Пасічник Олена Миколаївна

старший викладач

Біографічна довідка

Пасічник ОМУ 2008 році закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого

Навчається на 4 курсі аспірантури Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 015-Професійна освіта.

Наукові інтереси: підготовка майбутніх офіцерів органу пробації до соціально-виховної роботи з неповнолітніми.

Автор 29 наукових праць.

Публікації останніх років:

 1. Шпортюк О.М. Теорія і практика підготовки управлінського персоналу для органів та установ виконання покарань: монографія / Аніщенко В. О.; за заг. ред. О. М. Тогочинський. Чернігів: Академія ДПтС, 2018. 268 с. С. 161–177.
 2. Шпортюк О.М. Моніторинг дотримання прав ув’язнених та засуджених в установах виконання покарань: навч. метод. посіб. / Аніщенко В. О. та ін; за заг. ред. О. М. Тогочинський. Чернігів: Академія ДПтС, 2018. 260 с. С. 181–183, 186–210.
 3. Шпортюк О. М. Соціально-виховна складова інституту пробації в Україні. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. 2018. №150. С. 167–
 4. Аніщенко В. О., Шпортюк О. М., Махлай О. А. Траекторія ресоціалізації неповнолітніх осіб, які перебувають у конфлікті з законом: інтерпретація, сутність і механізм реалізації. Virtus scientific Видавництво: СPM «ASF» (Канада, Монреаль) 2018. № 21. С. 267–
 5. Тогочинський О. М., Аніщенко В. О., Могильний Ф. В., Шпортюк О. М. Напрями ресоціалізації неповнолітніх засуджених в аспекті реформування системи виконання покарань. Internationaljournal of innovative technologies in social  Випуск 3(7). №2. С. 3–5.
 6. Шпортюк О. М. Теоретичні основи підготовки курсантів Академії ДПтС до соціально-виховної роботи з неповнолітніми, які перебувають у конфлікті з законом. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 2018. № С. 126–133.
 7. ТогочинськийО .М., Аніщенко В. О., Шпортюк О. М. The ways improving the mechanism of implementation of the right to higher education in Ukraine by convicts. European Journal of Humanities and Social Sciences, Vienna, 2019. № С. 78–83.
 8. Завацька Л. М., Шпортюк О. М. Соціально-виховна робота з неповнолітніми як предмет психолого-педагогічних досліджень. Балканско начно обозрение, 2019. Том 3, № 1(3). С. 67–70.
 9. Шпортюк О. М. Підготовка до соціально-виховної роботи з неповнолітніми: зарубіжний досвід. Virtus, 2019. № 31. С. 164–176.
 10. Шпортюк О. М. Підготовка майбутніх офіцерів органу пробації до соціально-виховної роботи з неповнолітніми у контексті вимог міжнародних стандартів та національного законодавства. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки.№3 (18).2019. С.375-392.
 11. Дем’яненко Ю.О., Олефір Л.І., Шпортюк О.М., Разумейко Н.С. Особливості складення досудової доповіді на основі збору біографічного матеріалу. Virtus, 2019. № 35. С. 49–52.
 12. Шпортюк О. М. Anishchenko, V., Rembach, O., Shportiuk, O., Razumeyko, N., & Demyanenko, Y.. Entrepreneurship activity as the competence of preparation for law enforcements. Journal of Entrepreneurship EducationVolume 22, Issue 5, 2019 1 1528-2651-22-5-456.
 13. Дем’яненко Ю.О., Шпортюк О.М., Квітка А.С. Ретроспектива відповідальності неповнолітніх. Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра. 2019 № 2 (6). С. 16–25.
 14. Шпортюк О. М. Основні аспекти підготовки майбутніх офіцерів органу пробації для роботи з неповнолітніми. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. ШевченкаСерія: педагогічні науки. №6 (162). С. 181–185.
 15. Шпортюк О. М. Компоненти, критерії та рівні професійної готовності майбутніх офіцерів органу пробації до соціально-виховної роботи з неповнолітніми. Інноваційна педагогіка. 2020. Вип. 24, т. 2. С. 164-169.
 16. Шпортюк О.М., Шмельова Р.І. Організація спеціальної підготовки персоналу пробації для роботи з неповнолітніми як елемент впровадження ювенальної юстиції в Україні. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта.2020 № 1 (4). С. 153-161.
 17. Шпортюк О. М. Стан і тенденції функціонування інституту пробації в зарубіжних країнах та напрями його впровадження в Україні. Технології професійної діяльності: теорія і практика : матеріали між нар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 2 серп. 2016 р.). Чернігів: Десна Поліграф, 2016.  С. 241–244.
 18. Шпортюк О. М. Деякі аспекти трансформування пенітенціарної системи України. Актуальні проблеми модернізації законодавства та освіти в умовах євроінтеграційного поступу України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 27–28 жовт. 2016 р.). Чернігів: Десна Поліграф, 2016.  С. 338–339.
 19. Шпортюк О. М. Загроза екологічної катастрофи на окупованих територіях Донецької, Луганської областей. Концептуальні проблеми розвитку регіону в умовах децентралізації: матеріали IX міжнар наук.-практ конф. (Чернігів, 25 квітня 2017 р.). Чернігів: Десна Поліграф, 2017.  С. 187–192.
 20. Шпортюк О. М. Волонтерство в системі пробації, як обов’язковий елемент її успішного функціонування. Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів: матеріали міжнар. науково-практичної конференції. (Запоріжжя, 20 травня 2017 р.). Запоріжжя, 2017. С. 212-215.
 21. Шпортюк О. М. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх: історія та сучасність. Актуальні проблеми освіти, науки та галузевого законодавства у світлі вимог стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки:матеріали міжнародної заочної науково-практичної конференції (Чернігів, 30 червня 2017 року). Чернігів: Десна Поліграф, 2017. С. 148–150
 22. Шпортюк О. М. На шляху створення ювенальної юстиції в Україні. Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі. Матеріали міжнар. науково-практичної конференції. (Суми, 18 травня 2018 р.). Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. С. 158-162.
 23. Шпортюк О. М. Соціально-виховний вектор у системі підготовки працівників Державної кримінально-виконавчої служби України. Права і свободи людини та їх забезпечення в умовах несвободи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 01 листоп. 2018 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2018. С. 162–165.
 24. Шпортюк О. М. Щодо підготовки фахівців для роботи з неповнолітніми в органах пробації. Наука та технології в епоху інформаційного суспільства: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Бордо, Франція, 03 березня 2019 р.). Бордо: том. 6, 2019. С. 129–132
 25. Аніщенко В.О., Шпортюк О.М. Підготовка офіцерів пробації для роботи з неповнолітніми: закордонний досвід Сполучених Штатів Америки та Королівства Швеція. Інститут пробації в Україні сучасний стан і перспективи розвитку: матеріали міжнар. круглого столу (Київ, 16 квітня 2019 р.). Національна академія прокуратури України, 2019. С. 39–
 26. Шпортюк О. М. Вимоги міжнародних стандартів щодо підготовки офіцерів ювенальної пробації. Механізми сучасного інноваційного розвитку педагогічної науки та освіти: матеріали наук.-практ. конф. (Хмельницький, 18-19 жовтня 2019 р.). Херсон: Молодий вчений, 2019. С. 29–34.
 27. Шпортюк О.М. Медіативні навички як необхідна складова професійної компетентності офіцера ювенальної пробації. Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного  виховання персоналу системи МВС України: матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 27 березня 2020 р.) Харків: ХНУВС, 2020. С. 321–324.
 28. Шпортюк О.М. Кримінологічна характеристика особистості неповнолітнього злочинця як складова досудової доповіді. Травневі правові читання: матеріали І Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Черкаси, 07 травня 2020 р.) Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2020. С. 361– 363.
 29. Шпортюк О.М. Професіограма офіцера ювенальної пробації. «EURASIANSCIENTIFIC CONGRESS»: матеріали VI Міжнародної наук.-практ. конф. (Барселона, Іспанія 14-16 червня 2020 р.) Барселона: «Sci-conf.com.ua» Barca Academy Publishing, 2020. С. 170-175.
 30. Актуальні напрями професійної підготовки офіцерів у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання: монографія /Аніщенко В. О., Єрмак С.М., Шеремета О.П. та ін.; за заг. ред. В.О. Аніщенко. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. 357 с. С 161–177.
 31. Аніщенко В.О., Дем’яненко Ю.О., Пасічник О.М. Професіограма офіцера ювенальної пробації як еталонна модель підготовки кваліфікованого фахівця. Virtus, 2021. № 50. С. 64–68.
 32. Пасічник О.М. Технологія застосування інструменту умовно-дострокового звільнення в аспекті соціально-виховної роботи із засудженими. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. 2021. № 2(7).
 33. Разумейко Н.С., Пасічник О.М. Медіаційні компетентності як обов’язковий напрямок підготовки фахівців юридичних професій. Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України: всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 02 квіт. 2021. Харків: ХНУВС України, 2021. С. 36–40.
 34. Єрмак О.В, Пасічник О.М. Щодо впровадження оцінки ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення засудженими до позбавлення волі. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2021:міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 22 квіт. 2021. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. С. 175–178.
 35. Пасічник О.М. Комунікативна компетентність як пріоритетна складова формування професійних якостей офіцера ювенальної пробації. Інноваційні підходи до розвитку компетентнісних якостей фахівців в умовах професійного становлення: V-а міжнар. наук.-практ. конф.: (Ізмаїл, 28 трав. Ізмаїл: ДІ НУ "ОМА" 28 трав. 2021. С. 214–217.
 36. Пасічник О.М. Порядок забезпечення здоров’я громадян в місцях позбавлення волі. Європейські виміри сталого розвитк. ІІІ міжнар. наук.-практ. конф.: (Київ, 11 черв. 2021. Київ: Нац. ун-т харч. технологій 11 черв. С. 82–85.