Чебоненко Станіслав Олегович

Доцент кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін,

кандидат педагогічних наук, доцент

ORCID: 0000-0002-5049-6556

Біографічна довідка

У 1987 році закінчив Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю загальнотехнічні дисципліни і праця.

У 1997 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 ‒ теорія і методика навчання.

У 2011 році отримав вчене звання доцента кафедри педагогіки та методики викладання історії та суспільних дисциплін.

Автор понад 100 наукових праць.

Публікації останніх років

Монографії:

 1. Теорія і практика підготовки управлінського персоналу для органів та установ виконання покарань: монографія / Аніщенко В. О., Гончаренко О. Г., Іваньков І. В. та ін.; за заг. ред. Тогочинського О. М. Чернігів: Академія ДПтС, 2018. 268 с.
 2. TogochynskyiO. M., Chebonenko S. O. On the problem of determining the legal status of convicts sentenced to imprisonment in the criminal and executive law of in Ukraine. Challenges of legal science and education: an experience of FU countries and introduction in Ukraine : Collective monograph. Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2020. 468 p. P. 394–407.

Статті у журналах, що індексуються в наукометричних базах даних Scopus, Web of Science:

 1. Goncharenko, O.; Tohochynskyi, O.; Sіrenko, K.; Chebonenko, S.; Tretiak, H. Innovative performance as precondition of sustainable and secure development. Journal of Security and Sustainable Issues 8(3). 2019. Р. 497–512. URL: //doi.org/10.9770/jssi.2019.8.3(19) (Scopus)
 2. Togochynskyi, O., Babich, A., Sutiushev, T., Tretiak, O., Chebonenko, S. (2021). Peculiarities of the formation of educational units by gender mix.Laplage in Journal, 7(3), p.292-302. //doi.org/10.24115/S2446-62202021731297p.292-302 (Web of Science)
 3. Anishchenko, V., Vdovenko, І., Tretyak, O., Chebonenko, S., & Prytulyk, N. (2023).Full-scale military invasion of the Russian Federation of Ukraine as a factor of social transformations in higher education. Amazonia Investiga, 12(61), 287-296. //doi.org/10.34069/AI/2023.61.01.29 (WoS Core Collection)

Статті у фахових виданнях України:

 1. Тогочинський О. М., Третяк О. С., Чебоненко С. О. Тактики використання стилів викладання у закладі вищої освіти. Вісник ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка. Чернігів : ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. 2018.  Вип. 155.  С. 80–84.
 2. Тогочинський О. М., Третяк О. С., Чебоненко С. О. Формування фахової компетентності персоналу уповноважених органів з питань пробації в контексті міжнародних стандартів Вісник ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка. Чернігів: ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. 2018. Вип. 153. С. 140–145.
 3. Третяк О. С., Чебоненко Д. С., Чебоненко С. О. Інтеграція студентської молоді в європейський освітній простір: можливості та виклики. Молодь і ринок. 2019. №6(173). С.6–12. (Index Copernicus International)
 4. Третяк О. С., Стеценко І. М., Чебоненко С. О. Методика формування психологічної компетентності майбутніх фахівців у галузі знань 08 «Право». Актуальні питання гуманітарних наук: : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2020. Вип. 30. Т.4. С. 225–233. (Index Copernicus International)
 5. Третяк О. С., Чебоненко С. О., Янченко Т. В. Дистанційне навчання у закладах вищої освіти: історико-педагогічний і теоретичний дискурси.Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки.11.
 6. Третяк О. С., Чебоненко С. О., Мошта І. М. Психолого-педагогічні проблеми оцінювання здобувачів вищої освіти під час дистанційного навчання. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. 2023. № 1 (10): 252–267.

Навчальні посібники:

 1. Релігієзнавство : навч. посіб. / Співак В. В., Любич О. А., Олійник О. І., Тогочинський О. М., Третяк О. С., Чебоненко С. О.; за заг. ред. Точинського О. М. Чернігів: Академія ДПтС, 2018. 220 с.
 2. Чебоненко С. О. Моніторинг дотримання прав ув’язнених та засуджених в установах виконання покарань: навч.-метод. посіб. / за заг. ред. Тогочинського О. М. Чернігів : Академія ДПтС, 2018. 259 с.

Інші видання:

 1. Третяк О. С., Чебоненко С. О. Проблемні питання функціонування системи професійного навчання персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. Чернігів: Академія ДПтС. 2019. № 1 (2). С. 154–167.
 2. Чебоненко С. О., Третяк О. С. Застосування інтерактивних технологій в умовах дистанційного навчання для формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців у галузі знань 08 «Право». Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. Чернігів: Академія. 2020. С. 116–126.

Тези в матеріалах науково-практичних конференцій різного рівня:

 1. Чебоненко С. О. Основні напрями вдосконалення соціально-психологічної роботи з майбутніми пенітенціарними працівниками в умовах закладу вищої освіти. Психологічні та педагогічні проблеми профосвіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 30 бер. 2018 р.)./ МВС України, Харків. НУВС. Харків, 2018. С.98–101.
 2. Чебоненко С. О. Нормативне врегулювання та зміст освітньої програми підвищення кваліфікації пенітенціарних психологів Права і свободи людини та їх забезпечення в умовах несвободи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 01. лис. 2018 р.). Чернігів, 2018. С. 156–159.
 3. Чебоненко С. О. Інтерактивні методи навчання як одна із форм організації семінарських занять з навчальної дисципліни «Соціально-виховна робота». Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2020: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 23–24 квіт. 2020 р.): у двох томах. Т. 1 / гол. ред.: О. М. Тогочинський. Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. 315 с. С. 84–88.
 4. Чебоненко С. О., Третяк О. С Складання службової характеристики на осіб, які проходять атестацію, як основа формулювання висновків. Гуманітарна наука XXI століття: сучасні виклики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук: матеріали заочної міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 06 листопада. 2020 р.) / гол. ред.: О. М. Тогочинський; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. 332 с. С. 52–56.
 5. Чебоненко  С. О. Використання технологій дистанційного навчання у процесі викладання навчальної дисципліни «Пенітенціарна педагогіка». Інтеграція теорії в практику: проблеми, пошуки, перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 05 листоп. 2021 р.). Академія ДПтС. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. С. 77–80.
 6. Чебоненко С. О., Янченко Т. В., Третяк О. С. Особливості дистанційного навчання та його технологій в історичному ракурсі. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2022: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 10 черв. 2022 р.) / гол. ред. О. М. Тогочинський; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2022.С. 222–226.
 7. Чебоненко С. О. Підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України: сучасність та перспективи. Інтеграція теорії у практику: проблеми, пошуки, перспективи : матеріали II міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 04 листоп. 2022 р.) / гол. ред. О. М. Тогочинський ; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів : Академія ДПтС, 2022. 522 с. С. 105–108.
 8. Чебоненко С. О., Царюк С. В. Визначення ступеня виправлення засудженого до довічного позбавлення волі: реалії та перспективи. Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової та соціальної держави: матеріали Х Всеукр. заоч. наук.-практ. конф (м. Чернігів, 02 груд. 2022 р.) / гол. ред. О. М. Тогочинський ; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів : Академія ДПтС, 2022. С. 105–108.
 9. Третяк О. С., Чебоненко С. О. Відпрацювання здобувачами вищої освіти пропущених занять в умовах воєнного стану. Вдосконалення педагогічної майстерності викладачів: матеріали I Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 27–28 квіт. 2023 р.) / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів : Академія ДПтС, 2023. С.87–90.
 10. Третяк О. С., Чебоненко С. О. Особливості оцінювання здобувачів вищої освіти у процесі дистанційного навчання. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціально-гуманітарних та поведінкових наук в умовах воєнного стану : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 25–26 квітня 2023 р.) : у двох томах. Т. 2. и. Чернігів : Академія ДПтС, 2023. С. 111–116.
 11. Чебоненко С. О. Формування готовності курсантів щодо підготовки осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк до звільнення. Кримінально-виконавча система України та її роль у розбудові правової і соціальної держави. ХІ Всеукраїнська заочна наук.-прак. конф. (26 трав. 2023 р. м. Чернігів). Чернігів : Академія ДПтС, 2023. С. 143‒147.