Карелін Владислав Володимирович

професор кафедри, доктор юридичних наук

Біографічна довідка. 

КарелінУ 2010 році закінчив  Чернігівський Державний інститут права, соціальних технологій та праці, «Юридичний факультет» –  бакалавр за спеціальністю «Правознавство».

У 2011 році закінчив  Національну юридичну академію України імені Ярослава Ярослава Мудрого, «Факультет підготовки кадрів для органів юстиції та судової адміністрації» – магістр за спеціальністю «Правознавство».

У 2014 році закінчив  Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України, «Сектор дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства» –  кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.08. –  кримінальне право, кримінологія та кримінально-виконавче право.

У 2018 році закінчив  Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, «Кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності» – доктор юридичних наук за спеціальністю 12.00.07. – адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право.

Наукові інтереси: виконання покарань у виді позбавлення волі, адміністративно-правові режими.

 Публікації (автор та співавтор 97 наукових праць):

 Дисертації:

 1. Карелін В. В. Правове регулювання застосування заходів заохочення та заходів стягнень у процесі відбування покарання у виді позбавлення волі: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. / Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. В.В. Сташиса НАПрН України. Харків, 2014. 216 c.
 2. Карелін В. В. Адміністративно-правові режими у сфері організації виконання покарань: дис. … д-ра. юрид. наук : 12.00.07. / ОДУВС МВС України. Одеса, 2019. 493 c.

Автореферати дисертацій:

 1. Карелін В. В. Правове регулювання застосування заходів заохочення та заходів стягнень у процесі відбування покарання у виді позбавлення волі: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. В.В. Сташиса НАПрН України. Харків, 2014. 20 c.
 2. Карелін В. В. Адміністративно-правові режими у сфері організації виконання покарань: автореф. дис. … д-ра. юрид. наук: 12.00.07 / ОДУВС МВС України. Одеса, 2019. 40 c.

Монографії:

 1. Карелін В. В., Яковець І. С., Автухов К. А. Правове регулювання застосування заходів заохочення та стягнення у процесі виконання покарань пов’язаних з ізоляцією засуджених: монографія / за заг. ред. А. Х Степанюка.  Харків : Право, 2014.  240 с.
 2. Карелін В. В. Адміністративно-правові режими та їх реалізація у сфері організації виконання покарань : монографія. Харків : Право, 2018. 360 с.

Навчально-методичні посібники:

 1. Кримінологія: навч.-метод. посіб. / уклад. Тагієв С. Р., Карелін В. В., Івашко С. В. Академія Державної пенітенціарної служби, Чернігів: Десна Поліграф. 2020. 204 с.
 2. Актуальні проблеми запобігання злочинам: навч.-метод. посіб. / уклад. Тагієв С. Р., Карелін В. В., Яковець І. С. Академія Державної пенітенціарної служби, Чернігів: Десна Поліграф. 2020. 120 с.

Фахові наукові статті у виданнях, які індексуються  у науково-метричних базах Scopus і Web of Science Core Collection.

 1. Anishchenko V., Ostapchuk L., Tsariuk S., Karelin V., Kyselova M. Ethical issues in the E-business in the conditions of the information society development. Journal of Legal, Ethical and Regulatory   Islamic Law, Politics and Ethics.  2019. Is. Vol. 22,  Spec. Is. 1. pp. 1-6. URL: (1544-0044-22-S1-278). https://www.abacademies.org/articles/Role-of-legal-profession-in-the-implementation-of-the-civil-society-human-rights-1544-0044-22-S1-279.pdf. (Scopus).
 2. Komarynska, Kryshevych O., Linnyk N., Karelin V., Kofanova O. Public-private partnership as an effective mechanism for attracting private investment in achieving the aims the socio-economic development of Ukraine. Problems and Perspectives in Management. 2019. Vol. 17, Is. 4. pp. 469-479. URL: (http://dx.doi.org/10.21511/ppm.17(4).2019.38) https://businessperspectives.org/journals/problems-and-perspectives-in-management/issue-333/public-private-partnership-as-an-effective-mechanism-for-attracting-private-investment-in-achieving-the-aims-the-socio-economic-development-of-ukraine. (Scopus).
 3. Lapkin A.V., Yevtieieva D.P., Karelin V.V. International standards for application of compulsory medical measures. Wiadomości Lekarskie. 2019. tom LXXII, 12 cz. II. pp. 2579-2584. (Scopus).
 4. Koropatnik I., Karelin V., Boikov A., Chopina I., Khrystynchenko N. Activities of the Ministry of defense in Ukraine and military administration during the special period. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. Is. Vol. 23, Is. 1. pp. 1-6. URL: https://www.abacademies.org/articles/Activities-of-the-ministry-of-defense-in-Ukraine-and-military-administration-during-the-special-period-1544-0044-23-1-451.pdf. (Scopus).
 5. Martselyak, O., Karelin, V., Koropatnik, I., Kalyuzhnyi, R. Object and subject of staffing of the National police of Ukraine at the regional level. Amazonia Investiga. Vol. 9, Núm. 26. (Febrero 2020). pp. 174-180. URL: http://www.udla.edu.co/revistas/index.php/ amazonia-investiga o, ISSN 2322- 6307. (Web of Science Core Collection).
 6. Loshytskyi M., Kostenko O., Koropatnik I., Tereshchuk G., Karelin V. Organizational competence of NATO information security policy. Journal of Security and Sustainability I 2020. Vol. 9, Num. 3. (March 2020). pp. 1-13. URL: http://doi.org/10.9770/jssi. 2020.9.3(1), ISSN 2029-7017/ISSN 2029-7025 (online). (Scopus).
 7. Reznik O. M., Danylevska Y. O., Steblianko A. V., Chekmarova I. M., Karelin, V. V. Estado Actual y Perspectivas del Antilavado de Dinero en la Economía Digital. REICE: Revista Electrónica De Investigación En Ciencias Económicas. 2020. Vol. 8, Num. 15. (Enero-Junio 2020). pp. 314-327. URL: https://www.lamjol.info/index.php/REICE/article/view/9962. (Web of Science Core Collection).

Фахові наукові статті в Україні та закордоном:

 1. Карелин В. В. Обеспечение законности при решении вопросов применение к осужденным мер поощрений и взысканий. Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. 2013. № 2. С. 42-47.
 2. Карелін В. В. Роль заохочень і стягнень у процесі виконання покарання у виді позбавлення волі. Підприємництво, господарство і право. № 5. С. 127-131.
 3. Карелін В. В. Сутність заохочень і стягнень в процесі виконання покарання у виді позбавлення волі. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Вип. 33.  С. 278-290.
 4. Карелін В. В. Сучасний стан наукової розробки та практики застосування заходів заохочення і стягнення в процесі виконання покарання у вигляді позбавлення волі. Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. № 2. С. 116-124.
 5. Карелін В. В. Забезпечення дотримання принципу раціонального застосування примусових заходів і стимулювання право слухняної поведінки при застосуванні до засуджених заходів стягнення і заохочення. Форум права. № 2 URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2013_2_33.pdf.
 6. Карелін В. В. Заохочення і накладення стягнень у процесі виконання покарання у виді позбавлення волі. Вісник прокуратури. 2014. № 3. С. 69-83.
 7. Карелін В. В. Дослідження адміністративно-правових режимів у сфері виконання кримінальних покарань як передумова реформування пенітенціарної системи України. Підприємництво, господарство і право. № 7. С. 49-52.
 8. Карелін В. В. Дисциплінарна відповідальність засуджених як чинник забезпечення адміністративно-правових режимів в установах виконання кримінальних покарань. Юридичний науковий електронний журнал. № 5. С. 124-127.
 9. Карелин В. В. Особенности требований международных стандартов к субъектам, которые обеспечивают соблюдение административно-правовых режимов в сфере исполнения уголовных наказаний. Legea si viata. (“Закон и Жизнь”). 2015. № 12/3. С. 34-38.
 10. Карелін В. В. Концептуальні підходи до класифікації адміністративно-правових режимів у сфері виконання покарань. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки» 2015. № 6 Т. 2. С. 69-75.
 11. Карелін В. В. Проблеми дослідження поняття та структури адміністративно-правових режимів у сфері організації виконання покарань. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2016. № 4 Т. 1. С. 126-132.
 12. Карелін В. В. Стан наукового дослідження проблеми і підходів до визначення сутності адміністративно-правового режиму в сфері організації виконання покарань. Юридичний науковий електронний журнал. № 5. С. 51-53.
 13. Карелін В. В. Проблеми класифікації адміністративно-правових режимів у сфері організації виконання покарань. Право і суспільство. 2016. № 5. Ч. 2. С. 95-102.
 14. Карелін В. В. Проблеми нормативно-правового забезпечення адміністративно-правових режимів у сфері організації виконання покарань. Підприємництво, господарство і право. (Index Copernicus International). 2016. № 12. С. 142-145.
 15. Карелін В. В. Проблеми змісту сутності адміністративно-правових режимів у сфері організації виконання покарань. Право і суспільство (Index Copernicus International). 2016. № 6. Ч. 1. С. 114-120.
 16. Карелін В. В. Основні адміністративно-правові режими у сфері організації виконання покарань. Порівняльно-аналітичне право.   № 5.  С. 196-200.
 17. Карелін В. В. Суміжні адміністративно-правові режими у сфері організації виконання покарань. Економіка, фінанси, право. 2017. № 3/1. С. 28-34.
 18. Карелін В. В. Проблеми змісту діяльності уповноваженого органу з питань пробації. Бюлетень Міністерства юстиції України. № 5. С. 30-35.
 19. Карелін В. В. Щодо професійних і кваліфікаційних вимог до суб’єктів, які забезпечують дотримання адміністративно-правових режимів у сфері організації виконання покарань. Підприємництво, господарство і право (Index Copernicus International). 2018. № 4. С. 135- 141.
 20. Карелін В. В. Cлужбово-правовий режим професійного підбору, підготовки та перепідготовки управлінського персоналу органів та установ виконання покарань. Правові новели (Index Copernicus International). 2018. № 4. С. 174-181.
 21. Карелин В. В. Проблемы персонала, обеспечивающего соблюдение административно-правовых режимов в сфере организации исполнения наказаний. «Legea si viata» (“Закон и Жизнь”). 2018.  № 6/2. С. 41-45.
 22. Карелін В. В. Міжнародно-правовий режим нормування професійних і кваліфікаційних вимог до персоналу органів та установ виконання покарань. Vishegrad journal of human rights (Index Copernicus International). 2018. № 2 Ч. 1. С. 69-74.
 23. Карелін В. В. Проблеми адміністративно-режимного провадження у сфері організації виконання покарань. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки» (Index Copernicus International). 2018. № 2. Т. 1. С. 142-144.
 24. Карелін В. В. Щодо правового режиму звернень засуджених в умовах  проведення операції об’єднаних сил. «Jurnalul juridic național: teorie și practică» (Index Copernicus International). 2018. № 3. Т. 1. С. 45-48.
 25. Карелін В. В. Cоціально-правовий режим захисту управлінського персоналу органів та установ виконання покарань. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції (Index Copernicus International). 2018.   № 2. Т. 1. С. 64-69.
 26. Карелін В. В. Щодо координації діяльності суб’єктів застосування адміністративно-правових режимів у сфері організації виконання покарань. Підприємництво, господарство і право (Index Copernicus International). 2018. № 6. С. 162-167.
 27. Карелін В. В. Адміністративно-режимне провадження у сфері організації виконання покарань. Підприємництво, господарство і право (Index Copernicus International). 2018. № 7.  С. 114-117.
 28. Карелін В. В. Генеза інституту адміністративно-правових режимів у сфері організації виконання покарань. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки» (Index Copernicus International). 2018. № 3. Т. 2. С. 24-26.
 29. Карелін В. В. Забезпечення режиму законності та дисципліни у сфері організації виконання покарань. Право і суспільство (Index Copernicus International). 2018.  № 4. Ч. 1 С. 166-172.
 30. Карелін В. В. Концепція реалізації адміністративно-правових режимів у сфері організації виконання покарань. Vishegrad journal of human rights (Index Copernicus International). 2018. № 4 Ч. 1. С. 60-64.
 31. Карелін В. В. Щодо удосконалення законодавства з питань адміністративно-режимної діяльності органів та установ виконання покарань: міжнародні стандарти. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки» (Index Copernicus International). 2018. № 5. С. 53-57.
 32. Карелін В. В. Функції адміністративно-правових режимів у сфері організації виконання покарань. Право і суспільство (Index Copernicus International). 2018. № 6. Ч. 1. С. 138-146.
 33. Карелін В. В. Заходи адміністративного примусу та особливості їх застосування у сфері організації виконання покарань. Підприємництво, господарство і право (Index Copernicus International). 2019. № 1. С. 90-94.
 34. Звенигородський О. М., Карелін В. В. Щодо особливостей підготовки персоналу пенітенціарної системи на прикладі України та Федеративної республіки Німеччина. Юридичний науковий електронний журнал. (Index Copernicus International). № 1. С. 130-133.
 35. Карелін В. В. Адміністративний нагляд за особами, звільненими від відбування покарань як об’єкт режимного регулювання у сфері організації виконання покарань. Право і суспільство (Index Copernicus International). 2019. № 1. Ч. 1. С. 80-86.
 36. Карелін В. В., Єрмак О. В. Щодо проблем перебування засуджених до позбавлення волі у дільниці карантину, діагностики та розподілу. Питання боротьби зі злочинністю. №37. С. 92-102.
 37. Яковець І. С., Карелін В. В. Особливості правового режиму розпорядку дня засудженого до позбавлення волі. Порівняльно-аналітичне право. (Index Copernicus International) 2019. № C. 432-435.
 38. Яковець І. С., Карелін В. В. Щодо оцінки ризиків вчинення нових кримінальних правопорушень особами, які відбувають покарання, не пов’язані з позбавленням волі. Правова позиція. (Index Copernicus International). 2020. № 1. (26). С. 116-122.
 39. Карелін В. В., Звенигородський О. М. Особливості застосування кримінальної відповідальності за злісну непокору вимогам адміністрації установи виконання покарань. Питання боротьби зі злочинністю. № 39. С. 61-66.
 40. Карелін В., Хомяков Д. Елементи забезпечення кібербезпеки: європейський погляд. Sciences of Europe. (Index Copernicus International). № 53. Vol. 5. pp. 48-52.
 41. Карелін В., Хомяков Д. Особливості правової класифікації майна військової організації (військового майна). Journal of science. Lyon. (Index Copernicus International). 2020. № 10. Vol. 2. 33-37.

Тези наукових доповідей:

 1. Карелін В. В. Legal regulation of encouraging and penalty measures application in the course of executing a custodial penalty. Проблеми розвитку юридичної науки в дослідженнях молодих учених : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 5 квіт. 2012 р.). Харків: НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого», 2012. С. 51-53.
 2. Карелін В. В. Роль заходів стягнення в процесі відбування покарання у виді позбавлення волі. Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали пост. діюч. наук.-практ. семін. (м. Харків, 19 жовт. 2012 р.). Харків: ТОВ “Оберіг”, 2012. С. 408- 410.
 3. Карелін В. В. Правове регулювання застосування заходів заохочення та заходів стягнення у процесі відбування покарання у виді позбавлення волі. Проблеми реформування Державної кримінально-виконавчої служби України: матеріали наук.-практ. семінарів (м. Чернігів, 29 листоп.; 12 груд. 2012 р.). Чернігів: ЧЮК ДПтСУ, 2013. С. 78-80.
 4. Карелін В. В. Роль заходів стягнення в процесі виконання покарання у виді позбавлення волі. Правова система України: сучасні тенденції та фактори розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 25-26 січня 2013 р.). Запоріжжя: ЗМГО “Істина”, 2013. С. 73-75.
 5. Карелін В. В. Реалізація принципу справедливості при застосуванні заходів заохочення та стягнення під час виконання позбавлення волі. Проблеми юриспруденції: теорія, практика, суспільний досвід : зб. матеріалів міжн. юридич. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Київ, 8 жовт. 2013 р.). Київ: МЮНПІК, 2013. С. 226-231.
 6. Карелін В. В. Види заходів заохочень і стягнень, які застосовуються до засуджених до позбавлення волі. Сучасна наука – пенітенціарній практиці : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 24 жовтня 2013 р.). Київ : ІКВС, 2013. С. 382-384.
 7. Карелін В. В. Реалізація принципу поважання прав людини при застосуванні заходів заохочення та стягнення під час виконання позбавлення волі. Правова доктрина – основа формування правової системи держави : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю Нац. акад. прав. наук України та обговоренню п’ятитомної монографії «Правова доктрина України» (м. Харків, 20-21 листоп. 2013 р.). Харків : Право, 2013. С. 827-829.
 8. Карелін В. В. Сутність та значення адміністративно-правових режимів в діяльності органів та установ виконання покарань. Юридична практика і наука: виклики сучасності: зб. матеріалів міжн. юридич. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Київ, 17 вересня 2015 р.). Київ: МЮНПІК, 2015. С. 79-84.
 9. Карелін В. В. Актуальність дослідження адміністративно-правових режимів у сфері виконання покарань. Верховенство права та правова держава: зб. матеріалів міжн. юридич. наук.-практ. конф. (м.Ужгород, 16-17 жовт. 2015 р.). Ужгород: УжНУ, 2015. С. 149-150.
 10. Карелін В. В. Сутність та значення адміністративно-правового режиму дисциплінарної відповідальності засуджених у діяльності органів та установ виконання покарань. Сучасні проблеми та тенденції розвитку кримінально-виконавчого права в Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук-практ. семінару (Харків, 20 листопада 2015 р.). Харківський нац. ун-т внутр. справ ; Наук.-дослід. ін-т вивч. пробл. злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України; Кримінологічна асоціація України. Харків : ХНУВС, 2015. 200 с.
 11. Карелін В. В. Основні вимоги адміністративно-правового режиму професійного відбору персоналу Державної пенітенціарної служби України. Актуальні проблеми реформування системи законодавства України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 29-30 січня 2016 р.). Запоріжжя: ЗМГО “Істина”, 2016. С. 71-74.
 12. Карелін В. В. Проблеми підстав кримінальної відповідальності за злісну непокору вимогам адміністрації установи виконання покарань. Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування: матеріали між нар. наук.-практ. конф., (м. Харків, 12-13 жовтня 2016 р.). Харків: Право, 2016. С. 399-401.
 13. Карелін В. В. Проблеми концепції дослідження адміністративно-правових режимів у сфері організації виконання покарань. Актуальні проблеми модернізації законодавства та освіти в умовах євроінтеграційного поступу України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 27–28 жовт. 2016 р.) Міністерство юстиції України, Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів, 2016.  С. 128-130.
 14. Карелін В. В., Пузиревський М. В. Кримінологічні аспекти діяльності в Україні спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції. Кримінально-правове, кримінологічне та кримінально-виконавче забезпечення прав і свобод людини і громадянина: матеріали круглого столу (Запоріжжя, 10 бер. 2017 р.) Запоріжжя: КПУ, 2017. С. 54-57.
 15. Карелін В. В. Підходи щодо класифікації адміністративно-правових режимів, які застосовують в пенітенціарній системі. Світ без корупції: міф чи реальність: матеріали IV міжнар. круглого столу. Серія «Сектор безпеки України» вип.19. (Харків, 4 жовт. 2017 р.) Харків: НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 2017. С. 118-121 .
 16. Карелін В. В., Пузиревський М. В. Запобігання корупції в Державній кримінально-виконавчій службі України: реалії сьогодення та погляди на майбутнє. Інтеграція юридичної освіти, науки і практики як основа сталого розвитку кримінально-виконавчого законодавства України: матеріали міжнар. (заочної) наук.-практ. конф. (Чернігів, 12–13 жовтня 2017 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2017. С. 282-286.
 17. Карелін В. В. Щодо питань професійної підготовки співробітників для пенітенціарних систем Cполучених Штатів Америки та Великобританії. Основні напрями забезпечення безпеки засуджених до покарання у виді позбавлення волі та персоналу установ виконання покарань та органів пробації в умовах реформування Державної кримінально-виконавчої служби України: матеріали міжкаф. наук.-практ. семінару (м. Чернігів, 22 листопада 2017 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2017. С. 42-44.
 18. Карелін В. В., Пузиревський М. В. Вплив угоди про асоціацію між Україною та ЄС на реформування антикорупційного законодавства у відповідності до aquis Європейського Союзу. Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу: теоретичні та практичні аспекти: матеріали ІI Всеукр. наук-практ. конф. (Полтава, 23 листопада 2017 р.). Полтава: Видавництво «Россава», 2017. Ч. 2. С. 144-146.
 19. Карелін В. В., Пузиревський М. В. Сучасний стан наукових досліджень з проблематики запобігання корупції на публічній службі в Україні. Кримінально-правові та кримінологічні аспекти протидії злочинності: матеріали Всеукр. наук-практ. конф. (Одеса, 24 листопада 2017 р.). Одеса: ОДУВС, 2017. С. 91-93.
 20. Карелін В. В., Пузиревський М. В. Органи прокуратури як суб’єкт реалізації державної антикорупційної політики в органах державної влади та місцевого самоврядування. Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 08 грудня 2017 р.). Київ: Національна академія внутрішніх справ, 2017. С. 247-250.
 21. Карелін В. В. Особливості протидії корупції у сфері організації виконання покарань: публічно-правові та режимні аспекти. Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 12-13 квітня 2018 р.). Харків: НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 2018. С.120-122.
 22. Карелін В. В. Професійний підбір, підготовка та перепідготовка управлінського персоналу органів та установ виконання покарань. Проблеми розвитку юридичних наук у 21 столітті: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 13-14 квітня 2018 р.). Одеса: Причорноморська фундація права, 2018. С. 77-80.
 23. Карелін В. В. Щодо питань професійної підготовки співробітників для пенітенціарних систем країн Західної Європи. Modern jurisprudence of the European Union: the interaction of law: Rulemaking and practice: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Люблін, 17 квітня 2018 р.). Люблін: Fundacja institute spraw administracji publicznej. (ISAP), 2018. С. 33-36.
 24. Карелін В. В. Соціально-правовий режим захисту управлінського персоналу органів та установ виконання покарань. Міжнародні та національні правові виміри забезпечення стабільності: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 20-21 квітня 2018 р.). Львів: Західноукраїнська організація: Центр правничих ініціатив, 2018. С. 69-71.
 25. Карелін В. В. Щодо адміністративно-режимного провадження у сфері організації виконання покарань. Права людини та проблеми організації і функціонування публічної адміністрації в умовах становлення громадянського суспільства в Україні: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 27-28 квітня 2018 р.). Запоріжжя: Запорізька міська організація: Істина, 2018. С. 81-82.
 26. Карелін В. В. Проблеми імплементації норм європейського пенітенціарного права у законодавство України щодо адміністративно-режимної діяльності. The development of legal sciences: problems and solutions: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Каунас, 27-28 квітня 2018 р.). Каунас: Vyutautas magnus university, 2018. С. 36-38.
 27. Карелін В. В. Адміністративно-правові засади  координації режимної діяльності у сфері організації виконання покарань. Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи вирішення: матеріали  наук.-практ. семінару (Харків, 25 травня 2018 р.). Харків: НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 2018.  С. 41-43.
 28. Карелін В. В. Щодо поняття координації діяльності суб’єктів застосування адміністративно-правових режимів у сфері організації виконання покарань. Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 15-16 червня 2018 р.). Львів: Західноукраїнська організація: Центр правничих ініціатив, 2018. С. 92-94.
 29. Карелін В. В. Проблеми адміністративно-правових режимів у сфері організації виконання покарань. Права і свободи людини та їх забезпечення в умовах несвободи: матеріали міжнар. наук.практ. конф. (Чернігів, 01 листопада 2018 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2018.  С. 267-268.
 30. Карелін В. В. Правовий режим звернень засуджених на окремих територіях Донецької і Луганської областей в умовах проведення Операції Об’єднаних сил. Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави: матеріали ІІІ заоч. наук.-практ. конф. (Чернігів, 27 листоп. 2018 р.) Міністерство юстиції України, АДПтС. Чернігів, 2018. С. 154-158.
 31. Карелін В. В. Професійний підбір, підготовка та перепідготовка пенітенціарного персоналу в Україні та Федеративній Республіці Німеччина: порівняльний аспект. Challenges of modernization of legal education in Ukraine and EU countries. матеріали заоч. наук.-пед. стажув. (Sandomierz, Republic of Poland. 03-14 December. 2018). Humanities and Natural Sciences University in Sandomierz. 2018. Pp. 47-
 32. Карелін В. В., Єрмак О.В. До питання про нормативно-правового регулювання перебування засуджених до позбавлення волі в дільниці карантину, діагностики та розподілу. Актуальні проблеми розвитку територіальних громад. зб. матеріалів XІ міжнар. наук-практ. конф. (Чернігів 17 квіт. 2019) Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», Чернігів: 2019. С. 192-197.
 33. Карелін В. В. Цивільно-військове співробітництво як ефективний засіб забезпечення правового режиму Операції об’єднаних сил в Україні. Кримінально-виконавча система України та її роль у розбудові правової і соціальної держави: матер. V заоч. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 25 жовт. 2019 р.) / гол. ред.: О. М. Тогочинський; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2019. С. 73-75.
 34. Лапкін А. В., Євтєєва Д. П., Карелін В. В.  Міжнародні стандарти застосування примусових заходів медичного характеру. Конституційні засади медичної реформи в Україні: матер. Медично-правового форуму (м. Харків, 6 груд. 2019 р.) Харків: Право 2019. С. 60.
 35. Карелін В. В. Щодо завдань структур цивільно-військового співробітництва в Україні. Особливості розвитку законодавства України у контексті євроінтеграційних процесів: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 31 лип.-01 серп. 2020 р.). Харків: Східноукраїнська наукова юридична організація, 2020. С. 71-73.
 36. Карелін В. В., Івашко С. В. Особливості взаємодії працівників уповноваженого органу з питань пробації з органами прокуратури. Проблеми та стан дотримання і захисту прав людини в Україні: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 14-15 серп. 2020 р.). Львів: Центр правничих ініціатив, 2020. С. 28-30.

Інші нефахові наукові статті:

 1. Карелін В. В., Пузиревський М. В. Правові аспекти діяльності в Україні спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право.   № 1 (3). С. 152-162.
 2. Карелін В. В., Єрмак О. В. Особливості перебування засуджених у дільниці карантину, діагностики та розподілу. Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра. № 2 (4). С. 108-116.
 3. Карелін В. В., Стельмах П. В. Кримінологічна характеристика злочинності в місцях позбавлення волі. Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра. № 1 (5). С. 51-61.
 4. Пузирьов М. С., Карелін В. В., Олефір Л. І. Теоретико-прикладні підходи до визначення оцінки ризиків вчинення нових кримінальних правопорушень суб’єктами пробації. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. 2019. № 2 (7). С. 73-81.
 5. Карелін В. В., Подорван О. Ю. Кримінологічна характеристика та запобігання насильницьким злочинам в Україні. Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра. № 2 (6). С. 34-43.