrieved із https://visnykpau.com/index.php/journal/article/view/211.

2019 р.

 1. Організаційно-правові засади забезпечення діяльності освітянина вищої школи: довідник / за заг. ред. Шумної Л. П. Чернігів: Академія ДПтС, 2019. 156 с.
 2. Shumna L., Yermak O., Denysenko K., Bodnar I., Zaliskaya J. Role of Legal Profession in the Implementation of the Civil Society Human Rights. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. Volume 22, Special Issue 1, 2019. URL: https://www.abacademies.org/articles/Role-of-legal-profession-in-the-implementation-of-the-civil-society-human-rights-1544-0044-22-S1-279.pdf
 3. Шумна Л. П., Денисенко К. В., Олійник В. С., Сікун А. М. Праця засуджених як право чи обов’язок в контексті міжнародного та національного законодавства. NATIONAL LAW JOURNAL: TEORY AND PRACTICE. 2019. С. 118–122. URL: http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2019/4/part_1/25.pdf.
 4. Шумна Л. П., Денисенко К. В., Свириденко Н. М. Проблемні питання реалізації права на відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку військовослужбовцями. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. 2019. Том 30 (69). № 4. С. 89–93. URL: http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/4_2019/18.pdf.
 5. Шумна Л. П., Коренькова Т. Ю., Сікун А. М. Соціальна адаптація осіб, звільнених з установ виконання покарань в умовах реформування пенітенціарної системи. Науковий Вісник Сіверщини. Серія: Право. 2019. № 2 (7). С. 32–43.
 6. Шумна Л. Проблеми дотримання трудових прав засуджених в Україні у відповідності до європейських стандартів. Вісник Пенітенціарної асоціації України. 2019. № 1. С. 83–96. URL: https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2019.1.07.
 7. Шумна Л. П. Забезпечення трудових прав засуджених (ув`язнених) за пенітенціарною реформою 2015–2019 рр. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 12. С. 197–203. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2019/12/38.pdf.
 8. Шумна Л. П., Малахова А. О., Богдан Ю. М. Окремі аспекти правового регулювання підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів. Науковий Вісник Сіверщини. Серія: Право. 2019. № 3 (8). С. 43–54.

2020 р.

 1. Borysenko I., Bykonia O., Rembach O., Shumna L., Oliinyk O., Anishchenko V. Experience оf IСT Implementation in Primary Curriculum in Ukraine and the United Kingdom of Great Britain a.nd Northern Ireland. Information Technologies and Learning Tools. 2020. Vol 75. No 1. P. 42–55. Web of Science
 2. Velychko L. Horodetska I., Moskalenko O. Shumna L. LEGAL REGULATION OF THE DEVELOPMENT OF REGIONAL INNOVATION CLUSTERS IN THE FINANCIAL SECTOR IN UKRAINE. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2020. Vol 32. No 1. P. 231–243. Web of Science
 3. Шумна Л. П., Денисенко К. В., Сікун А. М. Практикум для підготовки до занять з трудового права. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. 80 с.
 4. Шумна Л. П., Денисенко К. В., Огородник О. О. Навчально-методичний посібник для підготовки до занять з трудового права. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. 120 с.
 5. Шумна Л. П., Огородник О. Г., Огородник О. О., Заліська Ю. В., Сікун А. М. Проблеми застосування юридичної техніки в трудовому праві. Право і суспільство. 2020. № 3. С. 110–116.
 6. Шумна Л. П., Сташків Б. І., Коренькова Т. Ю., Чабанюк Д. Ю. Теоретичні аспекти соціальної безпеки в Україні. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія. 2020. 26 т. С. 163–169.
 7. Шумна Л. П., Денисенко К. В., Бессараб А. С. Правове регулювання соціальних прав засуджених до позбавлення волі. Актуальні проблеми держави і права. 2020. № 85. С. 255–264.
 8. Шумна Л. П., Городецька І. А., Дудченко О. С. Правові засади функціонування колегій міністерств радянської України в 1950–1970-х рр. Актуальні проблеми політики. 2020. № 65. С. 26–32.
 9. Шумна Л.П., Сікун А.М., Кисельов Д.В. Інститут медіації як альтернативний спосіб вирішення трудового спору. Актуальні проблеми держави і права. 2020. № 88. С. 163-169
 10. Ребкало М.М, Шумна Л.П., Олійник В.С. Форми підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України: переваги та недоліки. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: науковий журнал / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. № 2 С. 50-62
 11. Шумна Л. П., Шумний Н.О., Інститут конституційної скарги в контексті судової реформи в Україні. Гуманітарна наука ХХІ століття: сучасні виклики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 06 листопада 2020 р.): Вид-во  Академії ДПтС. 2020. C. 279-282

2021 р.

 1. Шумна Л.П., Кисельов Д.В. Особливості правового регулювання службових та трудових відносин персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2021»: збірник матеріалів конференції (м. Чернігів, 22-23 квіт. 2021 р.). Чернігів, 2021. С. 103 – 107.