Набок Анна Іванівна

доцент кафедри, кандидат філологічних наук

Біографічна довідка.Набок

Біографічна довідка: У 2004 р. з відзнакою закінчила Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя та здобула кваліфікацію вчителя англійської, німецької мови та зарубіжної літератури. У 2005 р. з відзнакою закінчила магістратуру та здобула кваліфікацію викладача англійської мови.

У 2018 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.04. «германські мови» з теми «Вербалізація ефектів об’єктивності та суб’єктивності в англомовному новинному Інтернет-дискурсі: когнітивно-риторичний аспект».

Наукові інтереси: риторика медійного дискурсу, когнітивна риторика, когнітивна лінгвістика

Монографії

 1. Набок А.І. Ревіталізація античного пафосу в площині новинного медійного дискурсу (на матеріалі англомовних текстів сайту БІ-БІ-СІ). Contemporary issues of digital economy and society: monograph / Ed. T. Nestorenko, P. Mikos, Katowice: Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. № 36. P. 67-74. ISBN 978-83-957298-1-2 [зарубіжна колективна монографія].

 2. Nabok A.I. Defining teacher’s charisma: multi-disciplinary approach. Modern Innovative and Information Technologies in the Development of Society: monograph / Ed. A. Ostenda, O. Nestorenko, Katowice: Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. № 38. P. 88-97. ISBN 978 – 83 – 957298 – 5 – 0 [зарубіжна колективна монографія] (у співавторстві з Shenderuk O.).

Наукові публікації в іноземних наукових виданнях або наукових фахових виданнях, включених до науково-метричних баз

 1. Набок А. І. Формування ефектів об’єктивності й суб’єктивності у англомовних інтернет-новинах: номінація джерел інформації. 2014. Мовні і концептуальні картини світу. Вип. 47, Ч. 2. С. 37–44. Research Bib.
 2. Набок А.И. Суперстратегия субъективации в англоязычных Интернет-новостях: когнитивно-риторический аспект.  Лингвориторическая парадигма: теоретические и прикладные аспекты. 2014. Вып. 19. С. 155–159.-РИНЦ.
 3. Набок А. І. Текстове втілення стратегії об’єктивації в англомовних інтернет-новинах. Науковий вісник Дрогобицького державного університету імені Івана Франка. Серія: «Філологічні науки» (мовознавство). 2015. № 4. С. 115–120.- Index Copernicus International.
 4. Набок А. І. Взаємодія суперстратегій об’єктивації й суб’єктивації в текстах англомовних інтернет-новин. 2015.  Мовні і концептуальні картини світу. 2015. Вип. 55, Ч. 2. C. 166–171. Research Bib.
 5. Набок А. І. Вербалізація ефекту об’єктивності в текстах англомовних інтернет-новин: тактики однозначності та параметризації. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Філологія. 2016. № 25, Т. 1. С. 170–172.-Index Copernicus International.
 6. Набок А.І. Виявлення ефектів об’єктивного і суб’єктивного представлення простору в текстах англомовних інтернет-новин: когнітивне підґрунтя. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Філологія. 2019. № 40, Т. 3. С. 110–113. Index Copernicus International.
 7. Набок А.І. Риторичний ракурс композиційного втілення ефекту суб’єктивності в англомовних інтернет-новинах: стратегія конструювання псевдоподій. Держава та регіони. Серія Гуманітарні науки. 2019. № 4. Index Copernicus International.
 8. Nabok Anna I., Oleh S. Komar, Oksana V. Yasinska, Oksana M. Radavska, Nataliia M. Slipachuk. Promoting Learning-Purpose Communication Cases in Development of FL Specialism Communicative Competencies in EL Teacher Students. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. Vol. 20, No. 1, pp. 260-274.

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

 1. Набок А.І. Структура англомовних журнальних мікротекстів. Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія Філологічні науки. 2006. С. 78–80.
 2. Набок А.І. Творення образів політиків у сучасному англомовному журнальному дискурсі: номінативний аспект. Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія Філологічні науки. 2008. С. 24–26.
 3. Набок А.І. Ефекти об’єктивності та суб’єктивності в англомовних інтернет-новинах: лінгвориторичний аспект. Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія Філологічні науки. 2011. С. 73–77.
 4. НабокА.І. Номінативні і композиційні засоби створення ефекту об’єктивності в англомовному інтернет-дискурсі новин. Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія Філологічні науки. С. 70–74.
 5. Набок А. І. Вербалізація ефектів об’єктивності й суб’єктивності в англомовних інтернет-новинах: просторово-темпоральна характеристика подій. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія Германська філологія. 2014. Вип. 692 – 693. С. 101–105.
 6. Набок А. І. Номінативні засоби об’єктивного й суб’єктивного зображення учасників подій в англомовних інтернет-новинах: лінгвориторичний аспект. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія Філологічні науки (мовознавство). 2014. Вип. 130.С. 303–309.
 7. Набок А. І. Когнітивна специфіка виявлення ефектів об’єктивності та суб’єктивності в англомовному новинному Інтернет-дискурсі. Література та культура Полісся. Серія Філологічні науки. 2019. № 12, Вип. 95. С. 150 – 156.
 8. Набок А. І. Риторичний ракурс композиційного втілення ефекту суб’єктивності в англомовних інтернет-новинах: стратегія конструювання псевдоподій. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія «Філологія. Соціальні комунікації». 2020, Т. 31 (70). №3 Ч. 2, С. 82–86.
 9. Набок А. І. Verbalizing extinction in BBC news texts: constructionist approach. South Archive (Philological Sciences). 2020, Iss. LXXXIII, P.63– (У співавторстві з Талавірою Н.М.)
 10. Набок А. І. Theoretical backgrounds to cognitive language models: image-schemas. Інноваційна педагогіка. Вип. 32, Т. 1, С.113–116.
 11. Набок А. І. Зміст дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням», розробленої для курсантів другого року навчання спеціальності «Психологія» Академії Державної пенітенціарної служби. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. Чернігів. 2021, № 1 (6). С. 156– (у співавторстві з Шендерук О.Б.).

Тези виступу на науково-практичних конференціях міжнародного всеукраїнського та регіонального рівнів

 1. Набок А. И. Формирование эффекта объективности в заголовках англоязычных интернет-новостей: лингво риторический аспект. Семантика и прагматика языковых единиц: тезисы докл. междунар. науч. конф. Минск . 2015. С. 216-217.
 2. Набок А. І. Номінація учасників подій у текстах англомовних інтернет-новин: створення ефектів об’єктивності й суб’єктивності. ΙΙ Таврійські філологічні читання: матеріали Міжнар. науково-практ. конф. Херсон. 2016. С. 18-21.
 3. Набок А. І. Моделі створення ефекту об’єктивності в ініціальних заголовках інтернет-новин. Міжнародна науково-практична конференція «Мова. Культура. Комунікація: поширення інтегративних тенденцій у сучасних дослідженнях мов і літератур» : матеріали VIІIміжнар. науково-практ. конф. Чернігів. 2017. С. 43-47.
 4. Набок А. І. Лінгвокогнітивне творення ефекту об’єктивного позначення кількості в англомовних Інтернет-новинах: відношення «ЧАСТИНА-ЦІЛЕ». Міжнародна науково-практична конференція «Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти»: матеріали ІVміжнар. науково-практ. конф. Київ. 2019. С. 56-58
 5. Набок А.І. Ефект суб’єктивності в англомовних інтернет-новинах: якісні характеристики компонентів події. Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту: матеріалиХ Міжнародної науково-практичної конференції, 12 грудня 2019 р. Ізмаїл, 2019. С. 179-181
 6. Набок А.І. Когнітивно-риторичний ракурс дискурсу ЗМІ. Питання сучасної філології в контексті взаємодії мов і культур: матеріалиХ Міжнародної науково-практичної конференції, 27-28 грудня 2019 р. Венеція (Італія), 2019
 7. Набок А.І. Initial headlines as compositional means of creating objectivity effect in English Internet news stories. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук2020: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Чернігів 23-24 квітня 2020, Т. 2. с. 365-367.
 8. Набок А.І. Considering the Words Of the Year 2019: cognitive aspect. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень і проблеми перекладу»: матеріали Всеукраїнської конференції, Житомир 22 травня 2020
 9. Набок А.І. Розвиток мовного представлення поняття “police violence” у риториці заголовків “The Washington Post”. Сучасна філологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Одеса 26-27 червня 2020. С. 87-89.Інші видання:
  1. Набок А.І. Образ-схемність як спосіб концептуалізації медійної дійсності: мовне представлення подій. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. № 1 (4), С. 75–84.
  2. Набок А. І. An overview on teaching English as a second language to adults (based on EU experience of ‘IC ENGLISH’ platform). Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. Чернігів. № 2 (5), С. 150–163. (у співавторстві з Борисенко І.В.)